Счетоводство и одит

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1501 до 1542 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>
 Рискът и лихвеният суап ­ същност и счетоводни аспекти ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариела Кондова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Нетната инвестиция в лизинговия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Отчитане придобиването на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Нетна печалба или загуба за периода и фундаментални грешки съгласно МСС 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Организационни предпоставки за изготвяне на финансови отчети с общо предназначение на база Международни счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Нетната инвестиция в лизинговия договор съгласно МСС 17 ­ Лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Прилагане за първи път на Международните счетоводни стандарти като основна счетоводна база
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 МСС 35 ­ Преустановяващи се дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живко Бонев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Счетоводно отчитане на гаранционно и последващо обслужване на продадени продукция и стоки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Добазова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Основно съдържание на годишните финансови отчети в предприятията, които прилагат международните стандарти за финансово отчитане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Обща характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Отчитане на провизиите, условните задължения и условните активи според МСС 37
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване и на годишния финансов отчет за 2003 г. в нефинансовите предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Годишно счетоводно приключване за 2003 година. Годишни финансови отчети за 2003 година - Специфика на годишния финансов отчет на бюджетните предприятия и на предприятията на юридическите лица с нестопанска цел за 2003 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Счетоводни записвания по финансов лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 МСС 10 ­ Събития след датата на баланса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Отчитане на амортизациите в предприятия с нестопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 МСС 11 ­ Договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Консолидирани финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 МСС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Годишни финансови отчети
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Дурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Данъчно третиране на разходите за амортизации по Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велин Филипов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 МСС 14 ­ Отчитане по сектори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Продажба с обратен лизинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Прихващане на счетоводна загуба от минали години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Отчитане на стопанската дейност в бюджетните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Въпроси и отговори по Международните счетоводни стандарти - 1/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катя Драгийска
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Отчитане на приходи и разходи за бъдещи периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Евгени Рангелов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Принципът на предпазливост в сферата на финансовото счетоводство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойчинка Йонкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Компенсиране на липси с излишъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Право за съставяне на счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Осчетоводяване на отписани банкови авоари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Отчитане на провизиите за вземания, начислени през предходни периоди
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анастасия Матова - Головина
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Обезценка на дълготрайни активи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойка Брезоева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Годишно счетоводно приключване за 2002 година. Годишни финансови отчети за 2002 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Златков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 1501 до 1542 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА