Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № Н-4 от 11.03.2005 г. за военномедицинската експертиза на годността за военна служба в мирно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-23

 Наредба № Н-4 от 7.02.2006 г. за условията и реда за ползване на почивната и спортната база и осигуряване отдиха и възстановяването на кадровите военнослужещи и гражданските лица в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Наредба № Н-4 от 18.02.2013 г. за военномедицинска експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-15

 Наредба № Н-5 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във Военна академия "Г. С. Раковски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № Н-5 от 16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-18

 Наредба № Н-6 от 2.03.2011 г. за условията и реда за приемане във висшите военни училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № Н-6 от 29.03.2013 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № Н-6 от 7.07.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Наредба № Н-7 от 8.03.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от служба "Военна ин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-8 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика в състава на Военномедицинска академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22

 Наредба № Н-8 от 20.05.2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Наредба № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 4 от 8.07.1998 г. за управлението, стопанисването, отдаването под наем и разпореждането с жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от Ведомствения фонд на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 7 от 6.12.2000 г. за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на Военна полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № 9 от 29.06.2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-23

 Наредба № 9 от 23.07.2008 г. за условията и реда, при които се признават на територията на Република България свидетелствата за управление на моторни превозни средства и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзнически и чужди въоръже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 9 от 11.06.2009 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Наредба № 10 от 29.06.2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Наредба № 14 от 30.11.2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 21 от 14.06.2010 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Наредба № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Наредба № 23 от 1.11.1999 г. за реда за използване на въздушното пространство при прехода към военен контрол и ръководство на въздушното пространство при повишаващи се нива на извънредни условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 25 от 24.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-14

 Наредба № 595 от 31.05.1994 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за общите изисквания към игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-12

 Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужеши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Наредба за отменяне на Наредба № 4 от 1999 г. за военния отчет на техниката от националното стопанство (ДВ, бр. 75 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Наредба за отчитане, съхраняване, превозване на ядрен материал и прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за подготовка на наборници и запасни специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба за прилагане на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-14

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-29

 Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Национална статистическа програма за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Национална статистическа програма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Нота за присъединяване към Меморандума за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция и Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Нота за присъединяване към Меморандума за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция и Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Нота за присъединяване на Mинистерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство относно окомплектуването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаба на корпуса на НАТО за бързо развръщан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган за сигурност на Чешката репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган по сигурността на Чешката ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Словения към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Хърватия към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Черна гора към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Нац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Пети допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1663 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА