Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 43)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Постановление № 69 на МС от 20.03.2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Постановление № 69 на МС от 19.04.2005 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Постановление № 69 на МС от 2.04.2007 г. за прехвърляне на бюджетни кредити от централния бюджет за 2007 г. по бюджетите на Министерството на културата, Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и на общините Карлово, Лове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Постановление № 69 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 69 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 69 на МС от 4.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Постановление № 69 на МС от 4.04.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и учи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Постановление № 70 на МС от 29.12.1984 г. за по-нататъшно усъвършенствуване и повишаване ефективността на дейността по опазване на природната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 27.03.1998 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник за структурата и дейността на Главната дирекция за контрол върху хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 2.04.2007 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2007 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани и д-р Ашраф по наказателното дело в Либия и свързаните с него гражда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Постановление № 70 на МС от 14.04.2010 г. за координация при управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и за създаване на Съвет за координация при управлението на средствата от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 70 на МС от 21.03.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Постановление № 70 на МС от 12.03.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджетите на община Варна и на община Русе за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 70 на МС от 1.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 70 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 70 на МС от 14.04.2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, във веригите от магазини, представляващи търговски обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Постановление № 71 на МС от 27.02.1997 г. за определяне на минимални изкупни цени на тютюн - реколта 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 2.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 7.04.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Постановление № 71 на МС от 19.04.2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 71 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 71 на МС от 5.04.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Постановление № 71 на МС от 12.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 71 на МС от 7.04.2017 г. за приемане на Правилник за работата на Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 71 на МС от 10.05.2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 71 на МС от 5.04.2019 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Постановление № 72 на МС от 30.12.1986 г. за приемане на наредби по прилагането на Кодекса на труда от 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 30.04.1992 г. за закриване на Организацията за съдействие на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 14 април 1999 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 212 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 113 от 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 4.04.2006 г. за закриване на медицински колежи в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" ­ Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 72 на МС от 4.04.2008 г. за намаляване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 72 на МС от 30.03.2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Постановление № 72 на МС от 21.03.2013 г. за определяне на Тарифа, по която партиите, коалициите от партии и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални ц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 72 на МС от 27.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 72 на МС от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 72 на МС от 16.04.2020 г. за приемане на Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между орга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Постановление № 73 на МС от 22.03.2001 г. за приемане на Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно- мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 73 на МС от 2.04.2002 г. за приемане на Наредба за откриване на нови експериментални даляни и други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 73 на МС от 31.03.2003 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2003 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за изграждане на специализирани структури за полицейско разследване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-08

 Постановление № 73 на МС от 22.04.2005 г. за възстановяване на Посолството на Република България в Пном Пен, Кралство Камбоджа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2008 г. за приемане на Наредба за общи правила за взаимен достъп до мрежите на пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-15

 Постановление № 73 на МС от 27.03.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Постановление № 73 на МС от 5.04.2016 г. за приемане на нормативни актове на Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 73 на МС от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Постановление № 74 на МС от 16.07.1990 г. за реда за продажба и отдаване под наем от Министерството на вътрешните работи на употребявани, ненужни и залежали технически средства, възли, детайли и елементи от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 7.04.1993 г. за създаване на извънбюджетно звено "Административно-стопанско обслужване на Спортната палата" (бул. Васил Левски 75 - София) към Комитетаза физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 3.04.1996 г. за определяне вещевото доволствие на офицерите, сержантите и служителите от гражданската администрация и помощния персонал в Министерството на вътрешните работи и преходните запаси от облекла и материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 74 на МС от 4.05.2000 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Национална съобщителна система" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на транспорта и съобщен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 1.04.2003 г. за приемане на Наредба за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и за начина за използване и съхраняване на еталоните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 22.04.2005 г. за възстановяване на Посолството на Република България в Пхенян, Корейската народно-демократична република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 74 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите на политическите партии и инициативните комитети заплащат диспутите, клиповете и предизборните хроники, излъчени по Българската национална телевизия, Българското
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 74 на МС от 30.03.2009 г. за плащане от Държавен фонд "Земеделие" по договори с крайни бенефициенти по Програма САПАРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Постановление № 74 на МС от 28.03.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-05

 Постановление № 74 на МС от 21.03.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Постановление № 74 на МС от 31.03.2014 Г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 74 на МС от 27.03.2015 г. за създаване на Национален икономически съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 74 на МС от 13.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Постановление № 74 на МС от 23.04.2020 г. за откриване на институти в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, и на Русенския университет "Ангел Кънчев"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Постановление № 75 на МС oт 6.04.2007 г. за прилагане на членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 75 на МС от 11.05.1992 г. за закриване и преобразуване на специализирани звена към Министерството на труда и социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 5.04.1996 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 31.03.1998 г. за отменяне на Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране, приет с Постановление № 60 на Министерския съвет от 1967 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 1967 г.; изм. и доп., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г.,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 5.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 75 на МС от 1.04.2003 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 22.04.2005 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за допълване на стандарта за издръжка на делегираните от държавата дейности по образование в Столичната община за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 75 на МС от 31.03.2009 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Постановление № 75 на МС от 29.03.2011 г. за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2011 г. по бюджета на Столичната община за 2011 г. за плащания по договор за изработка и доставка на метровлакове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Постановление № 75 на МС от 29.03.2013 г. за преструктуриране на нелихвените разходи по републиканския бюджет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-05

 Постановление № 75 на МС от 1.04.2014 г. за приемане на Наредба за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Постановление № 75 на МС от 8.04.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2016 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 76 на МС от 1.04.1998 г. за предоставяне статут на юридическо лице на Сектора за проучване и проектиране към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 76 на МС от 9.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи и на Наредба за условията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 76 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 76 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 76 на МС от 31.03.2009 г. за утвърждаване списък на договорите, сключени по чл. 1 от Постановление № 243 на Министерския съвет от 2008 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за 2008 г. за плащания по проекти по Финансово с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

 Постановление № 76 на МС от 20.04.2010 г. за оптимизиране на месечното разпределение на разходите и трансферите/субсидиите по републиканския бюджет за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 76 на МС от 31.03.2011 г. за приемане на Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 76 на МС от 12.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджетите на общините Царево, Созопол, Поморие, Приморско и Бургас за проучване, консервация и реставрация на археологически обекти по Южното Черноморие по проекта "Виа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-24

 Постановление № 76 на МС от 04.04.2014 г. за създаване на Национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор "Транспорт" по Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Постановление № 76 на МС от 12.04.2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Постановление № 76 на МС от 18.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 76 на МС от 10.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Постановление № 77 на МС от 14.04.1994 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 19.04.1999 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 27.03.2001 г. за одобряване на Програма за национално честване на 125-годишнината от Априлското въстание и на Програма за национално честване на 180-годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 9.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 21.04.2008 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 77 на МС от 31.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на външните работи за финансиране по линия на българската помощ за развитие на проекти в Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Постановление № 77 на МС от 22.04.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Чили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Постановление № 77 на МС от 2.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 77 на МС от 9.04.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 77 на МС от 23.04.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за прид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Постановление № 78 на МС oт 6.04.2007 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 43)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 4277 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА