Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Постановление № 278 на МС от 9.12.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Постановление № 283 на МС от 19.10.2015 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Постановление № 296 на МС от 31.10.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 300 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 300 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 313 на МС от 22.11.2011 г. за приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 325 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обслед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 328 на МС от 30.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на "Национална електрическа компания" - ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MH
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Постановление № 333 на МС от 20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова я
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 335 на МС от 20.12.2012 г. за определяне на Тарифа, по която се заплащат предаванията по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на информационно-разяснителната кампания за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 346 на МС от 7.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 353 на МС от 21.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 182 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 359 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 360 на МС от 12.12.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Постановление № 368 на МС от 18.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Правила за балансиране на пазара на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за безопасен превоз на използуваното ядрено гориво от атомните електроцентрали на страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Правила за търговия с природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за управление на електроенергийната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-30

 Протокол за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Разпореждане № 41 на МС от 18.04.1977 г. за усъвършенствуване организацията по комплексното изграждане и експлоатация на електропреносните и електроразпределителните мрежи на страната и стабилизиране работната сила в рудодобива, въгледобива и минното стро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 226 на МС от 29.10.1974 г. за подобряване дейността по ремонта на електрическите централи и осигуряване електрическа енергия на народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № П-1 на ДКЕВР от 14.05.2009 г. за приемане на изменени Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 5 на КС на РБ от 22.04.2010 Г. по Конституционно дело № 15 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Решение № 13 на КС на РБ от 31.07.2014 г. по Конституционно дело № 1 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Решение № 31 на МС от 20.02.1991 г. за разпределение на автомобилния бензин и дизеловото моторно гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 559 на МС от 5.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение № 680 на МС от 23.08.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", на територията на Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Решение № 791 на МС от 1.10.2004 г. за утвърждаване на Опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 927 на МС от 6.12.2005 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на газ в Блок 21 "ДВБ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № 948 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия 110 kV подстанция "Айтос" - подстанция "Слънчев бряг-запад" на територията на област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Решение № 2022 от 23.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 7362 от 18.06.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение № 10993 от 19.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Решение № 11674 от 5.11.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 13033 от 1.12.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Решение на НЕК - ЕАД от 28.09.1998 г. за определяне на единни за страната часове на върховата, дневната и нощната тарифна зона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за провеждане на преговори и за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Заемното споразумение между "Топлофикация - София" - ЕАД, и Европейскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на Гаранционно споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по Кредитно споразумение между "Национална електрическа компания" - ЕАД, и Европейската банка за възста
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и "Национална електрическа компания" - ЕАД, за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи гаранционни споразумения от името на Република България със Ситибанк и Ексимбанк - САЩ, с Експорт-импорт банк на Руската федерация и с Европейската общност по атомна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС за одобряване на Енергийната стратегия на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за приемане на Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 1.06.2011 г. за промени в ръководството и състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване и промени в състава на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 10.10.2012 г. за попълване състава на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване и промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 11.10.2018 г. за промяна в състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Решение на НС от 13.12.2018 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Решение на НС от 14.03.2018 г. за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Решение на НС от 17.05.2018 г. по Доклада за дейността на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Решение на НС от 17.12.1992 г. за даване на съгласие за сключване от Министерския съвет на договор за държавен заем за енергийния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 18.03.2015 г. за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Решение на НС от 18.04.2018 г. за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на ЧЕЗ Груп в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Решение на НС от 18.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" за периода от 2006 г. до края на месец септември 2016 г., довели до възникването на ог
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Решение на НС от 18.10.2018 г.за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-23

 Решение на НС от 19.02.2015 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Решение на НС от 19.04.2019 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Решение на НС от 2.03.2018 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Васил Антонов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политика в областта на ядрената енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Топлофикация София" - ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30 април 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 01.01.2007 г. до 30.04
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 0
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.09.2019 г. за попълване състава на Комисията по енергетика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Решение на НС от 20.10.2016 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проверка на всичките данни, факти и обстоятелства, водещи до съмнения за изкривяване на конкуренцията на пазара на горива и до съмнения за злоупотреба с господстващо положение в пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Решение на НС от 21.03.2018 г. за приемане на процедурни правила за провеждането на жребий за обновяване на Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Решение на НС от 23.01.2009 г. във връзка със ситуацията, предизвикана от прекратяването на доставките на природен газ от Русия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Решение на НС от 23.01.2013 г. за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Решение на НС от 24.11.2017 г. за предприемане необходимите действия за приключване на Дело COMP/В1/АТ.39849 - БЕХ Газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Решение на НС от 25.06.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Решение на НС от 26.04.2018 г. за избиране на член на Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 485 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА