Отбрана

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 19)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за усвояване на военни изделия и за създаване и поддържане на мощности за военновременна дейност на националното стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба за условията и реда за продажба на държавни резерви и военновременни запаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-14

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-29

 Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Национална статистическа програма за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Национална статистическа програма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Нота за присъединяване към Меморандума за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция и Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Нота за присъединяване към Меморандума за разбирателство между Генералния щаб на Република Турция и Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния и Министерството на отбраната на Обединено кралство В
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Нота за присъединяване на Mинистерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство относно окомплектуването с личен състав, финансирането, административното ръководство и поддръжката на щаба на корпуса на НАТО за бързо развръщан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган за сигурност на Чешката репу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Националния орган по сигурността на Чешката ре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Словения към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Република Хърватия към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Нота за присъединяване на Министерството на отбраната на Черна гора към Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Естония, министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република България, Нац
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Определение № 2 на КС на РБ от 7.03.2023 г. по Конституционно дело № 1 от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Пети допълнителен протокол към Споразумението за Многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Последващ допълнителен протокол към Споразумението между страните - членки на НАТО, и страните партньори, участващи в "Партньорство за мир", относно статута на техните въоръжени сили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2007 г. за изпълнение на Резолюция № 1718 на Съвета за сигурност на ООН от 14 октомври 2006 г. и Обща позиция 2006/795/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 20 ноември 2006 г. за налагане на санкции на Корейската народноде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Постановление № 5 на МС от 17.01.2007 г. за приемане на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2014 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Постановление № 5 на МС от 11.01.2018 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 6 на МС от 14.01.1997 г. за уреждане на правоотношенията, свързани с отделянето на бюджетите на военните съдилища и на Военната прокуратура от бюджета на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 20.01.2003 г. за откриване на филиал на Военната академия "Г. С. Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Постановление № 7 на МС от 14.01.2019 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от Националната служба за охрана при Президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 9 на МС от 2.01.2006 г. за определяне размера на стипендията на децата на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 9 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 11 на МС от 26.01.1999 г. за създаване в Министерството на отбраната на национален орган по въпросите на кодификацията на материалните средства за отбрана на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 12 на МС от 20.01.2003 г. за изпълнение от Република България на Общите позиции на Съвета на Европейския съюз (2000/599/CFSP, 2000/696/СFSP и 2001/155/CFSP) за отмяна на санкциите, наложени на Съюзна република Югославия и Република Сърбия,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 от 21.01.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 16 на МС от 5.02.2008 г. за приемане на Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 17 на МС от 15.02.2000 г. за изменение на Плана за организационното изграждане на Въоръжените сили на Република България до 2004 г., приет с Постановление № 200 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 98 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 19 на МС от 8.02.1999 г. за структуриране и финансиране на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение в състава на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 19 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 21 на МС от 3.02.1992 г. за прекратяване на ВТО "Главно инженерно управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 24 на МС от 13.02.2008 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 24 на МС от 14.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване през 2014 г. на 10-годишнината от членството на Република България в НАТО
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Постановление № 25 на МС от 13.02.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 25 на МС от 22.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 26 на МС от 31.01.1997 г. за приемане структурата на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 26 на МС от 22.02.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. по бюджета на Държавн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Постановление № 27 на МС от 16.02.2023 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Постановление № 29 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за управлението и реда за разходване, отчитане и контрол на средствата по фонд "Отбрана" към Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 5.02.1997 г. за определяне на възнаграждението на кадровите военнослужещи, офицерите, сержантите и войниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 31 на МС от 9.02.1998 г. за приемане на Наредба за снабдяване с основни хранителни и нехранителни стоки във време на война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 17.03.2000 г. за намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 21.02.2019 г. за приемане на Наредба за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 35 на МС от 16.02.2009 г. за издигане на българска кандидатура за поста Генерален секретар на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2009 г. по бюдж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Постановление № 37 на МС от 28.02.2019 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 38 на MС от 11.03.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15 ноември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 39 на МС от 27.03.2000 г. за изпълнение от Република България на Резолюция 1267 (1999) на Съвета за сигурност на ООН от 15 октомври 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Постановление № 40 на МС от 27.02.2006 г. за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на срещата на външните министри на НАТО на 27 и 28 април 2006 г. в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-07

 Постановление № 43 на МС от 22.02.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Постановление № 44 на МС от 13.03.1996 г. за участието на Република България в състава на Международните полицейски сили на ООН със специално предназначение в Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 11.03.1994 г. за приемане Наредба за реда за осъществяване на разрешените от Комитета по санкциите на ООН сухопътни транзитни превози през територията на Сърбия и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 47 на МС от 7.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 48 на МС от 1.03.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздуш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 49 на МС от 1.03.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г. за изпълнение на поетите ангажименти по Споразумението между правителството на Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 51 на МС от 21.03.1994 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната и на Наредба за контрол върху режима на външнотърговската дейнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 54 на МС от 23.03.1999 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за замяна на воинските задължения с алтернативна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., приет с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Постановление № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 54 на МС от 12.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 56 на МС от 7.04.2000 г. за определяне на възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и лицата, ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 1.04.1999 г. за определяне на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 60 на МС от 11.03.2002 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители - офицери, сержанти и граждански лица, и на лицата, р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 61 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 61 на МС от 28.03.2019 г. за определяне на пунктовете за управление за военно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 62 на МС от 21.04.2023 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Постановление № 64 на МС от 26.03.2004 г. за създаване на Организационен комитет за отбелязване присъединяването на Република България към Северноатлантическия съюз и за приемане на Национална програма за отбелязване присъединяването на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 64 на МС от 19.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Постановление № 65 на МС от 28.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 66 на МС от 3.05.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на Отечеството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Постановление № 67 на МС от 22.04.1992 г. за финансиране участието на Република България в силите на ООН в Камбоджа и трудовоправното положение на военнослужещите от военния контингент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 19)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1807 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА