Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Постановление № 214 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите и за преобразуване на националния център за околна среда и устойчиво развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 214 на МС от 16.09.2002 г. за създаване на Съвет за ограничаване и предотвратяване на тютюнопушенето в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия в Съда на Европейския съюз и в Общия съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 215 на МС от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на държавната администрация и административната реформа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Постановление № 215 на МС от 21.09.2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови газове в атмосферата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Постановление № 216 на МС от 11.10.1994 г. за освобождаване от митни сборове на оборудване, внасяно в Република България в рамките на безвъзмездните помощи за АЕЦ - Козлодуй (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 216 на МС от 29.09.1998 г. за създаване на Съвет по сигурността при Министерския съвет и за приемане на правилник за неговите функции, задачи и организация на работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 216 на МС от 19.08.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 216 на МС от 12.10.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 216 на МС от 30.09.2010 г. за приемане на списък на оръжията и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Постановление № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Постановление № 217 на МС от 11.10.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставените в Република България стоки във връзка с изграждането на центрове за квалификация и повишаване на квалификацията в рамките на немско-българския п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 220 на МС от 3.10.2003 г. за определяне на състава и дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 221 на МС от 25.09.2002 г. за преобразуване на Главна дирекция "Изпитване и сертификация" в Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 222 на МС от 25.07.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 223 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Постановление № 223 на МС от 20.08.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 224 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Постановление № 224 на МС от 10.09.2008 г. за създаване на Съвет за координация и оперативно наблюдение на средствата от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Постановление № 226 на МС от 12.10.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 228 на МС от 1.12.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставените от Федерална република Германия стоки за професионално-информационните центрове на Националната служба по заетостта при Министерството на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 228 на МС от 23.09.2009 г. за създаване на Съвет за икономическа политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-25

 Постановление № 229 от 15.09.2007 г. за приемане на Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 230 на МС от 11.10.2010 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността, специфичните условия и ред за назначаване на личния състав и за изпълнение и прекратяване на службата в служба "Военна информация" и Класификатор на длъжност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 231 на МС от 4.09.2006 г. за определяне районите на действие и седалищата на териториалните структури на Национална служба "Сигурност" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 232 на МС от 6.11.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 233 на МС от 4.09.2006 г. за приемане на Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Постановление № 234 на МС от 10.11.2000 г. за създаване на Архитектурно-парков комплекс "Двореца" към министъра на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Постановление № 235 на МС от 15.10.2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Постановление № 236 на МС от 19.09.1996 г. за определяне на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети за независимите кандидати заплащат предизборните предавания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Постановление № 236 на МС от 20.05.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, доставени по програмата "Трансформ" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 236 на МС от 25.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Постановление № 235 на МС от 19.09.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и на Правилник за прилагане на Закона за общинската собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 240 на МС от 30.11.1992 г. за преструктуриране на ветеринарното дело в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 241 на МС от 7.10.2008 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 241 на МС от 15.10.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Постановление № 242 на МС от 24.10.2001 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 247 на МС от 29.05.1997 г. за преобразуване на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Министерския съвет в Агенция за икономически анализи и прогнози при Министерството на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Постановление № 247 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 248 на МС от 27.11.2000 г. за създаване на Център за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Постановление № 250 на МС от 5.11.2003 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Постановление № 251 на МС от 3.06.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки по Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за дарение от Глобалния доверителен фонд за околната среда за изпълне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 255 на МС от 6.11.2001 г. за преобразуване на български държавни професионални училища с германско участие в българо-германски центрове за професионално обучение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 255 на МС от 6.06.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоки, доставени в изпълнение на Споразумението между правителството на Конфедерация Швейцария и правителството на Република България за оказване на финансова помощ (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 257 на МС от 18.09.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 258 на МС от 2.12.2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 259 на МС от 30.12.1999 г. за определяне на цени на електрическата енергия, на топлинната енергия и на природния газ, за приемане на Наредба за прилагане на цените на топлинната енергия и на природния газ за вътрешния пазар и на Наредба за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 260 на МС от 7.11.2003 г. за определяне възнагражденията на кадровите военнослужещи при участие на Република България в операции по поддържане на мира и в мисии, провеждани под егидата на международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Постановление № 262 на МС от 29.12.1995 г. за освобождаване вноса на оборудване, техника и материали по линия на българското участие в програмите на ЮНЕСКО от заплащане на мита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 262 на МС от 7.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 263 на МС от 8.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на почивна база "Русалка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Постановление № 264 на МС от 29.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Постановление № 264 на МС от 6.12.2005 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Постановление № 264 на МС от 22.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Постановление № 267 на МС от 16.11.2010 г. за приемане на Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Постановление № 272 на МС от 24.06.1997 г. за създаване на Консултативен съвет за чуждестранни инвестиции и финансиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 273 на МС от 19.12.2000 г. за приемане на Правилник за дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 275 на МС от 30.12.1992 г. за закриване на Централния институт за научна и техническа информация и създаване на Национален център за информация и документация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Постановление № 277 на МС от 5.11.2012 г. за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Постановление № 278 на МС от 1.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено разв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 279 на МС от 17.11.2008 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Постановление № 282 на МС от 27.11.2009 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-14

 Постановление № 283 на МС от 23.11.2007 г. за създаване на Българо-германски център за професионално обучение в Смолян (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 286 от 28.12.2000 г. на МС за одобряване на Тарифа за таксите, които събират държавните културни институти за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Постановление № 286 на МС от 4.11.2016 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Постановление № 287 на МС от 4.12.1996 г. за защита срещу дъмпингов и субсидиран внос на стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 287 на МС от 3.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински инспекторат" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Постановление № 289 на МС от 14.07.1997 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Постановление № 292 на МС от 9.12.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставени стоки в рамките на Протокола за сътрудничество през 1996 г. между Федералното министерство на труда и социалния ред на Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 293 на МС от 8.12.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на апаратура, инструменти, машини, материали и медикаменти, получавани като безвъзмездна помощ по линия на Програмата на японските доброволци за сътрудничество с чужбина (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 294 на МС от 16.07.1997 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на зърнокомбайни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 298 на МС от 8.11.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Постановление № 298 на МС от 28.12.2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 299 на МС от 8.11.2004 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Постановление № 300 на МС от 16.12.1996 г. за защитни мерки по вноса на стоки в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 301 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на План за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 303 на МС от 11.12.2008 г. за определяне на седалищата и районите на действие на териториалните дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Постановление № 304 на МС от 17.12.2010 г. за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13

 Постановление № 308 на МС от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 311 на МС от 31.07.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на цифрова телефонна централа, безвъзмездно предоставена от правителството на Китайската народна република (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 315 на МС от 18.12.2009 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 322 на МС от 27.12.1994 г. за установяване на намалено работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Постановление № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 323 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 324 на МС от 25.11.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 328 на МС от 18.08.1997 г. за създаване на Институт по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 331 на МС от 30.12.1994 г. за приемане на Наредба за лицензиране на туристическите дейности, Наредба за категоризиране на хотелите и другите средства за настаняване и Наредба за категоризиране на заведенията за хранене и развлечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 333 на МС от 29.12.2010 г. за приемане на План за развитие на въоръжените сили на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Постановление № 344 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на университет с наименование Академия на Mинистерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Постановление № 346 на МС от 17.12.2004 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Постановление № 334 на МС от 8.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Постановление № 351 на МС от 19.09.1997 г. за приемане на Наредба за организацията и поддържането на системата за военновременно управление на държавната и местната администрация, дружествата и организациите в мирно и военно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 352 на МС от 20.12.2006 г. за одобряване на Tарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 414 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА