Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Наредба за експертизата на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба за задължителното застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-10

 Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-11

 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Наредба за командировките в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Наредба за лечение на чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните спиртни напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването й от застрахователя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба за общите задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за определяне на коефициентите и нетния паричен поток
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за определяне на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-27

 Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за определяне на реда, начина, сроковете и обхвата на подлежащата на публикуване информация от Системата за електронни бюджетни разплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за организацията и сроковете на доставка на лекарствени продукти при търговията на едро (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестицион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Наредба за правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Наредба за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба за прилагане на Указа за установяване на трудов стаж по съдебен ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Наредба за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудоустрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на държавната Комисия по ценните книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за въвеждане и прилагане на автономни мерки за суспендиране на митата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-30

 Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар и за продажбата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища пор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 525 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА