Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 49)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Постановление № 40 на МС от 18.02.2009 г. за приемане на Наредба за дейността на заложните къщи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 40 на МС от 4.03.2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 40 на МС от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 40 на МС от 8.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 41 на МС от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 25.02.1993 г. за контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 6.02.1997 г. за приемане на Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 17.02.1998 г. за приемане на Наредба за процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 16.02.2001 г. за преобразуване и закриване на основни звена в структурата на висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 19.02.2003 г. за приемане на Наредба за предварително опакованите количества продукти и на Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Постановление № 41 на МС от 26.02.2004 г. за приемане на Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-09

 Постановление № 41 на МС от 18.02.2009 г. за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредба за реда за използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Постановление № 41 на МС от 22.02.2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Постановление № 41 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 41 на МС от 4.03.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столична община за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 41 на МС от 7.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Постановление № 41 на МС от 4.02.2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 42 на МС от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Постановление № 42 на МС от 10.02.1997 г. за реализация на Програма В7-500 на Европейския съюз за спешна социална помощ на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 42 на МС от 27.03.2000 г. за финансиране на експлоатационните разходи на българо-германските центрове за квалификация и повишаване на квалификацията в изпълнение на съвместен проект за намаляване на миграцията съгласно Протокола между прав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 42 на МС от 14.03.2005 г. за приемане на Наредба за категоризиране на плажовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Постановление № 42 на МС от 26.02.2007 г. за утвърждаване приоритетите на Българското председателство на Централноевропейската инициатива през 2007 г. и за организационното им осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Постановление № 42 на МС от 4.03.2008 г. за финансово подпомагане на законните наследници на починалите при пожара в бързия влак № 2637 София - Кардам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 42 на МС от 24.02.2011 г. за откриване на факултет "Математика и информатика" в структурата на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Постановление № 42 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за предоставяне на еднократна финансова подкрепа на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 42 на МС от 2.03.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Постановление № 42 на МС от 2.03.2017 г. за преобразуване на държавни културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 42 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 42 на МС от 1.04.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Постановление № 43 на МС от 25.02.2002 г. за преобразуване на Държавната агенция по енергийна ефективност към Министерския съвет в Агенция по енергийна ефективност към министъра на енергетиката и енергийните ресурси и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 43 на МС от 26.02.2004 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Постановление № 43 на MС от 18.03.2005 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 43 на МС от 6.03.2008 г. за преобразуване чрез вливане на Центъра за енергийна ефективност в индустрията в Агенцията по енергийна ефективност и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 43 на МС от 22.02.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 43 на МС от 28.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Постановление № 43 на МС от 12.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Постановление № 43 МС от 1.04.2022 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Постановление № 44 на МС от 19.03.1991 г. за намаляване на бюджетните разходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 13.03.1996 г. за участието на Република България в състава на Международните полицейски сили на ООН със специално предназначение в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 11.02.1997 г. за запазване правото на собственост на държавата върху земеделска земя, предоставена на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 44 на МС от 20.02.2001 г. за предоставянето на допълнителни бюджетни средства по бюджетите на общините и по бюджетите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на транспорта и съобщенията за 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 27.02.2004 г. за преобразуване на държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 44 на МС от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Постановление № 44 на МС от 19.03.2010 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 44 на МС от 22.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2013 г. за честване на 135-годишнината от Освобождението на България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 44 от 2.03.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-11

 Постановление № 44 на МС от 29.03.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Постановление № 44 на МС от 14.03.2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 45 на МС от 2.12.1981 г. за подобряване на градския пътнически транспорт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 15.09.1989 г. за увеличаване броя на кравите и овцете и създаване на условия за развитие на млечното овцевъдство и говедовъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2001 г. за определяне на Военномедицинската академия като лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на нейните специфични функции и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 45 на МС от 26.02.2002 г. за приемане на Наредба за конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.03.2005 г. за определяне района на действие и седалището на териториалните служби на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 45 на МС от 7.03.2008 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2008 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2008 в Сарагоса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 45 на МС от 20.02.2009 г. за закриване на Медицинския колеж - Благоевград, в структурата на Медицинския университет - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-06

 Постановление № 45 на МС от 22.03.2010 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Европейския фонд за връщане за периода от 2008 до 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-05

 Постановление № 45 на МС от 25.02.2011 г. за приемане на Наредба за обхвата, структурата, съдържанието и методологията за изработване на плановете за опазване и управление на единичните или груповите недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Постановление № 45 на МС от 4.03.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 45 на МС от 2.03.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Постановление № 45 на МС от 12.02.2021 г. за определяне размера на средствата от държавния бюджет за 2021 г. за финансиране на духовните училища и за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Постановление № 45 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 46 на МС от 26.09.1989 г. за създаване на фонд "Милосърдие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 14.03.1996 г. за приемане на Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 31.03.2000 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 4.03.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други произведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Постановление № 46 на МС от 6.03.2006 г. за подновяване на оръжейното ембарго спрямо Зимбабве и на наложените ограничения върху пътуванията и финансовите активи на определени лица в изпълнение на Обща позиция 2004/161/CFSP на Съвета на Европейския съюз от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 46 на МС от 22.03.2010 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Постановление № 46 на МС от 10.03.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Постановление № 46 на МС от 8.03.2017 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 46 на МС от 14.03.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2019 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 46 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 22.02.2001 г. за целево финансово осигуряване на програми за заетост и професионално обучение през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по заетостта към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 24.02.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за метрология и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на MС от 1.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Постановление № 47 на МС от 21.03.2005 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за изграждане на малки обекти с регионално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 47 на МС от 5.03.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на подсъдимите български граждани и палестинския гражданин по делото в Либи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Постановление № 47 на МС от 4.03.2009 г. за преобразуване на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението в Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 47 на МС от 15.03.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под наляган
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 47 на МС от 8.03.2017 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Постановление № 47 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 47 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 48 на МС от 25.10.1989 г. за създаване на Свободна безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 48 на МС от 26.02.2003 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 48 на MС от 1.03.2004 г. за залатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 48 на МС от 5.03.2007 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на културата за участието на Република България в инициативата "Европалия 2007", посветена на отбелязване на 50-годишнината о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 48 на МС от 1.03.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздуш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 48 на МС от 6.03.2015 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Постановление № 48 на МС от 19.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 49 на МС от 11.11.1965 г. за уреждане на някои въпроси относно материалното и служебното положение на старите революционни кадри (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 30.12.1982 г. за решаване някои въпроси на социално-икономическото развитие на столицата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 49 на МС от 4.04.2000 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 49)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 4859 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА