Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 47)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Постановление № 33 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 34 на МС за приемане на Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 15.02.1993 г. за митните сборове при внос на стоки за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба и Гражданската отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 28.03.1996 г. за увеличаване числения състав на териториалните управления "Държавен финансов контрол"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 6.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 12.02.2003 г. за финансиране на неотложни дейности, свързани със защитата на населението при бедствия и аварии.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 34 на МС от 17.02.2004 г. за закриване на Националния център за управление на трансплантацията "Бултрансплант" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2007 г. за приемане на наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършване на ремонтни дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на културно-религиозния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 34 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 34 на МС от 10.03.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община Хайредин, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Постановление № 34 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за участие на държавата в учредяването на акционерно дружество с 50 на сто държавно участие в капитала съвместно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 35 на МС и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 17.08.1982 г. за усъвършенствуване икономическите мерки за намаляване на общата и професионалната заболяемост и на производствените злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 35 на МС от 5.06.1987 г. за приемане на Правилник за колективната и личната трудова дейност на гражданите за допълнително производство на стоки и услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 10.04.1990 г. за развитие на туризма като приоритетен отрасъл на националната икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 4.03.1996 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 11.02.1998 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 21.02.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на петимата подсъдими български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с него граждански дела, к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 35 на МС от 27.02.2008 г. за определяне на диференцирани нормативи по научни специалности за издръжка на обучението за един докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2009 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 35 на МС от 12.03.2010 г. за осигуряване на средства от републиканския бюджет за авансово финансиране на плащания на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 35 на МС от 14.02.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 35 на МС от 20.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2017 г. за преобразуване на Факултет "Компютърни системи и управление" в структурата на Техническия университет - София, във Факултет "Компютърни системи и технологии"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-21

 Постановление № 35 на МС от 28.02.2019 г. за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 35 на МС от 3.02.2021 г. за приемане на Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 36 на МС от 1.06.1976 г. за обявяване площите на Античната Сердика и на средновековния Средец в София за археологически резерват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 5.03.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 6.02.1997 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 24.03.2000 г. за преобразуване на основни звена в структурата на висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 14.02.2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Постановление № 36 на МС от 11.02.2002 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 г. на Народния съд на Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 36 на МС от 20.02.2004 г. за приемане на Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 36 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 36 на МС от 19.02.2007 г. за приемане на Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Постановление № 36 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване от държавата на акции от капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-06

 Постановление № 36 на МС от 16.02.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за изплащане на парични награди на граждани от с. Бисер, община Харманли, област Хасково, активно участ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Постановление № 36 на МС от 15.02.2013 г. за приемане на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 36 на МС от 17.02.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Постановление № 36 на МС от 13.03.2018 г. за приемане на Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Постановление № 36 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 17.02.1994 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 24.03.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 24.03.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изпълнение на Протокола за опазване на околната среда към Договора за Антарктика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 17.02.2003 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2003 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата обвиняеми български граждани по преписка № 217 от 2002 г. на Обвинителната камара в Бенгази, Либ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 24.02.2004 г. за преобразуване на Държавния драматичен театър - Кюстендил, в Общински драматичен театър - Кюстендил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 27.02.2006 г. за откриване на Факултет по технически науки в структурата на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 37 на МС от 19.02.2007 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Постановление № 37 на МС от 14.02.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Постановление № 37 на МС от 25.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 37 на МС от 23.02.2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 - 2020 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 37 на МС от 28.02.2019 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 37 на МС от 5.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 37 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Изграждане на училищна STEM среда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Постановление № 38 на МС от 17.05.1977 г. за опазване на магистралните нефтопроводи, нефтопродуктопроводи, техните отклонения и линейни съоръжения на територията на Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 56 от 1979 г., бр. 97 от 2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 1.07.1985 г. за установяване границите на издръжката на ненавършилите пълнолетие деца по чл. 85, ал. 1 от Семейния кодекс и за изменение на ведомствените тарифи № 1 и № 3
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на МС от 27.03.2000 г. за приемане на Правилник за устройството и задачите на Националния институт за паметниците на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 38 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето и на Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Постановление № 38 на МС от 17.02.2003 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2003 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 38 на МС от 24.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 38 на MС от 11.03.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15 ноември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 38 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-28

 Постановление № 38 на МС от 12.03.2010 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 38 на МС от 18.02.2013 г. за приемане на Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 38 на МС от 23.02.2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 38 на МС от 15.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Постановление № 38 на МС от 4.02.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 39 на МС от 11.08.1989 г. за икономично използуване на течните горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 21.02.1994 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 27.03.2000 г. за изпълнение от Република България на Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН от 15 октомври 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 39 на МС от 15.02.2001 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта и на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за надзор върху застраховането и хазарта по Закона за застра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 18.02.2002 г. за приемане на Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 39 на МС от 17.02.2003 г. за приемане на наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 39 на МС от 23.02.2012 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект "Актуализация на цветна цифрова ортофотокарта на ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 39 на МС от 4.03.2015 г. за преобразуване на Техническия колеж в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, в Технически факултет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 39 на МС от 22.02.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 39 на МС от 22.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Постановление № 39 на МС от 1.03.2019 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Постановление № 40 на МС от 5.12.1988 г. за отнемане на незаконно и нецелесъобразно изградени вили, почивни и представителни домове и за предоставяне на сгради за нуждите на здравеопазването, образованието, почивното дело и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 40 на МС от 8.03.1991 г. за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 11.03.1992 г. за създаване на условия за осигуряване транспортното обслужване на населението с вътрешноградски и някои междуселищни пътнически превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 24.02.1993 г. за компенсиране на някои доходи на населението във връзка с увеличение на цените на течните горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 17.02.2003 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Постановление № 40 на MС от 12.03.2005 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени проекти по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2006 г. за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на срещата на външните министри на НАТО на 27 и 28 април 2006 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 40 на МС от 23.02.2007 г. за приемане на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Постановление № 40 от 28.02.2008 г. за приемане на Методика за условията и редa за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Постановление № 40 на МС от 18.02.2009 г. за приемане на Наредба за дейността на заложните къщи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-07

 Постановление № 40 на МС от 4.03.2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Постановление № 40 на МС от 25.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 40 на МС от 8.03.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 41 на МС от 28.04.1990 г. за решаване на някои неотложни въпроси в транспорта и други отрасли и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 25.02.1993 г. за контрол върху цените на стоки и услуги с особено важно значение за жизненото равнище на населението и икономиката на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 6.02.1997 г. за приемане на Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 41 на МС от 17.02.1998 г. за приемане на Наредба за процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 47)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 4660 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА