Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 13)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба № 10 от 10.02.2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Наредба № 12 от 10.12.2002 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 12 от 17.06.2003 г. за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Наредба № 12 от 27.11.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-07

 Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 14 от 4.06.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Наредба № 15 за използуване и контрол на тахографите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 16 от 1.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 27.01.1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 20 от 7.04.1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 21 от 5.07.2005 г. за безопасността на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Наредба № 23 от 4.02.1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 25 от 5.08.1987 г. за условията и реда, при които се предоставят машини и други съоръжения за зимно поддържане на пътищата, както и при аварийни и други изключителни случаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни ком
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № 39 от 23.04.2015 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за летателна правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, както и декларирани организации за обучение, и свидетелства з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Наредба № 41 от 29.11.2004 г. за съхраняване на минимални количества наркотични вещества за оказване на първа помощ при спешни случаи на борда на кораби и въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 44 от 10.10.2001 г. за превоз на товари с железопътен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба № 45 от 30.11.2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 45 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 46 от 1976 г. за транспорт на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 47 от 28.12.2001 г. за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба № 49 от 28.12.2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 53 от 10.02.2003 г. за комбиниран превоз на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 54 от 29.12.2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Наредба № 55 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-21

 Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-01

 Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 73 от 15.05.2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 78 от 28.11.2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 83 от 2001 г. за прилагане на чл. 83 bis от Протокола за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, подписан в Монреал на 6 октомври 1980 г., за изискванията при сключване на договор за лизинг на въздухоплавателно средст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 95а от 14.04.2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 118 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на спирането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 119 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на символите за идентификация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 120 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип ново дву- и триколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 121 от 10.01.2005 г. за одобряване на стойките за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 122 от 10.01.2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип ново двуколесно моторно превозно средство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 123 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на устройство за защита срещу неразрешено използване на нови дву- и триколесни моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 13)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1271 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА