Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба за набиране, изразходване и управление на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар (Загл. изм. - ДВ, бр. 36 от 2000 г., бр. 63 от 2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-10

 Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-10

 Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба за резерви от енергийни горива (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и предприятия за добив на природен газ до газопреносната и/или газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена по комбиниран начин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Определение № 4 на КС на РБ от 4.11.2014 г. по Конституционно дело № 9 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Определение № 5 на КС на РБ от 30.05.2024 г. по Конституционно дело № 12 от 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-07

 Определение № 6 на КС на РБ от 11.05.2023 г. по Конституционно дело № 3 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Постановление № 6 на МС от 25.02.1988 г. за осигуряване, подготовка и стабилизиране на кадрите за атомната енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 10 на МС от 1.02.1990 г. за перспективно развитие на енергийния комплекс "Марица-изток" и някои допълнителни мерки за решаване на неотложни проблеми на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 23.01.1997 г. за разрешаване на временен внос на 240 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 2.02.1999 г. за приемане на Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" и неговото управление и на Наредба за определ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 18 на МС от 28.01.2009 г. за приемане на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 19 на МС от 2.02.2007 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на енергетиката по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 20 на МС от 14.02.2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 22 на МС от 17.02.2020 г. за приемане на Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Постановление № 23 на МС от 3.02.1994 г. за забрана на временния внос на горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 5.02.2002 г. за закриване на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 26 от 10.02.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 27 на МС от 12.02.2015 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 32 на МС от 16.02.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Постановление № 35 на МС от 20.02.2004 г. за приемане на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 36 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване от държавата на акции от капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Постановление № 36 на МС от 15.02.2013 г. за приемане на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 38 на МС от 17.05.1977 г. за опазване на магистралните нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, техните отклонения и линейни съоръжения на територията на Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 1979 г., бр. 97 от 2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 11.08.1989 г. за икономично използуване на течните горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 43 на МС от 25.02.2002 г. за преобразуване на Държавната агенция по енергийна ефективност към Министерския съвет в Агенция по енергийна ефективност към министъра на енергетиката и енергийните ресурси и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 43 на МС от 6.03.2008 г. за преобразуване чрез вливане на Центъра за енергийна ефективност в индустрията в Агенцията по енергийна ефективност и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 4.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 52 на МС от 10.04.2023 г. за организация и координация на наблюдението и отчитането на изпълнението на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Постановление № 53 на МС от 6.03.2002 г. за приемане на наредби за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата и топлинната енергия и природния газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 6.03.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 58 на МС от 24.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 60 на МС от 18.04.2022 г. за приемане на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпреде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Постановление № 63 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 64 на МС от 18.03.2002 г. за приемане на Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 65 на МС от 20.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за финансиране на прояви по програмата за провеждане на Годината на България в Русия през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 75 на МС от 1.04.2014 г. за приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Постановление № 76 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 76 на МС от 9.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи и на Наредба за условията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 1.04.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Постановление № 87 на МС от 14.04.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 88 на МС от 23.04.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 27.04.1995 г. за приемане на Наредба за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 27.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 97 на МС от 23.04.2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 98 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 102 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 110 на МС от 14.05.2007 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Постановление № 122 на МС от 25.06.2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на програмата за национална туристическа реклама
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Постановление № 124 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансово осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на бло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Постановление № 129 на МС от 10.06.1996 г. за закриване на Комитета по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 140 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия, на топлинната енергия и на брикетите за населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 5.07.2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентна продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Постановление № 156 на МС от 13.07.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-22

 Постановление № 160 на МС от 4.08.1999 г. за приемане на Наредба за образуване и прилагане на пределни цени на природния газ за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 165 на МС от 3.08.2000 г. за приемане на Наредба за резерви от енергийни горива (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 165 на МС от 29.09.2023 г. за възстановяване на средства по бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-03

 Постановление № 169 на МС от 11.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 170 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Съвет по енергийна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 172 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 177 на МС от 8.09.2000 г. за приемане на Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 179 на МС от 10.09.1999 г. за преобразуване на Комитета по енергетика в Държавна агенция по енергетика и енергийни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 10.09.1999 г. за преобразуване на Националната агенция по енергийна ефективност в Държавна агенция по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 598 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА