Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 16 от 2.03.1995 г. за плащанията с банкови карти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 17 от 10.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 18 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 19 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 19 от 10.05.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 22 от 5.10.2000 г. относно здравните изисквания към аквакултури и продукти от тях при пласирането им на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 22 от 14.10.2008 г. за условията и реда за блокиране, изтегляне и/или унищожаване на медицински изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Наредба № 23 от 22.02.2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 24 от 28.02.2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 24 от 14.12.2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 25 от 10.11.2008 г. за условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 от Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Наредба № 26 от 28.02.2006 г. за условията за защита и хуманно отношение към животните по време на транспортирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 28 от 8.07.2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 28 от 16.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 28 от 1.03.2006 г. за здравните изисквания към водни животни и продукти от тях при пускането им на пазара и транспортирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 29 от 7.03.2006 г. за здравните изисквания към ембриони от говеда и биволи при обмена им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Наредба № 29 от 9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 30 от 11.12.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба № 31 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 31 от 11.09.2008 г. за сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 33 от 23.03.2006 г. за условията и реда за употреба на хормонални ветеринарномедицински продукти, бета-агонисти и тиреостатици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Наредба № 35 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Наредба № 36 от 22.08.2007 г. за условията и реда за вземане на проби за държавен контрол върху лекарствени продукти, извършване на изпитванията и заплащането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 38 от 27.08.2004 г. за условията и реда за издаване на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 38 от 4.04.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Наредба № 38 от 13.09.2007 г. за изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-14

 Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 40 от 20.04.2006 г. за условията и реда за договаряне, изкупуване и окачествяване на захарно цвекло и за определяне и изплащане на субсидията за произведени и продадени количества захарно цвекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 42 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от животни от семейство "Bovidae" при обмена й между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 42 от 3.11.2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 43 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 45 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зърнени култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 45 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания при придвижване на еднокопитни животни между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 46 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 46 от 20.04.2006 г. за общите ветеринарномедицински изисквания при внасяне на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 51 от 20.04.2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 52 от 26.11.2002 г. за условията и реда за издаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на еквивалентни регулирани пазари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 59 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 60 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 62 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Наредба № 63 от 16.05.2006 г. за условията и реда за определяне на квоти за производство на захар и изоглюкоза и реда за осъществяване на контрол върху производството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 65 от 16.05.2006 г. за изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти и/или активни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 66 от 16.05.2006 г. за изискванията към ветеринарномедицинските аптеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Наредба № 73 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на декоративни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 74 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 78 от 31.05.2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-04

 Наредба № 80 от 22.06.2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 81 от 22.06.2006 г. за определяне на условията и въвеждане на Списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Наредба № 91 от 4.08.2006 г. за хигиена на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Наредба № 97 от 18.08.2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Наредба № 98 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Eвропейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 100 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 101 от 21.08.2006 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 110 от 18.09.2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 114 от 25.10.2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на b-агонисти при животни, отглеждани във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 5190 относно реда за издаване на разрешения от Държавната санитарна инспекция за производство и търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 913 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА