Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Закон за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Закон за дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

 Закон за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и на Меморанду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Заповед № Iз-1077 от 7.07.2006 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Заповед № Iз-113 от 26.01.2010 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР съгласно приложението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-01

 Заповед № Iз-679 от 2.04.2013 г. за определяне на числеността на държавните служители с висше образование, на държавните служители със средно образование и на лицата, работещи по трудово правоотношение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Заповед № РД-01-175 от 20.02.2015 г. (относно образеца на служебна книжка)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Заповед № ЧР-з-685 от 21.12.2018 г. относно утвърждаване на класификатор на длъжностите в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Заповед № 8121з-140 от 24.01.2017 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Инструкция № Iз-2453 от 04.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № РД-595 от 27.04.2009 г. за реда за разпределянето на работното време, за неговото отчитане и за компенсирането на работата на държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" извън редовното работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Инструкция № 3 от 15.04.2010 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Класификатор на длъжностите в служба "Военна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Конвенция за трудовите отношения в държавните служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Международен кодекс за поведението на държавните длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № I-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-20

 Наредба № IЗ-1009 от 4.07.2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № IЗ-1013 от 4.07.2006 г. за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-1809 от 3.09.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Iз-2525 от 14.12.2012 г. за преминаване на държавната служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба № Iз-9 от 9.01.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Наредба № Н-1 от 3.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № Н-11 от 31.08.2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба "Военна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № Н-3 от 27.05.2009 г. за специфичните изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор" в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Наредба № 1 от 26.05.2000 г. за проектиране на пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 Наредба № 1 от 28.03.2001 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни юридически лицан (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 1 от 27.07.2006 г. за административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № 1 от 14.11.2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 1 от 19.01.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Център 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Наредба № 2 от 31.01.2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 9 от 3.10.2008 г. за определяне на условията и реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на Търговски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Наредба № 8121з-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 8121з-36 от 7.01.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 8121з-408 от 14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Наредба № 8121з-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за документите за заемане на държавна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2004 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 26.01.2017 г. за приемане на Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Постановление № 34 на МС за приемане на Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 47 на MС от 1.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 201 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА