Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 43)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Постановление № 86 на МС от 12.05.2005 г. за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия, Българското национално радио и техните регионални центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 86 на МС от 18.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 86 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 86 на МС от 17.04.2014 г. за закриване на консултативни съвети по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 86 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 86 на МС от 30.04.2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 87 на МС от 26.05.1992 г. за преобразуване на Националното средно училище по културата - Горна баня, в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 87 на МС от 12.03.1997 г. за създаване на органи по разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 87 на МС от 19.05.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 87 на МС от 30.04.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Постановление № 87 на МС от 16.05.2005 г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005 г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Постановление № 87 на МС от 19.04.2006 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 87 на МС от 8.04.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за формиране на капитала на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 87 на МС от 5.05.2010 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 87 на МС от 14.04.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Постановление № 87 на МС от 3.05.2017 г. за откриване на филиал в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев" в гр. Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Постановление № 87 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 88 на МС от 7.08.1990 г. за възстановяване правото на стопанисване и управление на база за социален отдих и курортно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 88 на МС от 15.05.1991 г. за определяне на лекторските и други възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 88 на МС от 18.04.1995 г. за преобразуване на Комитета за спорта, младежта и децата в Комитет за младежта и децата и в Комитет за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 16.04.1996 г. за реда за изкупуване на облигациите от 5% (6%) Български държавен заем - 1923 г., по спогодбата "Моллов - Кафандарис"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 23.05.2000 г. за организацията на ученическото столово хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 88 на МС от 9.04.2001 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 23.04.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия за енергийно регулиране и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 88 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 88 на МС от 15.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 88 на МС от 3.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Постановление № 88 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Многопрофилна болница за активно лечение - Христо Боте
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 88 на МС от 24.04.2019 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Постановление № 88 на МС от 4.05.2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Постановление № 89 на МС от 16.05.1991 г. за приемане на Тарифа за таксите за държавна регистрация на периодичните издания и за присъждане на международен стандартен книжен номер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 19.04.1995 г. за мерки за укрепване на финансовото състояние на Стопанската банка и на Банката за стопански инициативи "Минералбанк"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 9.04.2001 г. за приемане на Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 23.04.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 3.05.2004 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на шестимата подсъдими български и един палестински гражданин по дело № 607/2003 на съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Постановление № 89 на МС от 23.04.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 89 на МС от 7.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Постановление № 89 на МС от 11.05.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 89 на МС от 2.05.2012 г. за приемане на държавен военновременен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 89 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 89 на МС от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Постановление № 89 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 89 на МС от 8.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Постановление № 90 на МС от 13.08.1990 г. за изпълнение от НР България на Резолюцията на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 7 август 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 1.06.1992 г. за финансиране участието на полицейски контингент наблюдатели от Република България и трудовоправното положение на неговия личен състав в силите на ООН в Камбоджа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 29.04.1994 г. за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка на Комитета за физическо възпитание и спорт за издръжка на националните специализирани спортни бази (Загл. изм. -ДВ, бр. 76 и 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 23.04.1996 г. за преобразуване на Полувисшия педагогически институт "Любен Каравелов" - Кърджали, във филиал на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 90 на МС от 18.04.2003 г. за приемане на наредби за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 19.05.2005 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 90 на МС от 15.04.2013 г. за предоставяне на средства по бюджета на Националната служба за охрана за прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотна лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на еле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Постановление № 90 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 90 на МС от 19.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 90 на МС от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-02

 Постановление № 90 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 91 на МС от 21.04.2003 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-17

 Постановление № 91 на МС от 4.05.2004 г. за преобразуване на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" - Балчик, към Министъра на културата в държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 91 на МС от 19.05.2005 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните по повод 60-годишнината от края на Втората световна война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 91 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г. за обучение на представители на палестинската полиция и сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 91 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 91 на МС от 11.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Постановление № 91 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Постановление № 91 на МС от 11.05.2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, във връзка с изисквани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 92 на МС от 3.06.1992 г. за откриване на извънбюджетна сметка към Комитета по геология и минералните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 27.04.1995 г. за функциите и задачите на Държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 17.04.1998 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и на базовия минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 26.05.2000 г. за преобразуване на Главната инспекция по труда към Министерството на труда и социалната политика в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната политика и за приемане на не
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 9.04.2001 г. за приемане на Наредба за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 22.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 4.05.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Постановление № 92 на МС от 20.05.2005 г. за утвърждаване план-сметка на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 25.06.2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-16

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 92 на МС от 23.04.2007 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 92 на МС от 9.05.2008 г. за осигуряване на финансови средства и за изпълнение на дейностите, свързани с формирането на българската позиция по въпроса за използване на водите на река Резовска от Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 92 на МС от 4.05.2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Постановление № 92 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 92 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 93 на МС от 27.04.1995 г. за приемане на Наредба за освобождаване на малки количества ядрен материал от прилагането на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 17.05.1999 г. за закриване на Центъра за архивна информация към Главното управление на архивите при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 93 на МС от 9.04.2001 г. за финансово осигуряване през 2001 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 22.04.2003 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 93 на МС от 4.05.2004 г. за приемане на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Постановление № 93 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Наредба за радиационна защита при дейности с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 93 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 93 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 93 на МС от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Постановление № 93 на МС от 1.06.2018 г. за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Постановление № 93 на МС от 25.04.2019 г. за приемане на Наредба за критериите за определяне на университетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 94 на МС от 13.03.1997 г. за въвеждане на лятно часово време в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 29.05.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 94 на МС от 11.04.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на преговори с потенциални купувачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 22.04.2009 г. за финансово осигуряване изпълнението на мероприятията по преодоляване на кризата в сметосъбирането и отстраняване на екологични щети на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 94 от 8.04.2011 г. за приемане на Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 43)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА