Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 43)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 78 на МС от 2.04.1998 г. за закриване на санаторно-курортни комплекси и санаториуми в системата на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 20.04.1999 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 9.04.2002 Г. за преобразуване на Главна дирекция "Контрол на развъдната дейност в животновъдството" в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 3.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 26.04.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 78 на МС от 31.03.2009 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за изпълнение на мерки от Плана за действие п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 78 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 78 на МС от 12.04.2016 г. за одобряване на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Постановление № 78 на МС от 14.05.2018 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Постановление № 78 на МС от 10.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Постановление № 78 на МС от 23.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Постановление № 79 на МС от 7.04.1995 г. за определяне нов размер на социалната пенсия и преизчисляване на пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 20.04.1999 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Организация и управление на тактическите подразделения от родовете и специ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 29.03.2001 г. за приемане на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 79 на МС от 26.04.2004 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за занаятите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Постановление № 79 на МС от 7.04.2006 г. за налагане на оръжейно ембарго на Узбекистан и ограничения върху пътуванията спрямо определени лица в изпълнение на Обща позиция 2005/792/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 14 ноември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Постановление № 79 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Постановление № 79 на МС от 1.04.2009 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Агенцията за устойчиво енергийно развитие за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания по чл. 51, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Постановление № 79 на МС от 31.03.2011 г. за създаване на Спортно-оздравителен комплекс "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 79 на МС от 20.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2012 г. за осигуряване на необходимите условия за експлоатация на Транзитен център - с. Пъстрогор, община Свиле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 79 на МС от 21.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Постановление № 80 на МС от 6.04.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на МС от 15.04.2002 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на МС от 26.04.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 80 на МС от 21.04.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Постановление № 80 на МС от 2.04.2009 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Национална сигурност" по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 80 на МС от 1.04.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-12

 Постановление № 80 на МС от 14.04.2016 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Постановление № 80 на МС от от 21.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Постановление № 81 на МС от 10.05.2000 г. за одобряване на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 81 на МС от 15.04.2002 г. за въвеждане на временна защитна мярка по вноса в Република България на амониев нитрат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 81 на МС от 8.04.2003 г. за приемане на Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 81 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 81 на МС от 7.04.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Българската национална телевизия и на общините Батак, Брацигово, Дряново, Копривщица,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Постановление № 81 на МС от 12.04.2007 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 20 май 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Постановление № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 81 на МС от 1.04.2011 г. за предоставяне на средства от бюджета на Министерството на земеделието и храните за закупуване на дялове във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-12

 Постановление № 81 на МС от 23.04.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Постановление № 81 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Постановление № 81 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 81 на МС от 14.04.2016 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2016 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Постановление № 81 на МС от 26.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-19

 Постановление № 81 на МС от 17.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. за организиране и провеждане на апостолическото пътуване на Негово Светейшество папа Франциск в България от 5 до 7 май 2019 г. в гр. София и в гр. Раковски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Постановление № 81 на МС от 27.04.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 82 на МС от 12.04.1996 г. за реда за предоставяне безвъзмездно право на ползване върху аптеките по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените средства и аптеките в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 82 на МС от 15.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Института по публична администрация и европейска интеграция към министъра на държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Постановление № 82 на МС от 3.05.2005 г. за разпределение на предвидените средства в централния бюджет за 2005 г. за осигуряване на допълнителна численост на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 82 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Постановление № 82 на МС от 5.04.2013 г. за приемане на Правилата за речния надзор по Дунава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 82 на МС от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 82 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 83 на МС от 14.05.1958 г. за залесяване с тополи 440 000 декара слабо производителни земи от горския фонд и крайречията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1993 г. за определяне на Съвета по правопис и транскрипция на географските имена към управление "Кадастър и геодезия" на Министерството на териториалното развитие и строителството за национален орган по въпросите на станд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1999 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 83 на МС от 15.04.2003 г. за създаване на Съвет по европейска комуникация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-29

 Постановление № 83 на MС от 26.04.2004 г. за преобразуване на държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Постановление № 83 на МС от 17.04.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на подсъдимите български граждани и един палестински гражданин по делото в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 83 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 83 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 83 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 83 на МС от 22.05.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 83 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 84 на МС от 15.05.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на вътрешните работи и Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 84 на МС от 15.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на го
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 84 на MС от 26.04.2004 г. за осигуряване на средства за структурната реформа в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 84 на МС от 24.04.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Постановление № 84 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 84 на МС от 10.04.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 84 на МС от 27.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Постановление № 84 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Постановление № 85 на МС от 10.05.1991 г. за допълнителна социална защита на населението при либерализирането на цените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 26.05.1992 г. за държавния бюджет за 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 17.05.2000 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 4.04.2001 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Постановление № 85 на МС от 6.04.2009 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 85 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Постановление № 85 на МС от 5.04.2013 г. за еднократно подпомагане на лица и семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-12

 Постановление № 85 на МС от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 85 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 85 на МС от 30.04.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 86 на МС от 26.05.1992 г. за определяне на специалностите, срока на обучение и реда за придобиване на гражданска специалност и правоспособност във Висшия институт за подготовка на офицери и за научноизследователска дейност за нуждите на Ми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 86 на МС от 29.04.1993 г. за въвеждане на безвизов режим за гражданите на Федерална република Германия, снабдени с дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 86 на МС от 14.04.1995 г. за утвърждаване структурата и числеността и одобряване на функционалната характеристика на областната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 86 на МС от 30.04.2004 г. за приемане на Наредба за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 43)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 4277 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА