Енергетика

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерството на икономиката и енергетиката, и Кралство Швеция, представлявано от Министерството на индустрията, заетостта и комуникациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-18

 Меморандум за разработване на Дългосрочна програма за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на енергетиката на Руската федерация и Министерството на Руск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и бизнес средата на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Методика за определяне на санкциите и глобите, налагани по чл. 224г от Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Методика за определяне на цени на балансираща енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-23

 Методика за определяне на цените на електрическата енергия на доставчика от последна инстанция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-1 от 14.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации с водогрейни котли по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, условията и реда за изготвянето на о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-20

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.04.2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, усл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № ЕРД-16-301 от 30.06.2015 г. за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Наредба № Н-3 от 15.03.2011 г. за определяне на методиката за изчисляване на разходите за потребление на енергия, емисии на въглероден диоксид, азотни оксиди, неметанови въглеводороди и прахови частици през целия експлоатационен период на пътните превозни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-01

 Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № РД-16-1057 от 10.12.2009 г. за условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-294 от 1.04.2008 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-295 от 1.04.2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-296 от 1.04.2008 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № РД-16-301 от 20.03.2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № РД-16-301 от 10.03.2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № РД-16-317 от 27.02.2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 1 от 31.03.1990 г. за стимулиране водачите на моторни превозни средства, сервизните работници, механизаторите в строителството и селското стопанство и други за икономия на горива, смазочни материали и гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Наредба № 2 от 30.01.1987 г. за продължаване действието на Единните правилници по безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 3 от 24.11.1987 г. за осигуряване безопасността на атомните централи при проектиране, изграждане и експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 20.02.1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 7.03.2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 5 от 30.11.1988 г. за издаване разрешения за използуване на атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Наредба № 8 от 6.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 10 от 30.01.2001 г. за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Наредба № 11 от 9.01.2001 г. за безопасност при съхраняване на отработено ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 10.06.2004 г. за резерви от горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 13 от 27.08.2004 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 14 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продаде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба за набиране, изразходване и управление на финансовите средства по фонд "Ядрени изследвания и ядрена и радиационна безопасност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за определяне на процедурните правила и техническите параметри за работа на далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 561 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА