Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 11)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 0-31 от 1974 г. за работа с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № H-1 от 24.01.2020 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в териториалните й служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба № I-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Наредба № I-115 от 15.05.2003 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-15

 Наредба № I-13 от 29.01.2004 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № I-167 от 17.08.2004 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № IЗ-1009 от 4.07.2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № IЗ-1011 от 4.07.2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № IЗ-1013 от 4.07.2006 г. за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци и в техните звена и за организацията и дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Наредба № Iз-1551 от 28.09.2007 г. за условията и реда за оценяване на служебните постижения на служителите от МВР и за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-169 от 3.02.2010 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Наредба № IЗ-1695 от 26.09.2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Наредба № Iз-1809 от 3.09.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Iз-2525 от 14.12.2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба № Iз-441 от 21.03.2008 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Наредба № Iз-9 от 9.01.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Наредба № Н-1 от 5.02.2003 г. за извънщатните служители на служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Наредба № Н-1 от 3.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № Н-1 от 14.02.2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № Н-1 от 6.02.2024 г. за условията и реда за вписване на лицата в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-16

 Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Наредба № Н-11 от 04.09.2001 г. за разследване на авиационни произествия и инциденти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-11 от 31.08.2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-11 от 10.07.2023 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

 Наредба № Н-14 от 31.10.2001 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на извършените услуги в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Наредба № Н-14 от 8.12.2020 г. за условията и реда за определяне размера на допълнителен платен годишен отпуск на военнослужещи в определени области и дейности от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Бъл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № Н-15 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Наредба № Н-15 от 11.12.2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-2 от 24.08.2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и териториалните й звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Наредба № Н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Наредба № Н-24 от 17.08.2010 г. за условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № Н-3 от 30.03.2004 г. за подбор на военнослужещи на кадрова военна служба и граждански лица от Въоръжените сили на Република България за работа в щабове и органи на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № Н-3 от 27.05.2009 г. за специфичните изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор" в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № Н-3 от 8.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-3 от 27.06.2022 г. за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-3 от 24.08.2022 г. за условията и реда за формиране и изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Главна дирекция "Охрана" и териториалните й звена
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-09

 Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

 Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба № Н-5 от 11.03.2013 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № Н-6 от 20.04.2021 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-05

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-30

 Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22

 Наредба № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-04-4 от 8.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № РД-06-10 от 24.08.2023 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба № РД-06-4 от 2.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

 Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-25

 Наредба № РД-07-2 от 17.05.2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на Агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Наредба № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба № РД-07/2 от 19.03.2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от ИА "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 11)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 1062 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА