Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>
 Ограничения в съдържанието на правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Владение въз основа на предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Относно нищожността на договора за замяна между община и физическо лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Продавач трябва да декларира имота, ако запази правото си на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Възлагане на недвижим имот при публична продан общо на няколко купувачи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Договорът за замяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Придобиване на имот по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Динекова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Практически аспекти на отделянето и реалното връщане по чл. 2, ал. 5 ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Как се разваля договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Публичната продан е легален начин за придобиване на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Отношения между собственика на реституиран имот и третото лице – приобретател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Относно допустимостта на ревандикационния иск за защита на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Актуални въпроси относно правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Прехвърлимо ли е правното очакване за придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Избягвайте пълномощните при сделки с имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Възникване на жилищен комплекс от затворен тип
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Прилежащи площи към сгради в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Допустимост на иска за нищожност на сделка за прехвърлен от държавата на трето лице имот при отменена присъда на Народния съд за неговата конфискация - Тълкувателно решение № 2 от 04.12.2009 г. по т.д.№ 2/2009 г. на ОСГК на ВКС - критичен коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Договорите, сключени при измама, са унищожаеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Право за надстрояване се дава с договор в нотариална форма
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Доказателствата - “посредник” между фактите и правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Конкуренция между владелчески искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Договорът в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Русчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Приживе всеки може да се разпорежда свободно с имуществото си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Екатерина Матеева - Стоянова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Имотът срещу гледане е и на двамата съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виргиния Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Производство за преюдициални заключения - Сътрудничество между Съда на Европейските общности и националните съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Премахване на незаконен строеж в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Самозащита на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Дарение при запазени права на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Постоянният адрес се променя с регистриране в новата община
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Връчване на съобщения и книжа в исковото, заповедното и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Задълженията по договор за гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Особени способи за придобиване на сервитутни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Предсрочно прекратяване на договора за наем с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Владение без основание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Сделка при прекратено пълномощие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване (чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Правото на строеж има 5-годишен срок
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Сервитутните права по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Разпоредбата на чл. 78 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Условия за допускане до касационно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Предварителен договор за продажба на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Явлението “Паркомясто”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Правен режим на паркоместата - Визия за промени - Паркомястото - личен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 При сделка с имот може да се запази правото на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Разпоредбата на чл. 28 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Процесуални задължения и възможности на съда в началния етап на основното производство (чл. 125-140 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Оттегляне на иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Съседът не може да ви отнеме достъп до дома
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Божидар Игнатов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Управление на етажната собственост чрез сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Публичната продан като специфичен способ за придобиване на вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Данък “сгради” и такса “смет” се плащат от ползвателя на имота
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Новият Закон за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Волеизявлението при придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Гаранции за прехвърлителя при договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 При дарение запазвайте правото си на ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Незаконен строеж в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Паркоместата и етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Избор между гражданския и административния процес при защита на абсолютни материални права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 За ремонт на общите части се плаща според размера на притежаваните от собственика идеални части от сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирела Веселинова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Възбраната като обезпечителна мярка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Учредяване на ипотека върху новопостроена сграда при съществуваща ипотека върху земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Недостатъците на новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Чакъров
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Възбраната - Видове, производство по допускане и налагане, последици - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Промените в Преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Придобиване на недвижими имоти по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Учредяването на право на строеж крие много рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Промените в исковия процес, въведени със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Основни характеристики на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Продажба на имот, придобит срещу задължение за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съвладение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Асен Запрянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Прехвърлянето на търговско предприятие и неговият вещноправен ефект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Наемателите трябва да настояват за вписване на наемния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Как да си купя имот от публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Пантелеева
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Установяване на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Защитата на вещни права според новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Кой плаща ремонта на покрива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Митев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Обезщетение за ползване на общо помещение в етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Договор за строителство на бъдещ имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Любомир Василев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Вече е възможно неприсъствено съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Дискусионни въпроси във връзка с възникването на сервитутните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Кога и как да даваме пълномощно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Прекъсване на придобивната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Съгласието на собственика на сградата при учредяване на правото на надстрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Реформирането на гражданското съдопроизводство с новия ГПК ­ предизвикателство за участниците в процеса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Как се призовава ответник в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Процесуално представителство от управител на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Защита на сервитутни права с установителни искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Придобиване на имоти по давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Цицелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Ползването на терена при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Запазване на прехвърлен имот при добросъвестно гледане и издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Защита на правото за вещно ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Преглед на практиката относно договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 709 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА