Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 43)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>
 Постановление № 94 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 94 на МС от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни бюджетни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на пред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Постановление № 95 на МС от 13.03.1997 г. за намаляване числеността на персонала на Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 1.06.2000 г. за приемане на Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 11.04.2001 г. за приемане на Наредба за задължителната информация, предоставяна на потенциалните купувачи при продажбите по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и на Наредба за условията и р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 95 на МС от 11.05.2002 г. за извършване на допълнителен разход от републиканския бюджет за 2002 г. за финансово подпомагане на семейството на пострадало дете при трагичния инцидент на 21 декември 2001 г. в столичната дискотека "Индиго"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 95 на МС от 24.04.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничест - во между производителите, дистриб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Постановление № 95 на МС от 27.04.2007 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-08

 Постановление № 95 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 95 на МС от 18.05.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 95 на МС от 19.04.2013 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 95 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 95 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 96 на МС от 30.04.1998 г. за прилагане на § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 96 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на Наредба за придобиване и отнемане на статут на държавен културен институт с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Постановление № 96 на МС от 10.05.2004 г. за приемане на Наредба за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Постановление № 96 на МС от 12.05.2008 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2008 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Постановление № 96 на МС от 23.04.2009 г. за приемане на Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 96 на МС от 12.04.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Постановление № 96 на МС от 17.05.2012 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2012 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 96 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 96 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 96 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 97 на МС от 12.09.1990 г. за членството на НР България в Международния валутен фонд, в Международната банка за възстановяване и развитие и в прилежащите към нея организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 97 на МС от 19.05.1999 г. за утвърждаване на Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор (Загл. изм. - ДВ, бр. 115 от 2002 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 97 на МС от 11.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 97 на МС от 13.05.2004 г. за преобразуване на Националния филмов център към Министерството на културата в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" към министъра на културата и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-21

 Постановление № 97 на МС от 3.05.2007 г. за одобряване на Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 97 на МС от 23.04.2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 97 на МС от 19.04.2013 г. за приемане на Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Постановление № 97 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 97 на МС от 25.04.2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 97 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 98 на МС от 15.05.1995 г. за определяне на минималната работна заплата за страната и компенсиране на някои доходи на населението през 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 98 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 98 на МС от 11.05.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на посещението на Папа Йоан-Павел Втори в Република България в периода 23-26 май 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 98 на МС от 17.05.2004 г. за откриване на Философско-исторически факултет в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Постановление № 98 на МС от 3.05.2007 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 98 на МС от 23.04.2009 г. за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за произведения и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 98 на МС от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-22

 Постановление № 98 на МС от 25.05.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

 Постановление № 98 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Постановление № 99 на МС от 30.05.1991 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изразходване на средства от фонд "Структурна и технологична политика" към Министерството на индустрията, търговията и услугите и изменение на Правилника за прилагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 26.05.1993 г. за приемане на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за организиране на хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 30.04.1998 г. за приемане на Правилник за реда и начина за разпределяне и изразходване на средствата по фондовете за покриване на разходите за приватизиране на държавните предприятия и за специалната извънбюджетна сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на център "Винарска изба Евксиноград"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 12.04.2001 г. за приемане на Стратегия за хармонизиране на използваните от Министерството на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 МНz
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 99 на МС от 17.05.2004 г. за приемане на Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Постановление № 99 на МС от 31.05.2005 г. за приемане на Наредба за медицинската експертиза на работоспособността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Постановление № 99 на МС от 3.05.2006 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Постановление № 99 на МС от 23.04.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2009 г. за финансово осигуряване на обявения международен конкурс за изработване на устройствен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 99 на МС от 28.05.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 99 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 216 на Министерския съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 100 на МС от 26.05.1993 г. за откриване на извънбюджетна сметка за лицензионната дейност на Комитета по геология и минералните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 100 на МС от 30.04.1998 г. за изплащане на еднократно парично обезщетение във връзка с ликвидацията или финансовото оздравяване на търговски дружества с преобладаващо държавно или общинско участие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 100 на МС от 5.06.2000 г. за закриване на фонд "Питейна вода"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 100 на МС от 13.04.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 100 на МС от 15.05.2002 г. за структурни промени в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 100 на МС от 17.05.2004 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Постановление № 100 на МС от 3.05.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на финансите за 2007 г. за закупуване на имот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 100 на МС от 28.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-07

 Постановление № 100 на МС от 8.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 101 на МС от 11.06.1992 г. за решаване проблемите на общините Стражица, Попово и Опака, възникнали от земетресението през декември 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 10.05.2003 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа по Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-20

 Постановление № 101 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Постановление № 101 на МС от 4.05.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за изпълнение на проект "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Постановление № 101 на МС от 17.05.2008 г. за приемане на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 101 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 101 на МС от 28.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. за участие във военната операция на Европейския съюз в Централноафриканската република (EUFOR CAR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-07

 Постановление № 101 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 102 на МС от 11.06.1992 г. за усъвършенстване и развитие на ръководството на въздушното движение на гражданските въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 2.05.1996 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 6.05.1998 г. за изпълнение от Република България на Резолюция № 1160 (1998) на Съвета за сигурност на ООН от 31 март 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 31.05.1999 г. за откриване на Колеж по бизнес и публична администрация в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Наредба за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 102 на МС от 4.05.2006 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за извършване на задължителни обследвания за енергийна ефективност на сгради - държавна и общи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Постановление № 102 на МС от 15.04.2011 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2011 г. за провеждане на кандидатстудентска борса за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-26

 Постановление № 102 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 102 на МС от 7.05.2014 г. за координация по въпросите на регионалното сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Постановление № 102 на МС от 31.05.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 102 на МС от 21.06.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Постановление № 102 на МС от 2.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Постановление № 102 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 103 на МС от 3.06.1991 г. за практическото обучение на студентите от висшите учебни заведения и полувисшите институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 103 на МС от 12.06.1992 г. за закриване на Научноизследователския институт по културата към Министерството на културата и на Информационно-изчислителния център към Националния дворец на културата и за създаване на Институт по културознание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 103 на МС от 2.05.1996 г. за приемане на Наредба за воденето и съхраняването на регистъра на приватизационните фондове от Комисията по ценните книжа и фондовите борси и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 6.05.1998 г. за приемане на Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 31.05.1999 г. за преобразуване и закриване на здравни заведения в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 24.04.2001 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 103 на МС от 18.05.2002 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 103 на МС от 17.05.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства за ремонт на студентските общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 103 на МС от 8.05.2014 г. за откриване на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 43)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>

Общо: 4299 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА