Търговия и услуги. Търговски режими

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 10)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Меморандум за разбирателство за учредяване на Комитет за промишлено коопериране между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на търговията, индустрията и енергетиката на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Агенцията за насърчаване на предприемачеството на Република Северна Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на Република България и Организацията за развитие на малките и средните предприятия на Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-04

 Меморандум за разбирателство между Министерството на регионалното развитие на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния, действащо като Управляващ орган, Ми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-02

 Меморандум за разбирателство между министъра на регионалното развитие и благоустройството от името на правителството на Република България и министъра на местното самоуправление от името на правителството на Република Македония относно изпълнение на ИПП П
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция относно взаимно създаване на културни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Търговския департамент на провинция Хънан, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № Iз-2205 от 26.10.2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № Н-2 от 30.05.2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № Н-4 от 3.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-9 от 7.08.2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Наредба № РД-04-1 от 11.02.2021 г. за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба № РД-04-3 от 2.03.2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № РД-04-3 от 26.04.2021 г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, та
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № РД-16-1082 от 15.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Наредба № РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Наредба № РД-16-511 от 7.06.2006 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 1 за отличаване със златни медали и дипломи експонати, излагани на международния панаир в Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 1.06.2000 г. за условията и реда за разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Наредба № 1 от 3.01.2006 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 1 от 19.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 1 от 8.05.2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 1 от 5.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Наредба № 2 от 9.01.2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба № 2 от 5.02.2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 11.01.2001 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Наредба № 3 от 4.03.2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 3 от 28.03.2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-25

 Наредба № 4 от 5.04.1999 г. за защита от шум на територията на населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-18

 Наредба № 4 от 11.01.2001 г. за обращение на фуражните суровини (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 5 от 25.06.1999 г. за изграждане, поддържане и ползване на Национален информационен регистър на търговците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 5.02.2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № 5 от 22.02.2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Наредба № 5 от 9.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 6 от 12.03.2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 7 за определяне реда за снабдяване на фирми на граждани и лица, осъществяващи индивидуална и колективна стопанска дейност, със стоки за населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 8 за определяне произхода на стоките, внасяни в Народна република България от юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 8 от 21.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 9 от 9.09.1993 г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Наредба № 9 от 12.06.2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Наредба № 10 от 19.09.2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение наизкупено при намеса на пазара зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-17

 Наредба № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Наредба № 11 от 19.12.2003 г. за управление на тарифните квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 12 от 1.06.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 12 от 18.11.2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 14 от 2.07.2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 10)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 912 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА