Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Наредба № 1 от 4.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Наредба № 1 от 3.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 11.02.1999 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 31.05.1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № 3 от 7.04.1999 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 3 от 29.08.2011 г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-26

 Наредба № 4 от 1.08.1988 г. за разработване и утвърждаване на транспортни технологии за товарите, подлежащи на пригаждане за механизирана обработка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 3.02.2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-13

 Наредба № 4 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 5 за корабните документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 за осигуряване на ядрената безопасност при превоз на използувано ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Наредба № 5 от 10.03.2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произх
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 5 от 08.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Наредба № 6 от 7.08.1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 6 от 14.06.2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Наредба № 7 от 15.03.1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 7 от 26.01.2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с бре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба № 10 от 10.02.2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 12 от 10.12.2002 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 12 от 17.06.2003 г. за прегледите по реда на държавния пристанищен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Наредба № 12 от 27.11.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Наредба № 12 от 29.12.2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-07

 Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 15 за използуване и контрол на тахографите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Наредба № 16 от 1.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 27.01.1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 20 от 7.04.1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 21 от 5.07.2005 г. за безопасността на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Наредба № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 22 от 11.10.2018 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 23 от 4.02.1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 25 от 5.08.1987 г. за условията и реда, при които се предоставят машини и други съоръжения за зимно поддържане на пътищата, както и при аварийни и други изключителни случаи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 35 от 3.11.1999 г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни ком
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1069 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА