Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за контрол над въздухоплаването във въздушното пространство на Република България при охрана на въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба за контрола на морските лица, числящи се към екипажите на българските кораби и чуждите кораби, посещаващи българските пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и извър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба за предоставяне на речни информационни услуги по вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за приложение на Правилника за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба за възлагане и изпълнение на задълженията за извършване на обществени превозни услуги в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидира
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Обща декларация на правителството на Република България и правителството на Румъния за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Определение от 29.01.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Основна многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа - Кавказ - Азия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 1 на МС от 16.01.1990 г. за решаване на някои неотложни проблеми в столичния градски пътнически транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 6 на МС от 22.01.2020 г. за създаване на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт и за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Постановление № 7 на МС от 14.01.1992 г. за приемане на Правилник за плаване в българския участък на река Дунав и Правилник за опазване на река Дунав от замърсяване при корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Постановление № 11 на МС от 15.01.2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 14 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 16 на МС от 5.02.1999 г. за закриване на Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 на МС от 1.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 40 на МС от 11.03.1992 г. за създаване на условия за осигуряване транспортното обслужване на населението с вътрешноградски и някои междуселищни пътнически превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 42 на МС от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Постановление № 44 на МС от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 12.03.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Постановление № 69 на МС от 29.03.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Автомобилна администрация" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 82 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правилата за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 83 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 84 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 92 на МС от 4.05.2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Постановление № 97 на МС от 3.05.2007 г. за одобряване на Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 102 на МС от 11.06.1992 г. за усъвършенстване и развитие на ръководството на въздушното движение на гражданските въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 106 на МС от 29.04.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Постановление № 120 на МС от 5.05.2011 г. за осигуряване на средства за национално доплащане за тютюн за 2010 г. чрез Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Постановление № 123 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за финансиране на приоритетния инфраструктурен проект "Изграждане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 124 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 128 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-10

 Постановление № 131 на МС от 13.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 17.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 134 на МС от 14.06.2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Постановление № 135 на МС от 19.07.2000 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 143 на МС от 25.07.2000 г. за преобразуване на Главното управление на пътищата в Изпълнителна агенция "Пътища" към министъра на регионалното развитие и благоустройството и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 152 на МС от 12.04.2021 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавния авиационен оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Постановление № 154 на МС от 21.07.2020 г. за приемане на Правила за плаване по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Постановление № 156 на МС от 13.07.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Постановление № 156 на МС от 27.06.2019 г. за създаване на Национален координационен център за безопасно движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-02

 Постановление № 160 на МС от 7.07.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 161 на МС от 31.07.2000 г. за отменяне на Правилника за организацията, провеждането и управлението на полетите на въздухоплавателните средства над територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 163 на МС от 29.06.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Постановление № 163 на МС от 20.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2009 г. за осигуряване на средства по бюджета на Министерството на транспорта за 2009 г. за сметка на предвидените по централния бюджет държавни инвестиционни заеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-10

 Постановление № 178 на МС от 12.09.1991 г. за определяне на таксите, които се събират в Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 2.05.1997 г. за създаване на управление "Държавна автомобилна инспекция" към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 179 на МС от 4.07.2001 г. за приемане на Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 184 на МС от 22.07.2016 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 186 на МС от 23.09.1992 г. за предоставяне права за продажба на транспортни документи от представителствата на чуждестранни авиокомпании в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 186 от 23.08.2012 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 194 на МС от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Постановление № 195 на МС от 10.07.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 13)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1225 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА