Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 17)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Коментар на Закона за публичните финанси - Финансови взаимоотношения с общия бюджет на Европейския съюз и с други международни програми и договори – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Текущо наблюдение и отчитане на изпълнението на консолидираната фискална програма – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменени и нови Международни счетоводни стандарти и разяснения, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2014 г. – Новият МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия - 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Централизирано разплащане на осигурителни вноски, данъци и други публични вземания – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за средства от Европейския съюз – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Приемане на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Съставяне на бюджетите – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Коментар на Закона за публичните финанси - Сметки за чужди средства – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отписване на задължения - счетоводни и данъчни аспекти – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Оповестяване на финансови активи на разположение за продажба – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Оповестяване на справедлива стойност, когато тя не е последващата оценка – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Отчитане на вливането при юридически лица с нестопанска цел – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно и данъчно третиране на финансови активи на разположение за продажба – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно и данъчно третиране на обратно изкупени собствени акции – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на продажбата на дълготрайни материални активи – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на учредяване на предприятие майка чрез апорт на дружествени дялове от капитала в съществуващи предприятия, които стават дъщерни – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Документиране и осчетоводяване на допълнителни вноски от собственика в търговско дружество – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Обезценка и отписване на вземания от продажби – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Изкупуване на търговско предприятие по чл. 15 от Търговския закон – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно отчитане на стоките на консигнация – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-11

 Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Правно-счетоводни проблеми пред предприятията, прилагащи НСФОМСП, при отчитане на договори за концесия за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данаил Зарев
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Обезценка и отписване на вземания от продажби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Документация и счетоводно отчитане при прилагане на режима за касова отчетност на ДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Разработване на счетоводната политика на предприятието за 2014 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Представяне и оповестяване на преустановени дейности по реда на МСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Счетоводно отчитане на продажбата на предприятие по чл. 15 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Годишно счетоводно приключване на 2013 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Отчитане на субсидии от фонд „Земеделие“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Приложими счетоводни стандарти при оценяване на дългосрочните инвестиции съгласно МСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Счетоводно отчитане на вътрешно създадени нематериални активи съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Дочева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Относно понятията „отчетна стойност“ и „балансова стойност“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Счетоводно отчитане на определените задължения по данъчен ревизионен акт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Последващо оценяване на нетекущите материални активи по модела на преоценката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Особености на финансовите отчети на някои специфични дейности - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Нормативна основа на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2013 година - Индивидуални и консолидирани финансови отчети - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Соня Дочева
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Милев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниел Вълчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Доставки на стоки и услуги при публична продан - Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 За счетоводната политика на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Отчитане на нетекущите активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 За неработещите принципи на счетоводството у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 По някои въпроси на отчитането на сделки в чуждестранна валута по реда на МСС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Безвъзмездно извършванe на ремонти и подобрения на наети или предоставени за ползване активи - Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ - Обхват, признаване, оценяване, отчитане и оповестяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Савова-Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Определяне на отчетна стойност на урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци в отчета за финансовото състояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Относно класифицирането на привилегированите акции като инструмент на собствения капитал, или като пасив
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Николов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на краткотрайните активи - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на емисиите на ценни книжа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Сметкоплан на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на дълготрайните активи на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Особености в отчитането на разходите и приходите в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Приложима счетоводна база в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Особености на инвентаризацията на активите и пасивите на бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Отчитане на събитията, които са настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Начисляване на провизии в края на периода - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя - Счетоводно третиране на кражба на автомобил, нает по договор за финансов лизинг – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Изготвяне на годишния финансов отчет в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Оценяване на активите и пасивите в бюджетните предприятия във връзка с годишното приключване - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия - Приключване на счетоводните сметки и съставяне на годишна оборотна ведомост - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Обща характеристика на бюджетното предприятие - Същност и видове - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти при отписване на разходи за придобиване на ДМА поради факта, че не се очаква бъдеща икономическа изгода от тях – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и данъчни аспекти при наемен договор (оперативен лизинг), при който е постигнато споразумение за извършване на подобрения от наемателя (лизингополучателя), стойността на които ще бъде приспа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Казуси от практиката - Счетоводни и данъчни аспекти - Счетоводни и корпоративни данъчни аспекти на приходи с източник от чужбина – 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на ценните книжа - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на предоставените заеми и временна финансова помощ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Други изисквания на Закона за счетоводството - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма „в“ „Сътрудничество и обмен на информация с компетентните органи на други държави“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Концепция на Европейската комисия за предстоящи промени в законовата рамка на задължителните одити - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Развитие на одиторското законодателство и одиторската професия в глобален аспект - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор - Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава девета „Нарушения и наказания“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава пета „Финансови отчети“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава втора „Счетоводни документи и форма на счетоводството“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава четвърта „Инвентаризация“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава трета „Активи, собствен капитал, пасиви, приходи и разходи“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на задълженията на бюджетните предприятия по активирани гаранции - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Особености на счетоводството в бюджетните предприятия - Текущо отчитане на основните обекти на счетоводството в бюджетните предприятия - Отчитане на получените заеми - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Коментар по Закона за счетоводството - Законова регламентация на счетоводството - 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 17)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1604 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА