Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Постановление № 145 на МС от 7.07.2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Постановление № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 147 на МС от 5.07.1999 г. за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване и наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Постановление № 147 на МС от 8.07.2005 г. за структурни промени в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 147 на МС от 26.05.2011 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-03

 Постановление № 148 на МС от 27.06.1996 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на учението "Съвместна решимост '96" от програмата "Партньорство за мир" в района на гр. Белене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 148 на МС от 27.07.2000 г. за създаване на център "Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-14

 Постановление № 149 от 12.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 151 на МС от 11.07.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 152 на МС от 27.07.2017 г. за приемане Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Постановление № 153 на МС от 26.07.1995 г. за освобождаване от мито, временна такса по вноса и такса за дейностите по митническото оформяне вноса на телевизионна техника за Българската национална телевизия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 153 на МС от 12.06.2009 г. за определяне на състава и задачите на специализираните формирования на Министерството на вътрешните работи, включени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 154 на МС от 28.07.2000 г. за одобряване на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Постановление № 154 на МС от 15.06.2009 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 156 на МС от 17.06.2009 г. за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Постановление № 157 на МС от 16.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Програмата за борба с гъботворката през 1997-1998 г. в горите и земеделието на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 157 на МС от 29.07.2010 г. за създаване на Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве 2008 - 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 158 на МС от 3.07.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса и износа на носители на информация по линия на участието на Република България в международния обмен на издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 158 на МС от 2.07.2008 г. за приемане на Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 158 на МС от 24.07.2012 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Постановление № 160 на МС от 7.07.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 160 на МС от 19.06.2009 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 161 на МС от 5.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Комисията по търговия и защита на потребителите към министъра на търговията и туризма и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 161 на МС от 2.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 162 на МС от 17.04.1997 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 162 на МС от 10.08.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за създаване на изпълнителни агенции към министъра на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Постановление № 162 на МС от 24.07.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Постановление № 164 на МС от 14.07.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Постановление № 165 на МС от 3.08.2000 г. за приемане на Наредба за резерви от енергийни горива (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 165 на МС от 30.06.2006 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Постановление № 166 на МС от 30.07.1998 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Постановление № 166 на МС от 14.07.2004 г. за приемане на Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 166 на МС от 17.06.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Постановление № 168 на МС от 15.07.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Постановление № 169 на МС от 29.07.2003 г. за приемане на Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Постановление № 171 на МС от 2.08.2002 г. за създаване на Координационен съвет по Националния план за икономическо развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Постановление № 171 на МС от 30.07.2003 г. за създаване на Държавно- обществена консултативна комисия по обредните дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Постановление № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Постановление № 172 на МС от 1.09.1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Националния статистически институт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Постановление № 172 на МС от 19.07.2004 г. за приемане на Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 173 на МС от 31.08.2000 г. за приемане на Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 175 на МС от 7.08.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Постановление № 176 на МС от 3.07.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Авиоотряд 28 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Постановление № 176 на МС от 9.08.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 177 на МС от 12.09.1995 г. за освобождаване от доплащане на митни сборове вноса на стоки от "Декотекс-Карпет" - ЕАД, Сливен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 177 на МС от 8.09.2000 г. за приемане на Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 177 на МС от 4.07.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 177 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 182 на МС от 6.07.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Постановление № 185 на МС от 21.07.2009 г. за приемане на Правилник за структурата и организацията на дейността на служба "Военна полиция" и Класификатор на длъжностите на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Постановление № 186 на МС от 6.09.1994 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавните архиви по Закона за държавните такси, и за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка на Главното управление на архивите при Ми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Постановление № 186 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I и II клас в държавните и общинските училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 187 на МС от 23.09.1999 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-22

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Постановление № 189 на МС от 30.07.2004 г. за приемане на Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Постановление № 190 на МС от 1.09.2017 г. за създаване на Координационен борд по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 191 на МС от 9.08.2007 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Постановление № 191 на МС от 10.07.2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 192 на МС от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-19

 Постановление № 193 на МС от 12.10.1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 193 на МС от 23.08.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Постановление № 193 на МС от 5.09.2003 г. за временна забрана на износа на пшеница и брашно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Постановление № 194 на МС от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Постановление № 195 на МС от 29.10.1999 г. за приемане на Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Постановление № 196 на МС от 20.09.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на рентгенов апарат за нуждите на Транспортната обединена болница - Пловдив (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 196 на МС от 26.09.2000 г. за приемане на Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 196 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 197 на МС от 2.11.1999 г. за преобразуване на административни структури към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Постановление № 197 на МС от 5.08.2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

 Постановление № 199 на МС от 29.08.2007 г. за приемане на Национални правила относно Европейските обединения за териториално сътрудничество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 200 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния военен университет "Васил Левски" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-14

 Постановление № 200 на МС от 4.08.2004 г. за приемане на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 200 на МС от 13.07.2011 г. за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Постановление № 201 на МС от 11.09.2003 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Постановление № 202 на МС от 2.08.2006 г. за приемане на Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квот
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 202 на МС от 13.08.2009 г. за създаване на механизъм за координация на управлението на средствата от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Постановление № 203 на МС от 29.08.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 204 на МС от 3.09.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 205 на МС от 4.09.1998 г. за определяне на Списък на оръжията и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Постановление № 205 на МС от 12.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 205 на МС от 12.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 205 на МС от 5.09.2007 г. за преобразуване на Научно-приложния институт по пожарна и аварийна безопасност в Научно-приложен институт по пожарна безопасност и защита на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 206 на МС от 27.09.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Постановление № 207 на МС от 10.05.1997 г. за освобождаване от митни сборове целевия износ на хлебна пшеница и вноса на зърнокомбайни, придобити с приходите от износа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 207 на МС от 3.10.2000 г. за определяне на зоните във въздушното пространство на Република България, в които се ограничава въздухоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Постановление № 207 на МС от 16.09.2010 г. за определяне на размера и реда за отчисленията по чл. 71е от Закона за управление на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 208 на МС от 12.08.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Постановление № 210 на МС от 24.09.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 210 на МС от 6.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите - предмет на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Постановление № 211 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 212 на МС от 2.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Постановление № 213 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-17

 Постановление № 214 на МС от 9.11.1995 г. за приемане на Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните вина и бутилираните спиртни напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 414 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА