Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 17)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „Институт на дипломираните експерт-счетоводители“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Същност и законова регламентация на независимия финансов одит - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава втора „Цел и принципи на независимия финансов одит“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста „Права и задължения на регистрираните одитори“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта „Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - Бизнес комбинации, преструктуриране и консолидиране на финансовите отчети - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа „Общи разпоредби“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „а“ „Система за публичен надзор над регистрираните одитори“ - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 – Приходи - 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Особености на независимия одит на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодоси Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За “пътя” на Международните счетоводни стандарти до одобряването им от Европейската комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Промени в отчитането на сделките с право на строеж през 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 По-важни промени в Закона за счетоводството, извършени в края на 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Промени в процедурата за публикуване на финансовите отчети на предприятията в търговския регистър от 01.01.2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 За някои важни аспекти на проекта на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните с тях доклади на някои видове предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Промени в МСФО, свързани с участията в съвместни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 За многобройните задължения по мерките срещу изпирането на пари, предвидени за счетоводителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Дълговата криза е в резултат и на счетоводните грешки в публичния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти при годишното счетоводно приключване на строителните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 За задължението за разработване на счетоводна политика на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниела Дурина
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Как се отразява кризата върху финансовата отчетност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Данаил Гечев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Годишно счетоводно приключване - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС, приети за приложение от ЕС - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишните финансови отчети за 2011 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти, приети за приложение от ЕС - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Нови изисквания във връзка с консолидирането на финансовите отчети по реда на МСФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Годишно счетоводно приключване - Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети за 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Цесия на вземания - Същност и счетоводно отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Компенсиране на липси и излишъци в процеса на инвентаризация преди годишното счетоводно приключване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Счетоводно отчитане на разходите по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия чрез покупка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Савова-Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Счетоводно отчитане в предприятията на разходи по изпълнение на програми, финансирани със средства на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Отчитане на продажбите на рекламни стоки и на стоки на консигнация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Два специфични казуса, свързани с отчитането на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 За някои нерешени въпроси при отчитането на правителствените дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Милев
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Новият МСФО 13 Оценка по справедлива стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Счетоводно отчитане на обратния лизинг при продавача ­ лизингополучател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Елиминиране на разчети, приходи, разходи и финансов резултат при консолидиране на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Промените в Закона за счетоводството, свързани с публикуването на финансовите отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Войнов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 За одиторската професия в България - Със спомен за миналото, обзор на настоящето и надежда за бъдещето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Промени в МСС 24 по отношение на оповестяването на свързани лица, приложими през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Изисквания, ред и начин на представяне на ежемесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета през 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселка Донкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Документиране и отчитане на дейността по управление на имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Счетоводно отчитане на схеми за единно плащане на площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Султана Българенска
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Промени в отчитането на приходите и разходите от земеделските производители през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Обща характеристика на Закона за независимия финансов одит – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСФО 9 Финансови инструменти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството – Въведение – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти – Коментар на Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 За някои по-важни въпроси на отчитането на имотите, машините и съоръженията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Възникване и развитие на идеята за Международни счетоводни стандарти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 17 - Лизинг – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Общ преглед на промените в Закона за независимия финансов одит от 2010 г. – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 4 - Отчитане на амортизациите – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 – Договори за строителство – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 - Приходи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 32 - Финансови инструменти – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 – Обезценка на активи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството – За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството – Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството – По отношение на счетоводните принципи и сметкоплана на счетоводните сметки – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 38 - Нематериални активи – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Закона за счетоводството – Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 – Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „б“ „Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма „Имуществена отговорност“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма „а“ „Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 34 Междинно финансово отчитане – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава трета „Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 От 01.01.2011 г. е в сила нов Закон за Сметната палата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар на Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета „Упражняване на професията на регистриран одитор“ – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни - МСС 1 Представяне на финансови отчети – 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 17)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1604 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА