Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Постановление № 84 на МС от 8.04.1998 г. за определяне на основните задачи на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 87 на МС от 16.04.1996 г. за контрола върху използването на обекти на авторското право и сродните му права, лицензиране на производителите на компактдискове и на производителите на матрици (стампери) за производство на компактдискове (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 87 на МС от 14.04.1998 г. за реда за прилагане на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен или културен характер и на Протокола към споразумението, ратифицирани със закон (ДВ, бр. 13 от 1997 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Постановление № 87 на МС от 7.05.2008 г. за наблюдение на финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружества, които те контролират (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Постановление № 88 на МС от 4.05.1993 г. за еднократно освобождаване от мито вноса на машини и съоръжения, предназначени за Комитета по енергетика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 88 на МС от 27.04.1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната помощ от правителството на Република Корея по линия на Корейската агенция за международно сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 88 на МС от 3.05.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Постановление № 89 на МС от 16.05.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за внос на сурова захар от захарна тръстика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 89 на МС от 26.05.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 89 на МС от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 89 на МС от 7.04.2011 г. за създаване на Национален съвет по миграционна политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 90 на МС от 15.04.1998 г. за освобождаване от вносни митни сборове на стоки, предназначени за създаване и опресняване на военновременни запаси и държавни резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 90 на МС от 9.05.2008 г. за утвърждаване на военновременните потребности на страната за производство и доставка на основна военна и гражданска продукция и услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Постановление № 91 на МС от 21.04.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на морски влекачи от Параходство "Български морски флот" - АД, Варна (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 91 на МС от 12.05.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 94 на МС от 7.05.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 94 на МС от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 95 на МС от 14.05.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 96 на МС от 17.05.1994 г. за определяне на мерки за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните заболявания и нарушения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Постановление № 96 на МС от 18.05.1999 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Постановление № 96 на МС от 2.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешнит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 97 на МС от 28.05.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 98 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 99 на МС от 17.03.1997 г. за създаване на механизъм за координация на дейностите за подготовка и присъединяване на Република България към Северноатлантическия съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Постановление № 99 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 99 на МС от 3.05.2007 г. за създаване на Национален център "Европейски младежки програми и инициативи" и за приемане на Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 100 на МС от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 100 на МС от 31.05.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 101 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 101 от 21.05.2010 г. за приемане на Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2005 г. за създаване на рамка за определ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 102 на МС от 18.05.2002 г. за приемане списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Постановление № 102 на МС от 10.05.2003 г. за създаване на държавен културен институт "Музикален център "Борис Христов" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 102 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 103 на МС от 10.05.2003 г. за одобряване на тарифа за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Постановление № 103 на МС от 7.05.2013 г. за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 104 на МС от 2.06.1999 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Постановление № 104 на МС от 17.05.2008 г. за организация и координация при управлението на средствата от фондовете на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 105 на МС от 25.04.2001 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" към министъра на държавната администрация в Център за преводи и редакции към министъра на държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 105 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Постановление № 106 на МС от 19.06.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Евр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-12

 Постановление № 107 на МС от 19.05.2008 г. за приемане на Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 108 на МС от 17.05.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за финансово разузнаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Постановление № 109 на МС от 19.05.2003 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Постановление № 109 на МС от 28.05.2004 г. за определяне на центровете на районите за планиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 109 на МС от 11.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Полиция" на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Постановление № 109 на МС от 9.06.2017 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 111 на МС от 20.03.1997 г. за длъжностните лица от Главно управление "Митници" при Министерството на финансите, които ежегодно подават декларация за имуществото и доходите си (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

 Постановление № 111 на МС от 24.06.1992 г. за откриване на извънбюджетна сметка по изпълнение на Разпореждане № 53 на Министерския съвет от 1992 г. за намаляване капитала на "Информационно обслужване" - АД - София (необнародвано)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 112 на МС от 4.06.2010 г. за създаване на Централен орган за обществени поръчки за нуждите на органи на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 112 на МС от 9.05.2019 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-03

 Постановление № 113 на МС от 26.05.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 114 на МС от 30.05.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 114 на МС от 10.06.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 114 на МС от 10.05.2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-03

 Постановление № 115 на МС от 31.05.2002 г. за приемане на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 115 на МС от 21.05.2007 г. за приемане на Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Постановление № 116 на МС от 3.06.2004 г. за приемане на Наредба за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

 Постановление № 118 на МС от 27.06.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 118 на МС от 18.05.2013 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013 - 2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Постановление № 119 на МС от 20.05.2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Постановление № 120 на МС от 12.06.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на машини, съоръжения, оборудване, прибори и други материали от чуждестранните фирми, получили разрешение за търсене и/или проучване или концесии за добив на нефт и газ на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 120 на МС от 8.06.2004 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2004 - 2005 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-14

 Постановление № 121 на МС от 25.06.2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 124 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Правилник за структурата, организацията и реда за използване на Националната гвардейска част (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Постановление № 124 на МС от 11.06.2004 г. за приемане на Наредба за лицензирането на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 125 на МС от 16.06.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират при подаване на заявления за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства и на Тарифа за годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Постановление № 125 на МС от 11.06.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по заетостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-20

 Постановление № 125 на MС от 24.06.2005 г. за създаване на Държавно- обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 126 на МС от 4.06.1998 г. за уреждане на някои въпроси във връзка с провеждането на българо-американско хуманитарно военноинженерно учение "Крайъгълен камък'98" в духа на инициативата "Партньорство за мир" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 126 на МС от 11.06.2004 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 127 на МС от 8.07.1994 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на държавна фирма "Български държавни железници" на 20 електрически маневрени локомотива и резервни части за тях от Република Чехия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 128 на МС от 11.07.2000 г. за намаляване на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Постановление № 129 на МС от 21.06.1999 г. за определяне на критерии за представителност на съсловните организации на търговците за участие в Консултативния съвет към министъра на търговията и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 130 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, предназначени за Министерството на здравеопазването в изпълнение на Проекта за преструктуриране на здравния сектор, финансиран със заеми от Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 131 на МС от 31.03.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки в изпълнение на Проекта за оздравяване и преструктуриране на Българските държавни железници, финансиран със заеми от Международната банка за възстановяване и разви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-14

 Постановление № 133 на МС от 23.06.2003 г. за приемане на Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Постановление № 134 на МС от 5.07.2010 г. за приемане на Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Постановление № 135 на МС от 2.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени от правителството на Япония в изпълнение на проекта "Развитие на млечнокиселите продукти" в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 136 на МС от 18.06.2004 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Постановление № 137 на МС от 29.06.1999 г. за приемане на Тарифа за таксите за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 137 на МС от 24.06.2003 г. за определяне на таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища за учебната 2003 - 2004 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-15

 Постановление № 138 на МС от 29.06.1999 г. за преобразуване на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма в Комисия по търговия и защита на потребителите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 138 на МС от 21.06.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Постановление № 138 на МС от 7.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-26

 Постановление № 140 на МС от 4.06.2001 г. за определяне на Българска геодезическа система 2000 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-06

 Постановление № 140 на МС от 17.05.2011 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Постановление № 141 на МС от 3.04.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на помощи с хуманитарна цел, предоставени на общините от чужди държави, общини, юридически и физически лица и организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 141 на МС от 5.07.2002 г. за определяне на горна граница на двукомпонентна продажна цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Постановление № 142 на МС от 8.07.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 144 на МС от 16.06.2016 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-04

 Постановление № 145 на МС от 17.07.1995 г. за преобразуване на регионалните центрове по здравна информация в районни центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 414 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА