Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 650 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>
 Промени във вещноправния режим на енергийните обекти, въведени с новия Закон за енергетиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Как продаваме старите коли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Системата за вписване на актове относно недвижими имоти в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Особености на процедурата по принудително изпълнение върху плодове на вещи и необрани насаждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Правни последици от отчуждаване на правото ­ обект на реалната реституция в хода на административния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Денка Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Плодовете на вещи и необраните насаждения като обект на принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Реституционните претенции могат да се избегнат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Правото на строеж ­ коментар на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Някои ограничения за придобиване на право на собственост върху язовири и микроязовири
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Вещни права на чужденците в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Необходимо съдържание на пълномощното на прехвърлителя при разпореждане с недвижим имотит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Обезщетение за използване на идеална част от съсобствен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Предварителен договор за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Предотвратяване на измами при покупко-продажбата на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Франгов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Подобрения в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Приложение на чл. 33 ЗС при прехвърляне на собственост върху постройка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Ограничаване правото на ЖСК да определя членския си състав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Относно правния режим на българските държавни имоти зад граница
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кремен Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Ипотека върху право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Промените в Закона за държавната собственост в областта на отчуждаването (ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венцислав Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Договор за наем се сключва максимум за 10 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Филчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Обжалване отказа на нотариуса да издаде нотариален акт за признаване на правото на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Изграждане и прехвърляне собствеността на съоръжения за присъединяване към електрическата мрежа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Кога нотариалният акт е нищожен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Тенева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Неупражняването на правото на собственост води ли до изгубването му?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения през чужд недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Попов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Компенсиране на правоимащи лица с многогодишни жилищноспестовни влогове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Правомощия на съда, органите на полицията и кмета при защита на владението и ползването на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Право на ползване върху земята при отстъпено право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Иванчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Договори с отложено прехвърляне на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Правен режим на постройките при прехвърляне на правото на собственост върху дворното място, в което са построени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Вещноправни проблеми в облигационните отношения на строителния предприемач със собствениците на поземлени имоти и с възложителите по договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Практически въпроси, свързани с принудителното отчуждаване на имоти ­ частна собственост за държавни или общински нужди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цветан Крумов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Изземване на имот ­ държавна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по правилника за етажната собственост ­ 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 За правните последици от налагане на възбрана върху недвижим имот като обезпечение на иск ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгения Дашина
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продажба на недвижими имоти с недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Недвижим имот ли е газопроводът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отчуждаване на недвижими имоти в полза на общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Частна собственост върху обекти на железопътната инфраструктура за вътрешен жп транспорт
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ясен Ковачев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Практически проблеми във връзка с вписване на исковите молби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Христова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Покупка на имот в полза на трето лице с банков кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милен Бъзински
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Ипотекираният недвижим имот и промени в него след учредяване на ипотеката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Движимите вещи ­ по време и след прекратяване на съпружеската имуществена общност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Албена Койчева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 За ролята на вещото лице в правораздаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Собствеността на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борис Ланджев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Наемни правоотношения с предмет ­ общински жилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Попова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 601 до 650 (стр. 7 от 7)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 следваща> последна>>

Общо: 650 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА