Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 47)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Постановление № 8 на МС от 18.01.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Постановление № 8 на МС от 18.01.2016 Г. за приемане на Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Постановление № 8 от на МС 22.01.2018 г. за приемане на Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 8 на МС от 27.01.2020 г. за закриване на Координационния съвет по участието на Република България в дейността на Съвета на Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 9 на МС от 22.01.1997 г. за изпълнение през 1997 г. на задължения на Република България по търговските й споразумения с Европейския съюз, Европейската асоциация за свободна търговия, Чешката република, Словашката република и Република Слов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 9 на МС от 16.01.1998 г. за закриване на публични здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 9 на МС от 17.01.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества, доброволни пенсионни фондове и пенсионни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 9 на МС от 16.01.2002 г. за структурни промени в системата на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 9 на МС от 2.01.2006 г. за определяне размера на стипендията на децата на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 9 на МС от 28.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви", по Закона за Националния архивен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2015 г. за приемане на Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и на М
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Постановление № 9 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 10 на МС от 1.02.1990 г. за перспективно развитие на енергийния комплекс "Марица-изток" и някои допълнителни мерки за решаване на неотложни проблеми на енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 10 на МС от 21.01.2002 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор, на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, събирани от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 10 на МС от 22.01.2007 г. за закриване на медицински колежи в структурата на Медицинския университет - Плевен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 10 на МС от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 10 на МС от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на уредите, захранвани с газово гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на МС от 18.01.1995 г. за структурни промени в системата на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 11 на МС от 25.01.1996 г. за приемане на Наредба за условията и реда за стимулиране на безвъзмездните кръводарители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 11 на MС от 19.01.2005 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2009 г. за разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 11 на МС от 3.02.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката и определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 11 на МС от 15.01.2013 г. за приемане на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Постановление № 11 на МС от 30.01.2014 г. за закриване на Института по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 11 на МС от 21.01.2016 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-24

 Постановление № 11 на МС от 23.01.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 11 на МС от 24.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 12 на МС от 9.02.1990 г. за определяне цените на вестниците и списанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 28.01.1994 г. за службите по търговско-икономическите въпроси към дипломатическите и консулските представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 23.01.1997 г. за разрешаване на временен внос на 240 000 тона нискооктанов бензин от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 22.01.1998 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 14.02.2000 г. за определяне на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 20.01.2003 г. за изпълнение от Република България на Общите позиции на Съвета на Европейския съюз (2000/599/CFSP, 2000/696/СFSP и 2001/155/CFSP) за отмяна на санкциите, наложени на Съюзна република Югославия и Република Сърбия,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2005 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Постановление № 12 на МС от 23.01.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Постановление № 12 на МС от 28.01.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 12 на МС от 20.01.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 13 на МС от 18.03.1985 г. за пестеливо изразходване на водата и запасите на полезни изкопаеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 22.01.2001 г. за закриване на Факултета по специална подготовка в структурата на Филиал - Пловдив, на Техническия университет - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2002 г. за отпускане на Министерството на отбраната на допълнителни средства от републиканския бюджет за поемане на разходи, свързани с участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 13 на МС от 24.01.2003 г. за приемане на Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества и на Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 от 21.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 13 на МС от 8.02.2010 г. за приемане на Правилник за издаване на българските лични документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Постановление № 13 на МС от 26.01.2015 г. за приемане на Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Постановление № 13 на МС от 24.01.2019 г. за откриване на институти в структурата на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г. за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от спец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 14 на МС от 8.02.1991 г. за вътрешния механизъм на разплащания по вноса и износа по ликвидационните сметки в преводни рубли със страните - членки на СИВ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 1.02.1994 г. за преобразуване на държавни здравни заведения и определяне на болнична база на висши медицински институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 29.01.1996 г. за създаване на Национална инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 23.01.1998 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Хърватия, подписано на 4 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 14 на МС от 2.02.2012 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Постановление № 14 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Постановление № 14 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 15 на МС от 11.03.1977 г. за внедряване на Единната система за гражданската регистрация и административно обслужване на населението и за изменение и допълнение на Наредбата за гражданското състояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 2.04.1985 г. за ускорено развитие на образователното дело в някои окръзи на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 2.02.1999 г. за приемане на Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд "Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация" и неговото управление и на Наредба за определ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 15.02.2000 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 23.01.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за работа на Централния регистър на компенсаторни записи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 15 на МС от 25.01.2002 г. за изпълнение от 1 януари 2002 г. на задълженията на Република България, произтичащи от Споразумението за свободна търговия между Република България и Република Естония, подписано на 11 декември 2001 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 24.01.2003 г. за откриване на Врачански стопански филиал със седалище Враца в структурата на Университета за национално и световно стопанство - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 22.01.2004 г. за дипломатическото присъствие на Република България в Република Беларус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на икономиката за изпълнение на мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България - "Създаване на Национален иновацион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 15 на МС от 1.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2011 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2011 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 15 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Постановление № 15 на МС от 1.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 16 на МС от 30.01.1996 г. за приемане на Наредба за цените на кръвта и кръвните съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 27.01.1997 г. за преобразуване на полувисши институти в колежи в структурата на висши училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Постановление № 16 на МС от 23.01.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от общините за преценяване на влиянието върху околната среда на проекти, обекти и дейности, неподлежащи на задължителна оценка на въздействието върху околната с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 16 на МС от 5.02.1999 г. за закриване на Транспортната хигиенно-епидемиологична инспекция към Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 15.02.2000 г. за преобразуване на здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 16 на МС от 30.01.2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Постановление № 16 на MС от 23.01.2004 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2005 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 16 на МС от 2.02.2006 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 16 на МС от 5.02.2008 г. за приемане на Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 16 на МС от 11.02.2010 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) за кампанията "Надежда за децата на Хаити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 47)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 4660 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА