Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 10 от 31.05.1994 г. за неотложната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 5.07.2000 г. за предоставянето на медико-статистическа информация и информацията за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталовата база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него фондове за допълнително пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 26.03.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Диализно лечение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-03

 Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 11 за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1 януари 1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 1980 г. за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1.01.1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 28.09.1993 г. за набиране и изразходване на средствата по фонд "Здравна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 22.12.1997 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 11 от 23.12.1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Наредба № 11 от 20.05.1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Наредба № 11 от 14.10.2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Наредба № 11 от 19.12.2003 г. за управление на тарифните квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Наредба № 11 от 29.03.2004 г. за водене на регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Наредба № 11 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. "Мерки за опазване здравето на потребителя" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 12 от 16.07.1992 г. за цените на кръв, серуми, ваксини и биопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 12 от 11.06.1996 г. за организация и провеждане на диспансеризация при лица над 18 години (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба № 12 от 14.07.2000 г. за условията и реда за класификация на лекарствените продукти, които се отпускат със или без лекарско предписание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 12 от 21.07.2000 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Наредба № 12 от 26.03.2001 г. за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-22

 Наредба № 12 от 15.04.2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 12 от 7.12.2007 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 12 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 13 от 30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 13 от 15.04.2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 13 от 7.04.2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 13 от 18.08.2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 14 от 22.07.1991 г. за медицинските документи, които могат да издават медицинските специалисти по чл. 25е от Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 22.04.1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № 14 от 31.07.2000 г. за условията и реда за провеждане на клинични изпитвания на лекарства върху хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 14 от 15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 14 от 4.02.2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 15 от 28.08.2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 15 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 15 от 20.04.2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 16 от 2.03.1995 г. за плащанията с банкови карти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 9.06.1995 г. за начина и реда на регистриране на цените на лекарствените средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 16 от 13.05.2004 г. за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № 17 от 22.02.2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 17 от 19.04.2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 33
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба № 18 от 09.08.1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 18 от 14.03.1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Наредба № 18 от 21.04.2004 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка "Техническа помощ" по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 19 от 07.12.1992 г. за профилактика на заболяванията на работилите в предприятията на уранодобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 12.08.1996 г. за Централния депозитар за ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 20 от 29.11.2002 г. за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 20 от 2.02.2005 г. за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 20 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативната програма за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Наредба № 20 от 24.04.2019 г. за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 21 от 21.05.1993 г. за прилагане на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 24 от 1993 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 21 от 30.06.2010 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за национални доплащания към директните плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 21 от 26.11.2015 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-25

 Наредба № 22 от 9.12.1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 525 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА