Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 26)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Нaредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 0-31 от 1974 г. за работа с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № H-1 от 9.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях и възду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № H-1 от 24.01.2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба № H-1 от 9.03.2023 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № H-4 от 1.08.2022 г. за здравните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-26

 Наредба № H-6 от 17.04.2002 г. за лечебно-оздравителните и профилактичните мероприятия с наборниците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № H-6 от 20.05.2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-6 от 26.04.2024 г. за условията и реда за разплащания с публични средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № H-7 от 20.05.2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № H-9 от 20.05.2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № I-107 от 9.06.2004 г. за условията и реда за съгласуване на изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № I-4 от 22.10.2019 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № I-69 от 19.05.2000 г. за условията и реда за установяването на психологичната пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № IV-33 за прилагане на Постановление № 106-то и № 113-то на Министерския съвет от 1963 г. за уреждане на някои въпроси по укрепване на държавния монопол за вината, ракиите и тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iв-393 от 10.06.1998 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Ред и сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци и в техните звена и за организацията и дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Наредба № IЗ-1695 от 26.09.2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Наредба № Iз-2061 от 5.10.2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № Iз-2205 от 26.10.2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № Iз-575 от 2.03.2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № Iз-849 от 17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № Iз-895 от 1.04.2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г. за едромащабната топографска карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция "Национална сигурност" предложения и сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Наредба № АН-8 от 12.05.1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № Е-РД-04-1 от 3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по Закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № Е-РД-04-1 от 12.03.2020 г. за топлоснабдяването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-20

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.04.2022 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на отоплителните инсталации и инсталациите за комбинирано отопление и вентилация по чл. 50, ал. 1 и на климатичните инсталации по чл. 51, ал. 1, усл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № Е-РД-04-1 от 4.12.2023 г. за изчисляването на дeлa на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и дела на възобновяеми източници в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Наредба № Е-РД-04-1 от 5.01.2024 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на средствата по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 19.04.2019 г. за условията и редa за извършване на оценка на енергийните спестявания, реализирани в резултат на изпълнени мерки за повишаване на енергийната ефективност при производството, преноса и разпределението на енергия и за п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № Е-РД-04-2 от 16.12.2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-2 от 2.04.2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № ЕРД-16-301 от 30.06.2015 г. за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Наредба № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № Н-1 от 14.03.2007 г. за информационния регистър на културните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-1 от 3.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № Н-1 от 27.01.2021 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения - медицински пунктове и многопрофилни болници за активно лечение, към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-1 от 17.01.2022 г. за информационната система на съдебното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № Н-1 от 7.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-18

 Наредба № Н-1 от 25.05.2022 г. за условията и реда за подаване на данни и информация в Портала на Европейския съюз (ЕС) по чл. 80 и за достъпа до Базата данни на ЕС по чл. 81 от Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16.04.2014
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-1 от 31.01.2024 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на лицата по чл. 226з и чл. 298a, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Наредба № Н-1 от 6.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Наредба № Н-1 от 7.03.2024 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-15

 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-30

 Наредба № Н-10 от 23.11.2018 г. за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Наредба № Н-10 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-11 от 29.10.2020 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-10

 Наредба № Н-11 от 20.08.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № Н-11 от 10.07.2023 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите култур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-19

 Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-12 от 5.08.2019 г. за реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за общес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 26)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2581 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА