Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 10)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  следваща> последна>>
 Постановление № 311 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния л
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 312 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 313 на МС от 22.12.2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2002 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2002 г. за приемане на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 316 на МС от 22.11.2004 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 323 на МС от 3.12.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 323 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 324 на MС от 3.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 325 на МС от 30.11.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 327 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 330 на МС от 10.12.2004 г. за изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1552 (2004 г.) от 27.07.2004 г. и 1556 (2004 г.) от 30.07.2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 332 на МС от 10.12.2004 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 336 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Постановление № 340 на МС от 14.12.2011 г. за приемане на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Постановление № 351 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 352 на МС от 27.12.2012 г. за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Постановление № 356 на МС от 11.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 367 на МС от 29.10.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 375 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 376 на МС от 30.12.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 383 на МС от 29.12.2016 г. за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 409 на МС от 4.11.1997 г. за разрешаване целеви износ на пшенично брашно и трици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 28.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 430 на МС от 9.12.2021 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Правила за продажба на радиоприемници, телевизионни приемници, магнетофони и други електростоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Правила за търговия с природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Правилник за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за работа на Експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за работа на Националния съвет за защита на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Правилник за работата на помирителните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Правилник за работата на помирителните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Правилник за устройството и дейността на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Протокол 4 относно дефиницията на понятието "Стоки с произход" и методите на административно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Турция, подписано на 11.07.1998 г. в София относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между Република България и страните от ЕАСТ, подписано на 29.03.1993 г. в Женева относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, предвид присъединяването на Република Австрия, Република Ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за присъединяването на Република България към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Работна програма 2009 - 2011 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Кралство Белгия, от друга, както и на Спогодбата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Разпореждане № 2 на МС от 7.03.1988 г. за създаване на свободни безмитни зони на територията на Русенската и Видинската община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 70 на МС от 16.04.1973 г. за преименуване на Българската търговска палата в Българска търговско-промишлена палата и разширяване предмета на дейността й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Решение № 1 на Смесения комитет България - Македония от 10 юни 2002 г. за изменение на Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Споразумението за свободна търговия между Република Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1 на КС на РБ от 29.01.2015 г. по Конституционно дело № 5 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Решение № 1/2005 на Съвета по асоцииране за участието на България в Европейската система за бърз обмен на информация за опасностите, произтичащи от използването на потребителски стоки (система RAPEX), съгласно Директива 2001/95/ЕС на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Решение № 1/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, за изменение на Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 42 на МС от 25.01.2002 г. за одобряване на Протокол 4 към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, на Протокол Б към Споразумението за сво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 99 на МС от 22.04.1991 г. за прилагане на т. 2 на чл. 1 и т. 2 на чл. 2 от Постановление № 22 на МС от 1991 г. за вътрешния механизъм на разплащанията по стокообмена със страните-членки на СИВ, по сключени на правителствено равнище спогодби (ДВ,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 103 на МС от 29.02.2000 г. за либерализиране вноса на някои стоки с произход от Европейския съюз и от страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 217 на МС от 29.03.2005 г. за приемане списък на радиосъоръженията, за които са въведени ограничения за пускането им в действие по чл. 209, ал. 2 от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Решение № 247 на МС от 20.06.1994 г. за овладяване на спекулативното покачване на цените на някои стоки с особено важно значение за жизненото равнище на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 268 на МС от 22.08.1991 г. за закриване на Административното управление на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 556 на МС от 17.06.2005 г. за разпределяне на тарифни квоти за внос в България на селскостопански продукти с произход от Европейската общност по периоди на изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 829 на МС от 30.12.1999 г. за одобряване на изменения и допълнения на Протокол 4 относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 904 на МС от 25.11.2005 г. за разпределение по периоди на изпълнение на годишната тарифна квота за внос на сурова тръстикова захар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-02

 Решение № 952 на МС от 14.12.2005 г. за интервенционно изкупуване на пшеница от реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Решение № 1784 от 06.02.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 3288 от 4.03.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Решение № 4052 от 25.03.2010 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Решение № 4931 от 19.04.2021 Г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Решение № 5079 от 10.04.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-25

 Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Решение № 7362 от 18.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение № 8272 от 7.07.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Решение № 9346 от 18.06.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Решение № 10993 от 19.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 14406 от 20.11.2020 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение № 16155 от 20.12.2018 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Решение за ратифициране на спогодба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 14.09.2323 г. за позицията на Република България относно удължаването на превантивните мерки по отношение на определени продукти с произход от Украйна след 15 септември 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-19

 Решение на НС от 18.01.2023 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на "Международен панаир Пловдив" - АД, от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Решение на НС от 18.09.2019 г. по Доклада на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 10)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  следваща> последна>>

Общо: 912 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА