Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Особености в обекта на ипотечните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 За тежестите върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Интелектуалната собственост и модата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Вертикална, хоризонтална и… „диагонална“ етажна собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паолина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Извънсъдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адела Кац
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Какво ще се промени с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Кога предварителният договор става окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Твърдението за намерение за своене в исковия процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Правен статут на паркомястото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 И в гражданския процес може да се налагат глоби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Съдържание на намерението за своене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Петков
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Правен статут на гаража за един автомобил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Частично заличаване на ипотекa
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бояна Милчева
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Проблеми на пренаемното отношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Ипотека върху незастроен имот - практиката на ВКС, 7 години по-късно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практически въпроси на собствеността - Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Защита на собствеността. Процесуално представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Енергийни обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Разпореждане с имущество на юридически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Владение и държане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Видове ограничения на собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Частна собственост и съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 За правния интерес при установителния иск за собственост - Тълкувателно решение № 8/2012 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд - Критичен коментар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Последващо предаване на владение, получено въз основа на предварителен договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Международна компетентност по дела с предмет вещни права върху недвижими имоти или договори за наем на недвижими имоти съгласно разпоредбите на Регламент 44/2001
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота - преглед на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Български лични документи се подменят и от чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Какво става с владението върху една постройка след нейното унищожаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Твърдението за договорно придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Значение на „особеното мнение“ в съдебните актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Жалба срещу администратор на лични данни може да се пише и директно до съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Валидно ли е съдебното решение, постановено с участие на съдия, избран в друг съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Някои практически особености при правото на изкупуване по чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гергана Боянова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Защита на правото на собственост чрез негаторен иск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Допустимост на установителен иск за собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Учредяване на право на строеж върху имот - частна държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Проблеми на въззивното производство – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Даване на задатък – вещноправни последици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Проблеми на въззивното производство - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Възобновяване производството по дело, обявено за решаване, поради доказателствени празноти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Страните по предварителeн договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Постановление за възлагане на недвижим имот може да се подпише от помощника на съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Обретенова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Дори и при голям ремонт може да не се иска съгласие на съседите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 За отказа от правосъдие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Симеон Тасев
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 „Полуавтоматично“ давностно владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Единствено жилище не може да се вземе принудително заради кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Възможно ли е договорно учредяване на енергиен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Тълкувателно решение № 13/2012 г. на Общото събрание на Върховния касационен съд по прилагането на чл. 32 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Кога е налице непризнателност от страна на дарения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 575 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА