Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 22 от 16.07.1998 г. за централен кредитен регистър на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 22 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативната програма за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 23 от 4.02.1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена ак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 23 от 16.12.2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Наредба № 25 от 23.10.2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба № 25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 26 от 6.12.1996 г. за организацията на консултативната медицинска помощ и взаимодействието между здравните заведения при лечението на хоспитализирани болни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 26 от 9.12.1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 27 от 17.08.1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 27 от 13.03.2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № 28 от 17.08.1995 г. за реда за набиране и разходване на средствата по фонд "Приоритетно снабдяване и регистрация на лекарствени средства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 28 от 31.05.2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 28 от 18.12.2012 г. за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 29 от 14.12.2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 29 от 12.12.2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 30 от 11.12.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба № 31 от 3.07.2003 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 31 от 4.10.2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 33 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 34 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и подобряване на междуселищната инфраструктура по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № 34 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 35 от 8.12.1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 35 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната програма на Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Наредба № 36 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за пазари на производителите и тържища за плодове, зеленчуци, цветя и риба по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на зем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 36 от 22.01.2004 г. за банките-попечители по Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 36 от 21.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Наредба № 37 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба № 37 от 16.07.2018 г. за вътрешните експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 38 от 27.08.2003 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и развитие на селата, опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 39 от 28.03.2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба № 40 от 1.12.2020 г. за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № 41 от 11.06.2008 г. за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Наредба № 41 от 25.02.2021 г. за определяне на размера на индивидуалните годишни вноски на клоновете на кредитни институции от трети държави във Фонда за преструктуриране на банки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 42 от 3.11.2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 43 от 13.11.1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-16

 Наредба № 46 от 11.04.2012 г. за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на експертните съвети и на републиканските консултанти в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Наредба № 51 от 28.04.2016 г. за собствените средства и за изискванията за платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и групите застрахователи и презастрахователи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Наредба № 55 от 11.07.2017 г. за определяне на еквивалентни регулирани пазари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 57 от 16.01.2018 г. за изискванията към годишния доклад за професионалната схема и за реда и начина за предоставяне на данни за управлението на професионална схема на чуждестранно предприятие осигурител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 64 от 29.11.2018 г. за изискванията към лицата по чл. 344, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и реда и начина за назначаването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 66 от 16.05.2019 г. относно допълнителните изисквания във връзка с класифицирането на инвестиционни застрахователни продукти като несложни по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 67 от 4.07.2019 г. за реда за регистрация на застрахователните посредници по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 70 от 29.06.2021 г. за изискванията към фондовете за извършване на плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 71 от 22.07.2021 г. за изискванията към системата на управление на застрахователите и презастрахователите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 79 от 1.06.2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на Разплащателната агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 97 за профилакториумите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 113 от 17.10.2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Наредба № 5190 относно реда за издаване на разрешения от Държавната санитарна инспекция за производство и търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8121з-444 от 3.05.2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 525 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА