Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 16)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  следваща> последна>>
 Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Същност и съдържание на счетоводната сметка – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Счетоводна статия ­ същност и видове статии – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции - Видове счетоводни документи – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава първа “Общи разпоредби” – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции - Изисквания към съдържанието на счетоводните документи – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 7 - Финансови инструменти: оповестяване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите ­ принципни постановки и препращане към приложимите счетоводни стандарти – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 12 ­ Данъци от печалбата - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 32 - Финансови инструменти: представяне – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 11 ­ Договори за строителство - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 10 ­ Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСФО 5- Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за счетоводството - За състоянието и проблемите на националната счетоводна система – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 2 - Плащанe на базата на акции – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Закона за счетоводството - Доклади за дейността – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Видове счетоводни сметки – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 33 - Нетна печалба на акция – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори вече е детайлно уредена с правилник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 За някои изисквания към счетоводните документи през 2009 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Инвентаризиране на разсрочените приходи и разходи, и представянето им във финансовите отчети за 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Прекласифициране на финансови инструменти съгласно измененията, извършени в МСС 39 и МСФО 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Специфични счетоводно-отчетни задачи на годишното счетоводно приключване в предприятията в сферата на строителството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Счетоводно отчитане на продажбата на строежи или части от тях в незавършен вид
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Особености на инвентаризацията на задълженията във връзка с годишното счетоводно приключване за 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Промените в МСФО 3 Бизнес комбинации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Инвентаризация и оценяване на вземанията на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Отчитане на увеличението на капитала. Преференциално участие на старите акционери в капиталовото увеличение. Разпределяне на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Счетоводно третиране на сделките със земи и сгради, състоящи се от “нова” и “стара” част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Промените в Закона за независимия финансов одит ­ хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Нови моменти в правилата на НСФОМСП за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Новият МСС 1 - Представяне на финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи НСФОМСП – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи МСС – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на МСС – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Обща характеристика на годишното счетоводно приключване и на представянето на резултатите във финансовите отчети – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията - юридически лица с нестопанска цел – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Годишно счетоводно приключване на 2008 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Промените в Закона за независимия финансов одит - хармонизация с европейското право и усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Счетоводни и данъчни аспекти на сделките за замяна на земя срещу предоставени от строителя жилища или друга застроена площ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Изменения и допълнения в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Отразяване на вливането на едно юридическо лице с нестопанска цел в друго юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Кога и защо е за предпочитане амортизацията на база производствени единици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Нови разяснения КРМСФО в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Нови моменти в изданието на Международните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Очакваната промяна в Закона за счетоводството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Годишният консолидиран доклад за дейността - съдържание и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Публична продан на активи - счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Изисквания към изготвянето на консолидираните финансови отчети за 2007 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Организиране на счетоводната отчетност с цел осигуряване на информация за непризнатите за данъчни цели приходи и разходи, които представляват постоянни данъчни разлики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Преоценъчният резерв като специфична форма на собствения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Събития след датата на баланса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Нетекущи активи, държани за продажба и инвестиционни имоти - общи черти и различия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Отчитане на разходите за ликвидация на дълготрайни материални активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Гълъбов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Отчитане на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Представяне на статиите в счетоводния баланс – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Одит на финансовите отчети – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Представяне на статиите в отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Отразяване на събития след датата, към която е изготвен годишният финансов отчет – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Оценяване на активите и пасивите на предприятието във връзка с представянето им в периодичните финансови отчети – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при текущото отчитане - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при текущото отчитане - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Годишен доклад за дейността на предприятието – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Консолидирани финансови отчети – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Организация на счетоводството в предприятието - Организация на счетоводството при периодичното отчитане - Инвентаризиране на активите и пасивите на предприятието – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 38 - Нематериални активи - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 40 - Инвестиционни имоти - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 17 - Лизинг - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 36 - Обезценка на активи - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 12 - Данъци върху дохода – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 19 - Доходи на наети лица – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 24 - Оповестяване на свързани лица - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 34 - Междинно финансово отчитане - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансови отчети - МСС 7 - Отчети за паричните потоци - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСФО 3 - Бизнес комбинации - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 2 - Плащане на базата на акции – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 32 - Финансови инструменти: представяне – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 33 - Доходи на акция – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 10 ­ Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в СС 11 ­ Договори за строителство - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 7 - Финансови инструменти: оповестяване – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения в Общите разпоредби и в други счетоводни стандарти - Промени в Общите разпоредби - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСФО 5 - Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 20 - Счетоводно отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 23 - Разходи по заеми – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 11 - Договори за строителство – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Коментар по Международните счетоводни стандарти - Промени в Счетоводната политика - МСФО 1 - Прилагане за първи път на Мeждународните стандарти за финансови отчети - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 16)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА