Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 214 на МС от 12.08.2004 г. за приемане на Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Постановление № 217 на МС от 14.09.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 221 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 223 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Постановление № 223 на МС от 20.09.2012 г. за определяне на тръжен продавач на квоти за емисии на парникови газове на Република България в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Постановление № 224 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Постановление № 224 на МС от 20.08.2020 г. за приемане на Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 229 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 231 на МС от 2.09.2004 г. за приемане на Наредба за осигуряване безопасността на изследователските ядрени инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Постановление № 232 на МС от 2.10.2002 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 15.09.2016 г. за приемане на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Постановление № 242 на МС от 14.10.1994 г. за образуване на пределни цени на течните горива, газ въглеводороден втечнен и природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 242 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 244 на МС от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Постановление № 245 на МС от 13.09.2004 г. за еднократно предоставяне на средства от централния бюджет на фонд "Енергийна ефективност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Постановление № 245 на МС от 21.09.2016 г. за приемане на Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 245 на МС от 11.08.2022 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г. за предоставяне на заем на "Булгаргаз" - ЕАД, за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-16

 Постановление № 248 на МС от 27.11.2000 г. за създаване на Център за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 258 на МС от 19.10.2012 г. за приемане на Специализирана методика за оценяване на енергийните спестявания след газификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 258 на МС от 28.08.2014 г. за създаване на Енергиен борд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 259 на МС от 30.12.1999 г. за определяне на цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на природния газ, за приемане на Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар и на Наредба за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 260 на МС от 14.10.1996 г. за разрешаване на еднократен внос за потребление на хлортрифлуорметан (фреон-13) от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 266 на МС от 4.10.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 278 на МС от 9.12.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за ядрено регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-13

 Постановление № 283 на МС от 19.10.2015 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Постановление № 296 на МС от 31.10.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 299 на МС от 5.11.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Постановление № 300 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 300 на МС от 14.12.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 312 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 313 на МС от 22.11.2011 г. за приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 325 на МС от 7.12.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обслед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Постановление № 328 на МС от 30.11.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г. за изплащане на задълженията на "Национална електрическа компания" - ЕАД, съгласно решение по Арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MH
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 333 на МС от 20.12.2012 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на национален референдум на 27 януари 2013 г. с въпрос "Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова я
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 335 на МС от 20.12.2012 г. за определяне на Тарифа, по която се заплащат предаванията по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове в рамките на информационно-разяснителната кампания за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 346 на МС от 7.12.2015 г. за приемане на Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Постановление № 349 на МС от 9.12.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 353 на МС от 21.12.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 182 на МС от 4.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 355 на МС от 26.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Постановление № 359 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 360 на МС от 12.12.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Постановление № 366 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 368 на МС от 18.12.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 377 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 404 на МС от 22.12.2020 г. за приемане на Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 405 на МС от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-11

 Постановление № 410 на МС от 30.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Постановление № 457 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 459 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 469 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/бюджетни програми по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 475 на МС от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-04

 Постановление № 476 на МС от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Постановление № 492 на МС от 23.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Правила за балансиране на пазара на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Правила за безопасен превоз на използуваното ядрено гориво от атомните електроцентрали на страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правила за достъп до преписки, свързани с установяване на нарушения по чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, използване и съхраняване на документи, представляващи производствена, търговска или друга защитена от закон тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Правила за измерване на количеството електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правила за работа на организиран борсов пазар на "Газов Хъб Балкан" - ЕАД (ГХБ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-06

 Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Правила за търговия с електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Правила за търговия с природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Правила за управление на електроенергийната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Правила за управление на електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Правилник за организацията на контролните органи по радиационна безопасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-17

 Правилник за прилагане на Закона за използуване на атомната енергия за мирни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Програма между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта за периода 2018 - 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-30

 Протокол за привилегии и имунитети на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Разпореждане № 41 на МС от 18.04.1977 г. за усъвършенствуване организацията по комплексното изграждане и експлоатация на електропреносните и електроразпределителните мрежи на страната и стабилизиране работната сила в рудодобива, въгледобива и минното стро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 226 на МС от 29.10.1974 г. за подобряване дейността по ремонта на електрическите централи и осигуряване електрическа енергия на народното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Рамково споразумение между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно дейностите на Международния фонд "Козлодуй" за подпомагане извеждането от експлоатация в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № П-1 на ДКЕВР от 14.05.2009 г. за приемане на изменени Правила за търговия с електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Решение № 5 на КС на РБ от 22.04.2010 Г. по Конституционно дело № 15 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Решение № 8 на КС на РБ от 21.07.2022 г. по Конституционно дело № 4 от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Решение № 13 на КС на РБ от 31.07.2014 г. по Конституционно дело № 1 от 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-06

 Решение № 31 на МС от 20.02.1991 г. за разпределение на автомобилния бензин и дизеловото моторно гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Решение № 149 на МС от 19.03.2010 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "ВЛ 400 kV "Карлово - Пловдив", подобект "ВЛ 110 kV ТЕЦ Пловдив - п/ст Черноземен" - изместване от съществуващото трасе на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Решение № 559 на МС от 5.07.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Решение № 680 на МС от 23.08.2012 г. за отчуждаване на част от имот - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", на територията на Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Решение № 791 на МС от 1.10.2004 г. за утвърждаване на Опис на новите обособени територии за разпределение на природен газ в Република България, за които не е издадена лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 927 на МС от 6.12.2005 г. за удължаване срока на разрешение за търсене и проучване на газ в Блок 21 "ДВБ"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Решение № 948 на МС от 16.11.2012 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия 110 kV подстанция "Айтос" - подстанция "Слънчев бряг-запад" на територията на област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Решение № 1500 от 6.02.2017 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 562 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА