Транспорт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>
 Постановление № 374 на МС от 25.11.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Постановление № 386 на МС от 4.12.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 388 на МС от 30.12.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Постановление № 415 на МС от 1.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-07

 Постановление № 416 на МС от 1.12.2021 г. за условията, реда и размера за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 428 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 436 на МС от 10.12.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Постановление № 437 на МС от 22.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 454 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 455 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 470 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2021 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Постановление на МС и ЦК на БКП от 10.07.1954 г. за изграждане на Баташкия водносилов път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за безопасен превоз на използуваното ядрено гориво от атомните електроцентрали на страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за агентиране на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вписване на търговските кораби в пристанищата на Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за използване, актуализиране и поддържане на Националната номенклатура на товарите в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за лоцманската служба при българските черноморски пристанища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID - притурка С към Конвенцията)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Правилник за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Развитие на националната система за обслужване на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Правилник за организацията, задачите и функциите на специализирания орган на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за технически надзор на съоръженията с повишена опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Правилник за прилагане на Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за приложение на Указа за търговското корабоплаване на Народна република България за международните превози по р. Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда в корабоплаването по вътрешните води в Народна република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за съгласуване на работата в пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Правилник за устройството, функциите и дейността на ДП "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник за функциите и структурата на Държавната железопътна инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за функциите и състава на Експертния съвет за одобряване на стратегически карти за шум и планове за действие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за функциите, устройството и дейността на Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част I)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-22

 Приложения към Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Програмно споразумение по Програмата за Европейски флот за въздушен транспорт (ЕФВТ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Производствен стандарт за алтернативни средства за защита от корозия на товарни нефтени танкове или танкери за суров нефт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Протокол за борба с незаконните актове на насилие в летищата, обслужващи международната гражданска авиация, допълващ разпоредбите на Конвенцията за борба с незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация, приета в Монреал на 23.0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за изменение на Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., подписан на 3 юни 1999 г. във Вилнюс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Протокол за изменение на Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за изменение на чл. 50 (а) от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Протокол за изменение на чл. 56 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Протокол за поправката на Международната конвенция за уеднаквяване на някои правила при международния въздушен превоз, подписана във Варшава на 12 октомври 1929 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за привилегиите и имунитетите на Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-25

 Протокол за създаване на споразумения за заем за експортен кредит за подпомагане финансирането на проекта за преструктуриране на железниците на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол от 1988 г. относно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Протокол от 1996 г. за изменение на Конвенцията относно ограничаване на отговорността при морски искове от 1976 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-27

 Протокол от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Протокол от 2005 г. към Конвенцията за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Процедура за регистрация и издаване на специално разрешение за извършване на полети на летателни апарати без съответствие със сертификат за тип
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Разпореждане № 87 от 5.09.2006 г. относно изискванията за корабите, които преминават през Ламанша и плават в Северно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Разпореждане № 91 от 5.09.2006 г. относно изискванията и процедурите за безопасно товарене и разтоварване на кораби за насипни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Решение № 1 на КС на РБ от 1.03.2012 г. по Конституционно дело № 10 от 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Решение № 11 на КС на РБ от 30.09.2021 г. по Конституционно дело № 7 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Решение № 13 на МС от 12.01.2009 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала Марица" Оризово - Капитан Андреево, участък "Любимец - Капитан Андреево" от км 89+100 до км 108+260 - дясно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 57 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Леспорт, част от пристанище за обществен транспорт Варна - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 58 на МС от 31.01.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Сомовит, част от пристанище за обществен транспорт Русе - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-08

 Решение № 86 на МС от 11.02.2005 г. за предоставяне на концесия за пристанищен терминал за наливни опасни товари от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна - обект - публична държавна собственост, който ще бъде изграден от и със сред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Решение № 101 на МС от 20.02.2020 г. за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за изминато разстояние - тол такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Решение № 105 на МС от 21.02.2006 г. за отчуждаване на имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Път III-104 (Дупница - Благоевград) - Бобошево - Четирци от км 3+751 до км 4+810" в землището на гр. Боб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Решение № 128 на МС от 8.03.2006 г. за приключване на процедурата по предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Видин-център" от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собственост, без определяне н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Решение № 172 на МС от 22.03.2011 г. за предоставяне на концесия за услуга върху Пристанищен терминал Росенец, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Решение № 195 на МС от 27.03.2007 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-север и пристанищен терминал Фериботен комплекс - Видин, части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Решение № 233 на МС от 6.04.2009 г. за определяне на спечелилия участник в откритата процедура за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Сомовит", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Решение № 246 на МС от 7.04.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствения конкурс кандидат за концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна - публична държавна собственост, и за измене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-08

 Решение № 266 на МС от 21.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка гран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 285 на МС от 23.04.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-55 ДВелико Търново - Гурково", в участъка от км 11+ 170 до км 31+ 561" на територията на община Велико Тър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Решение № 288 на МС от 26.04.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас Лот 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276 + 200 до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 311 на МС от 4.05.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-9 Бургас - Малко Търново от км 364+134 до км 367+ 666, включително преработка на обход на гр. Малко Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Решение № 329 на МС от 25.04.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, изместване на жп линията Сандански - Кулата и реконструкция на нап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Решение № 339 на МС от 12.05.2009 г. за допускане на предварително изпълнение на решения на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Решение № 343 на МС от 16.05.2007 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обществен транспорт Лом - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Решение № 353 на МС от 19.06.2019 г. за обявяване на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Решение № 362 на МС от 12.06.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма" ЛОТ 2 "Дупница - Благоевград" от км 322+000 до км 359+483,52" на територията на област Кюстендил и об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-14

 Решение № 375 на МС от 4.06.2010 г. за определяне на концесионер на Пристанищен терминал Видин-север и Пристанищен терминал Фериботен комплекс Видин, части от Пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин - обект - публична държавна собств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Решение № 377 на МС от 11.05.2012 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Решение № 394 на МС от 5.07.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция на път ІІІ-293 "Александрия - Коритен - Северняк - граница с Република Румъния от км 44+442 до км 45+685,08"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Решение № 405 на МС от 29.05.2009 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" на територията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Решение № 416 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Чешнегирово, община Садово, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 417 на МС от 10.06.2011 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Първомай, община Първомай, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленгр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Решение № 421 на МС от 4.06.2009 г. за отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Решение № 422 на МС от 29.05.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за ск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Решение № 424 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен контейнерен терминал Варна-запад" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 424 от 14.01.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Решение № 425 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Балчик" - териториално обособена зона от "Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 426 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Оряхово" от "Пристанище за обществен транспорт Лом" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 427 на МС от 12.05.2005 г. за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Свищов" от "Пристанище за обществен транспорт Русе" - обект - публична държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Решение № 428 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Автомагистрала "Тракия" от км 167+ 515 до км 171+ 360-етапна връзка с път II-66 "Пловдив - Ста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 429 на МС от 22.06.2007 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Път II-99 "Вариант Алепу" II етап, от км 20 + 867 до км 29 + 327" на територията на община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Решение № 448 на МС от 17.05.2005 г. за определяне на спечелилия едностепенния неприсъствен конкурс кандидат за предоставяне на концесия за "Пристанищен терминал Леспорт", част от "Пристанище за обществен транспорт Варна" - обект - публична държавна собст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 13)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1248 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА