Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Последващ допълнителен протокол към Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2007 г. за изпълнение на Резолюция № 1718 на Съвета за сигурност на ООН от 14 октомври 2006 г. и Обща позиция 2006/795/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 20 ноември 2006 г. за налагане на санкции на Корейската народноде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Постановление № 5 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Постановление № 5 на МС от 11.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 6 на МС от 14.01.1997 г. за уреждане на правоотношенията, свързани с отделянето на бюджетите на военните съдилища и на Военната прокуратура от бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 20.01.2003 г. за откриване на филиал на Военната академия "Г. С. Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 9 на МС от 2.01.2006 г. за определяне размера на стипендията на децата на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 12 на МС от 20.01.2003 г. за изпълнение от Република България на Общите позиции на Съвета на Европейския съюз (2000/599/CFSP, 2000/696/СFSP и 2001/155/CFSP) за отмяна на санкциите, наложени на Съюзна република Югославия и Република Сърбия,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 от 21.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 16 на МС от 5.02.2008 г. за приемане на Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 17 на МС от 15.02.2000 г. за изменение на Плана за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г., приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 98 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 19 на МС от 8.02.1999 г. за структуриране и финансиране на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение в състава на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 19 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 21 на МС от 3.02.1992 г. за прекратяване на ВТО "Главно инженерно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 13.02.2008 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 24 на МС от 14.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Постановление № 25 на МС от 13.02.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 25 на МС от 22.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 26 на МС от 31.01.1997 г. за приемане структурата на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 29 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана" към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 5.02.1997 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи, офицерите, сержантите и войниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 17.03.2000 г. за намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 21.02.2019 г. за приемане на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2009 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 37 на МС от 28.02.2019 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 38 на MС от 11.03.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15 ноември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 39 на МС от 27.03.2000 г. за изпълнение от Република България на Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН от 15 октомври 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2006 г. за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на срещата на външните министри на НАТО на 27 и 28 април 2006 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 43 на МС от 22.02.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Постановление № 44 на МС от 13.03.1996 г. за участието на Република България в състава на Международните полицейски сили на ООН със специално предназначение в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 48 на МС от 1.03.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздуш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 49 на МС от 1.03.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението между правителството на Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 51 на МС от 21.03.1994 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната и на Наредба за контрол върху режима на външнотърговската дейнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 54 на МС от 23.03.1999 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., приет с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Постановление № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 54 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 56 на МС от 7.04.2000 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 1.04.1999 г. за определяне на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 11.03.2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 61 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 61 на МС от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 64 на МС от 26.03.2004 г. за създаване на Организационен комитет за отбелязване присъединяването на Република България към Северноатлантическия съюз и за приемане на Национална програма за отбелязване присъединяването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 64 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 67 на МС от 22.04.1992 г. за финансиране участието на Република България в силите на ООН в Камбоджа и трудовоправното положение на военнослужещите от военния контингент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.1998 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи и военните служители и работници по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на офицерите, сержантите и гражданската администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 25.03.2009 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2009 г. по бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Постановление № 69 на МС от 20.03.2003 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Постановление № 69 на МС от 19.04.2005 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Постановление № 69 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 70 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 71 на МС от 19.04.2005 г. за създаване на Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Постановление № 71 на МС от 7.04.2017 г. за приемане на Правилник за работата на Специализирания експертен съвет по устройство на територията при Министерството на отбраната по Комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 72 на МС от 30.04.1992 г. за закриване на Организацията за съдействие на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 3.04.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 72 на МС от 1.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 73 на МС от 22.03.2001 г. за приемане на Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно- мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 4.03.1997 г. за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Постановление № 74 на МС от 23.03.2001 г. за приемане на Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 75 на МС от 12.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на отбраната за 2012 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-28

 Постановление № 76 на МС от 22.04.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Постановление № 77 на МС от 21.04.2008 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 78 на МС oт 6.04.2007 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 79 на МС от 7.04.2006 г. за налагане на оръжейно ембарго на Узбекистан и ограничения върху пътуванията спрямо определени лица в изпълнение на Обща позиция 2005/792/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 14 ноември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Постановление № 83 на МС от 27.04.1999 г. за приемане на Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Постановление № 84 на МС от 26.04.2010 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 85 на МС от 6.04.2009 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 87 на МС от 19.04.2006 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 88 на МС от 9.04.2001 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 89 на МС от 2.05.2012 г. за приемане на държавен военновременен план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 90 на МС от 13.08.1990 г. за изпълнение от НР България на Резолюцията на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 7 август 1990 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 1.06.1992 г. за финансиране участието на полицейски контингент наблюдатели от Република България и трудовоправното положение на неговия личен състав в силите на ООН в Камбоджа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 9.05.2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Постановление № 92 на МС от 23.04.2007 г. за утвърждаване числеността на военнослужещите от въоръжените сили в обхвата на едно военно звание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Постановление № 92 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 93 на МС от 9.04.2001 г. за финансово осигуряване през 2001 г. на дейностите по изпълнението на Националната програма за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз и на Годишната национална програма на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 95 на МС от 14.05.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 95 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 17)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1663 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА