Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.02.1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.03.1999 г. за материално подпомагане в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 3 от 27.06.2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 3 от 10.05.2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Наредба № 3 от 2.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 4 от 2.04.1992 г. за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № 4 от 6.01.1998 г. за позициите на банките в чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 4 от 3.07.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в системата на Министерството на околната среда и водите по чл. 18 от Закона за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 7.02.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-18

 Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 4 от 24.09.2003 г. за задължителното застрахованен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 10.05.2004 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 4 от 3.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № 4 от 23.04.2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-02

 Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 5 за общественото диетично хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 26.02.1999 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 5 от 10.07.2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Наредба № 6 от 21.06.2000 г. за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15

 Наредба № 6 от 25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 6 от 19.3.2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-08

 Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" по приоритетна ос № 3 "Мерки от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Наредба № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 26.01.2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на изд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-28

 Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 4.07.2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 23.06.2000 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 14.12.2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 8 от 24.04.2014 г. за капиталовите буфери на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба № 9 от 14.01.1991 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Материално стимулиране и подобряване на материалната база" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 29.12.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка към националната служба по заетостта за изплащане на еднократни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № 9 от 19.12.2002 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 9 от 29.12.2002 г. за дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 6)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 549 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА