Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Практика по нормата - Член 97 и 98 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари в нотариалната дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Подлежи ли на касационно обжалване определението на апелативния съд, потвърждаващо разпореждане на окръжен съд за връщане на касационна жалба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Николаев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Какво представлява депозитното споразумение при продажба на недвижим имот?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Напрежението в жилищния комплекс от затворен тип - 10 години след Закона за управление на етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Обвързан ли е частният правоприемник на съсобственик от сключения от праводателя му договор за разпределение на ползването?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Рискове при разпоредителни сделки с имоти, придобити от търговец в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Особености, свързани с прекратяването на договор за наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Даниил Паликаров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Рискове за действието на сделки с имоти при неудовлетворени кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Вписване в имотния регистър и вписване по реда на чл. 599 ГПК и чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 „Стоп капаро“ - понятие и правна същност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Правата на трето лице по договор за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения Правна консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Правни последици от правото на надстрояване и правото на пристрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Процедура за учредяване на правото на надстрояване и правото на пристрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 UBI IUS IBI REMEDIUM - Право има там, където има защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правен анализ на рисковете при сделки с имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 За самоуправство законът предвижда дори затвор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Николов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правна същност на правото на надстрояване и правото на пристрояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Лекова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Василев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Обезщетението - гаранция срещу своеволни действия по отношение на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Прехвърляне на застроен поземлен имот и правилото на чл. 92 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Различна хипотеза на разваляне на договори с предмет вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Отказ от право на ползване под условие, срок или тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Правни отношения при довършване на сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Вещните права върху отопляем имот в етажната собственост като критерий за определяне на задължено лице по сметките за топлинна енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Вещноправни аспекти на наказанието конфискация на налично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Отграничаване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, сключван по занятие, от застраховката за пенсия. Застрахователен ли е договорът за прехвърляне на право на собственост срещу пожизнена рента?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паолина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Възмезден ли е договорът за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Длъжностно лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Безсрочен ли е безсрочният договор за наем?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Още за трансформиране на държането във владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Обезпечителни мерки по отношение на домейн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Особености в обекта на ипотечните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 За тежестите върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Интелектуалната собственост и модата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Вертикална, хоризонтална и… „диагонална“ етажна собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паолина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Извънсъдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адела Кац
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Какво ще се промени с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Кога предварителният договор става окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Твърдението за намерение за своене в исковия процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Правен статут на паркомястото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Трифонова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 И в гражданския процес може да се налагат глоби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Съдържание на намерението за своене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 7)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 651 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА