Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 44)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Постановление № 26 на МС от 10.02.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 26 на МС от 20.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Постановление № 27 на МС от 06.07.1967 г. за подобряване на здравеопазването в селата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1992 г. за разпределяне на печалбата и покриване на загубата по счетоводния баланс на едноличните търговски дружества с държавно имущество през 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 7.02.1994 г. за определяне на минималната работна заплата за страната, нов размер на социалната пенсия и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 1.02.1995 г. за определяне на минимални изкупни цени на тютюна - реколта 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 15.02.1999 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 18.02.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съхраняване със задължение за поверителност от министъра на транспорта и съобщенията на образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 27 на МС от 9.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Постановление № 27 на МС от 12.02.2015 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009 г. за създаване на рамка за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 27 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 28 на МС от 15.02.1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Народното събрание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 8.03.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 7.02.2003 г. за приемане на Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглежд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 от 14.02.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Постановление № 28 на МС от 12.02.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 28 на МС от 26.01.2017 г. за приемане на Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Постановление № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 29 на МС от 5.04.1990 г. за решаване социални проблеми на български граждани в някои райони на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 29 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана" към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 16.02.1999 г. за работната заплата в бюджетните организации и дейности през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 9.03.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор и на Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на MС от 18.02.2005 г. за приемане на Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 29 на МС от 12.03.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на Държавна агенция "Национална сигурност" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 29 на МС от 12.02.2015 г. за приемане на Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 29 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 30 на МС от 28.05.1965 г. за допълнителни мероприятия за ликвидиране на туберкулозата като разпространена болест през следващите 10-15 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 22.04.1976 г. за прилагане на тарифите и утвърждаване на такси по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 9.06.1986 г. за подобряване на материално-битовото положение на ветераните от Отечествената война на Народна република България 1944-1945 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 30 на МС от 16.06.1989 г. за специфични правила за набиране на средства по фонд "Детство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 16.02.1999 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 10.03.2000 г. за приемане на Наредба за пенсиите и Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 6.02.2004 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Постановление № 30 от 20.02.2006 г. за откриване на дипломатическото представителство на Република България в Адис Абеба, Федерална демократична република Етиопия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Постановление № 30 на МС от 6.02.2007 г. за приемане на Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 30 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 30 на МС от 7.02.2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Постановление № 30 от 11.02.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-16

 Постановление № 30 на МС от 1.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. за честване на 140-годишнината от Руско-турската освободителна война (1877 - 1878) и възстановяването на българската държав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Постановление № 30 на МС от 20.02.2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Постановление № 31 на МС от 26.02.1991 г. за закриване на Комитета по цените и за образуване на Национална комисия по цените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 12.02.1993 г. за утвърждаване единен образец на покана декларация за частно посещение и образец на покана декларация за бизнеспътуване на чужденец в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 11.02.1994 г. за увеличаване в някои случаи размера на обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 5.02.1997 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи, офицерите, сержантите и войниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 19.02.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия по далекосъобщения по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 17.03.2000 г. за намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 9.02.2001 г. за осигуряване на допълнителни средства от републиканския бюджет на Министерството на правосъдието за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 44/99 на Народния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 12.02.2003 г. за приемане на Наредба за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 31 на МС от 6.02.2004 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2004 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на шестимата подсъдими български граждани по дело № 607/2003 г. на съда в Бенгази, Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2005 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2005 г. за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в "Експо 2005" в Аичи, Япония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 31 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 31 на МС от 13.02.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 31 на МС от 12.03.2010 г. за преобразуване на държавен културен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 31 на МС от 8.02.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Пловдив за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Постановление № 31 на МС от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Постановление № 31 на МС от 30.01.2017 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Постановление № 31 на МС от 21.02.2019 г. за приемане на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 31 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 32 на МС от 17.03.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 12.02.2001 г. за участието на Република България във фестивала ЕВРОПАЛИЯ, Белгия, през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 11.02.2002 г. за приемане на Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 10.02.2004 г. за откриване на факултет "Национална сигурност и отбрана" в структурата на Военната академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 32 на МС от 16.02.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Постановление № 32 на МС от 12.03.2010 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2010 г. за организиране на работна среща на страните - членки на Европейския съюз, по изпълнението на Европейската програма за на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 32 на МС от 9.02.2017 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-14

 Постановление № 32 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 33 на МС от 10.04.1990 г. за създаване на предпоставки за преминаване към пазарни условия в строителната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 24.02.1992 г. за извеждане на Националния статистически архив на специална извънбюджетна приходно-разходна сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 6.02.1997 г. за изплащане на допълнителна компенсация към пенсиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 17.03.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 33 на МС от 26.02.2008 г. за осигуряване на средства за финансиране на дейностите във връзка с реформирането и закриването на специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Постановление № 33 на МС от 8.03.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Постановление № 33 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 33 на МС от 28.02.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Постановление № 34 на МС за приемане на Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 15.02.1993 г. за митните сборове при внос на стоки за нуждите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба и Гражданската отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 28.03.1996 г. за увеличаване числения състав на териториалните управления "Държавен финансов контрол"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 6.02.1997 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 12.02.2003 г. за финансиране на неотложни дейности, свързани със защитата на населението при бедствия и аварии.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 34 на МС от 17.02.2004 г. за закриване на Националния център за управление на трансплантацията "Бултрансплант" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 34 на МС от 1.03.2005 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Постановление № 34 на МС от 21.02.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2007 г. за приемане на наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Постановление № 34 на МС от 14.02.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства за довършване на ремонтни дейности, реставрация и довършителни строителни дейности на обекти, включени в маршрутите на културно-религиозния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 34 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 34 на МС от 10.03.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община Хайредин, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Постановление № 34 на МС от 22.02.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за участие на държавата в учредяването на акционерно дружество с 50 на сто държавно участие в капитала съвместно с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Постановление № 35 на МС и Централния съвет на Българските професионални съюзи от 17.08.1982 г. за усъвършенствуване икономическите мерки за намаляване на общата и професионалната заболяемост и на производствените злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 35 на МС от 5.06.1987 г. за приемане на Правилник за колективната и личната трудова дейност на гражданите за допълнително производство на стоки и услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 10.04.1990 г. за развитие на туризма като приоритетен отрасъл на националната икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 4.03.1996 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията по ценните книжа и фондовите борси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 11.02.1998 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 35 на МС от 21.02.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата на петимата подсъдими български граждани по наказателното дело в Либия и свързаните с него граждански дела, к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Постановление № 35 на МС от 27.02.2008 г. за определяне на диференцирани нормативи по научни специалности за издръжка на обучението за един докторант в организациите по чл. 47, ал. 1 от Закона за висшето образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 44)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 4305 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА