Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за наблюдение и контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за отговорността и за прекратяването на дейността на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба за предварително опакованите количества продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба за различните или специфичните правила, които ще се прилагат за специфичните стоки и движения на стоки, референтните периоди, начина на тяхното отчитане и деклариране, както и стоките, които ще бъдат изключени от статистическата дейност за вътрешн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-10

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Наредба за реда и начина за внос и износ на опасни химични вещества, препарати и продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от Приложение XVII на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба за условията и реда за издаване на експортни лицензии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствeните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за условията и реда за разрешаване въвеждането на опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за регистриране и разрешаване на външнотърговските сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за регистриране на експертите за осъществяването на контрола на В и К операторите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри в игрално казино (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Общи игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Пети протокол към Общото споразумение по търговията с услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Постановление № 1 на МС от 5.01.1993 г. за отмяна на Постановление № 266 на МС от 1992 г. за облагане на вноса и продажбите на автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 3 на МС от 14.01.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 5 на МС от 16.01.2003 г. за приемане на Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 6 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 7 на МС от 22.01.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на ципове в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 29.01.1991 г. за либерализиране на цените и социална защита на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 22.01.1993 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Министерството на търговията за информационен бюлетин с приложение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 22.01.1996 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на хлебна мая в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 8 на МС от 18.01.2016 Г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Постановление № 8 от на МС 22.01.2018 г. за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 9 на МС от 22.01.1997 г. за изпълнение през 1997 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Чешката република, Словашката република и Република Слов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 28.01.1994 г. за службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 23.01.1997 г. за разрешаване на временен внос на 240 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 8.02.1991 г. за вътрешния механизъм на разплащания по вноса и износа по ликвидационните сметки в преводни рубли със страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия, подписано на 4 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония, подписано на 11 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2005 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 16 на МС от 20.01.2017 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2007 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ на цените на потребителските стоки и услуги (отм)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 21 на МС от 6.02.2009 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Постановление № 23 на МС от 3.02.1994 г. за забрана на временния внос на горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 31.05.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 13.02.2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Постановление № 28 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 26.02.1991 г. за закриване на Комитета по цените и за образуване на Национална комисия по цените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2007 г. за приемане на наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 9)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 858 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА