Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 17)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Представяне на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “б” “Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит – Въведение – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста “Права и задължения на регистрираните одитори” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - Въведение – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава трета “Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава втора “Цел и принципи на независимия финансов одит” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта “Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа “Общи разпоредби” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета “Упражняване на професията на регистриран одитор” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “Институт на дипломираните експерт-счетоводители” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма “Имуществена отговорност” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма “а” “Система за публичен надзор над регистрираните одитори” – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Закона за счетоводството - За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и п
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 17 Разпределяне на непарични активи към
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на КРМСФО 9 Преоценка на внедрени деривативи – 2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти – 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 36 Обезценка на активи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 18 Приходи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 38 Нематериални активи – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нова преструктурирана версия на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нов Международен стандарт за финансово отчитане ­ МСФО 9 Финансови инструменти – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 7 Отчети за паричните потоци – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - Промени в началната дата за прилагане на някои
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 17 Лизинг – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Единната бюджетна класификация за 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Счетоводно отчитане на данъка от печалбата и на отсрочените активи и пасиви за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Счетоводно отчитане на заемите за послужване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 За съставителите на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Нови изисквания за оповестяване на информация за финансовите инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Акценти на годишното счетоводно приключване за 2009 г. в строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Годишно счетоводно приключване на 2009 г. в предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Счетоводно приключване за 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Счетоводни и данъчни аспекти на консумативните разходи при наемни отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Относно обезценката на положителната репутация, придобита при бизнескомбинация по СС 36
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Счетоводно третиране на лизинговите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Минчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Някои счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС на сделките с недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Обезценка и отписване на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Относно моделите за последващо оценяване и за представяне на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на Международните счетоводни стандарти – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Обща характеристика на годишното счетоводно приключване и на представянето на резултатите във финансовите отчети – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-18

 Счетоводни и данъчни аспекти на брака и липсите на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Периодично отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия е вече факт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Специфични особености на текущото отчитане в юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Статии на калкулацията, видове разходи за организация и видове разходи за управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Отчитане на разходите за ваучери за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Относно публикуването на годишните финансови отчети за 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Приложими стандарти при отчитането на договори за строителство на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Счетоводно отчитане на особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 За изискванията в Закона за счетоводството относно консолидираните финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 За някои съществени промени в МСС 40 Инвестиционни имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Счетоводно отчитане на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Одиторската оценка за действащо предприятие и особености на годишния финансов отчет на предприятията, обявени в ликвидация или в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Отчитане на корпоративния данък и отсрочените данъчни активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 По въпроса за влиянието на промените в МСС 1 - Представяне на финансови отчети по отношение на измененията и допълненията в други стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 По някои въпроси на организацията на счетоводното отчитане в неперсонифицираните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 2 ­ Отчитане на стоково-материалните запаси - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 41 ­ Селско стопанство - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 7 ­ Отчети за паричните потоци - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 4 ­ Отчитане на амортизациите - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 38 ­ Нематериални активи - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 40 ­ Отчитане на инвестиционни имоти - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 31 ­ Отчитане на дялове в смесени предприятия - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 24 ­ Оповестяване на свързани лица - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 36 ­ Обезценка на активи - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 37 ­ Провизии, условни задължения и условни активи - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 32 ­ Финансови инструменти - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава втора “Цел и принципи на независимия финансов одит” – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “а” “Система за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори” – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “б” “Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Други въпроси, свързани с приложението на Закона за независимия финансов одит – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Последваща оценка на финансови инструменти при изготвяне на годишния финансов отчет - Съпоставка на изискванията, заложени в Националните и в Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие, по реда на СС 31
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Изисквания към публикуването на финансовите отчети на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - По-съществени промени, извършени с новата редакция на СС 27 ­ Консолидирани финансови отчети и отчитане н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - Новата редакция на СС 28 ­ Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 9 ­ Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - СС 1 ­ Представяне на финансови отчети, в новата му редакция - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 17)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 1604 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА