Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 17)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - КРМСФО 13 Програми за лоялност на клиенти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове - МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия - МСС 31 Дялове в съвместни предприятия – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводно отразяване на информацията за стопанските операции – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 3 Бизнес комбинации – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 16 - Дълготрайни материални активи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандартни – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Специфични изисквания при годишното счетоводно приключване и данъчно облагане на стопанската дейност, осъществявана от бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Единната бюджетна класификация за 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Нови моменти в счетоводното отчитане на данъка върху доходите от наем през 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 За измененията и допълненията на Закона за счетоводството, приети със ЗИД на ЗКПО за 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Отразяване на провизиите за неизползвани отпуски във финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Разпределяне на непарични дивиденти съгласно Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Кои лица могат да бъдат съставители на финансовите отчети на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Документиране и отчитане на строителство, изпълнявано по стопански начин
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година в предприятията, които прилагат МСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Отчитане на разходите за придобиване и ремонт на активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Продажба на прилежащ терен - счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Общи изисквания към годишното счетоводно приключване – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на международните счетоводни стандарти - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Особености на годишното счетоводно приключване за 2010 година в строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Промените в Закона за независимия финансов одит от месец юли 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Сделки по продажба на дялове в дъщерни предприятия, водещи до загуба на контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Характерни особености на текущото счетоводно отчитане в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Оценка и представяне на материалните разходи във финансовите отчети на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Трансформиране на земеделски производител ­ физическо лице, в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Отчитане на ликвидацията в предприятията, които не са пререгистрирани в търговския регистър в законоустановения срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Платежоспособност и ликвидност на строителното предприятие в условията на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието и ползване на счетоводната информация за данъчни цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 За ролята на счетоводителите в осъществяване на мерките срещу “изпирането” на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Прилагане на МСС 24 - оповестяване на свързани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дурина
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 За някои въпроси и изисквания, свързани с публикуването на финансовите отчети за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия се посреща нееднозначно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 За значението на счетоводния контрол в условията на икономическа криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Счетоводно и данъчно третиране на прекратяването на договори за финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и на сделки с правителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Апортът - счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Консолидираните финансови отчети като израз на предимството на съдържанието над формата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Отчитане на бартерните сделки след промените в ЗДДС относно данъчното събитие и данъчната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Изготвяне на консолидиран финансов отчет за 2009 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Представяне на нетните печалби или загуби за периода, фундаменталните грешки и промените в счетоводната политика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Счетоводно и данъчно третиране на липсите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 32 - Финансови инструменти – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 - Обезценка на активи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Възникване и развитие на идеята за Международни счетоводни стандарти – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Нов стандарт за финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 - Приходи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 - Договори за строителство – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Коментар на Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети (коментар на СС 21, 22, 27, 28 и 31) – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 17 - Лизинг – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - Отчитане и амортизиране на дълготрайните материални и нематериални активи на предприятието, според правилата на СС 4, СС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 8 Оперативни сегменти – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Ограничаване обхвата на понятието “предприятие” по смисъла на счетоводното законодателство – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “а” “Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 За практическите аспекти от промяната на реквизитите във фактурите по ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Относно сметкоплана на счетоводните сметки – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне ­ класифици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции ­ групови сделки с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 17)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1604 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА