Собственост и други вещни права

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Значение на посочената цена в нотариалния акт за покупка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Добросъвестност на приобретателя в някои хипотези на придобиване на собственост върху движими вещи по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Материалноправно или процесуално- правно е изискването за „липса на друг иск“, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Поглед върху промените в Административно- процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Николова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Отказ от право на ползване под условие, срок или тежест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Правни отношения при довършване на сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Вещните права върху отопляем имот в етажната собственост като критерий за определяне на задължено лице по сметките за топлинна енергия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Вещноправни аспекти на наказанието конфискация на налично имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Още веднъж за безвъзмездността на ипотечния договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Отмяна на влезлия в сила акт за възлагане на недвижим имот, придобит чрез принудителна продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Терзиева
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Отграничаване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, сключван по занятие, от застраховката за пенсия. Застрахователен ли е договорът за прехвърляне на право на собственост срещу пожизнена рента?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паолина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Възмезден ли е договорът за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 За правото на брокера на недвижими имоти да получи възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Промените в касационното обжалване със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Пунев
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 За вещно - транслативния ефект на постановлението за възлагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Действие на особения залог при преработване и присъединяване на движими вещи (чл. 4, ал. 4 ЗОЗ, чл. 94-97 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Бележки по Тълкувателно решение № 2/2015 на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Длъжностно лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Безсрочен ли е безсрочният договор за наем?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Договорите могат да бъдат атакувани заради недействителност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Практика по приложението на чл. 37 от Закона за собствеността относно съдържанието на понятието за етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Недействителността на решенията на общото събрание на етажната собственост в правната доктрина и съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Още за трансформиране на държането във владение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 За приложимостта на негаторния иск по чл. 109 ЗС при извършване на подобрения от владелец в чужд недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Галя Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Обезпечителни мерки по отношение на домейн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Богданова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мартин Захариев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 Особености в обекта на ипотечните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

 За тежестите върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Интелектуалната собственост и модата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Въпроси на Павловия иск и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Вертикална, хоризонтална и… „диагонална“ етажна собственост?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Йорданов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паолина Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Извънсъдебна делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Адела Кац
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Какво ще се промени с общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Кога предварителният договор става окончателен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Твърдението за намерение за своене в исковия процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Правен статут на паркомястото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е договорът за делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Основни права на титулярите на лични данни и способи за правната им защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Законът позволява освобождаването от такси и разноски по граждански дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Договор в полза на трето лице. Понятие и действие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Сюлейман Башов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Плащанията при продажба на вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 И в гражданския процес може да се налагат глоби
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Здравословното състояние на прехвърлителя като предпоставка за недействителност на договора за издръжка и гледане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Владимирова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Съдържание на намерението за своене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 За ликвидацията на отношенията между страните по нищожна сделка за продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валери Петков
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Подновяване на вписването на ипотеката и ново вписване на ипотеката - разграничения и особености (чл. 172, ал. 1 и 2, чл. 179, ал. 3 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Притежаващият право на ползване на имот е данъчно задължен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 По някои въпроси на вписването, добросъвестното владение и придобивната давност, поставени в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Учредяване на сдружения на собствениците на няколко сгради по чл. 25, ал. 4 ЗУЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Ползване на земята от собствениците на самостоятелни обекти в сграда - етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 По въпроса за проверката на собствеността преди налагането на възбрана от съдебния изпълнител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румен Неков
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Крум Тодоров
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Относно правното действие на решенията на общото събрание на етажната собственост, които излизат извън неговата компетентност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Правен статут на гаража за един автомобил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Новият административен ред за осигуряване на достъп до самостоятелни обекти в етажната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бонка Дечева
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

 Частично заличаване на ипотекa
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Павлина Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Срок за подаване на данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси при придобиване на недвижим имот чрез публична продан
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Проблеми на пренаемното отношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нейко Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бисерка Маринова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Промени, настъпили в недвижими имоти, в хода на започнати принудителни изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Люба Панайотова-Чалъкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мирослав Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Възможно правно основание за добросъвестно владение ли е заветът?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Недев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 И ищец, и ответник могат да бъдат осъдени, без да разберат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Ипотека върху незастроен имот - практиката на ВКС, 7 години по-късно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Съдебен изпълнител продава имот на длъжник при строги правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Приложимо право към вещни правоотношения с международен елемент съгласно разпоредбите на българското законодателство и правото на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Патриция Черкезова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Практически въпроси на собствеността - Отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Практически въпроси на собствеността - Принудително изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 515 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА