Държавна служба

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 47 на MС от 1.03.2004 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Постановление № 54 на МС от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 55 на МС от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 57 на МС от 2.04.2020 г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Постановление № 65 на МС от 28.03.2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Постановление № 67 на МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 69 на МС от 4.05.2018 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незакон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Постановление № 71 на МС от 10.05.2018 г. за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Постановление № 72 на МС от 1.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 93 на МС от 1.06.2018 г. за приемане на Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2010 г. за изплащане на обезщетения на съпругите/съпрузите на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения, и н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Постановление № 95 на МС от 18.05.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 105 на МС от 21.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Постановление № 105 на МС от 31.05.2012 г. за реда за дългосрочно командироване на служители от държавната администрация в задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-08

 Постановление № 121 на МС от 2.06.2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 124 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта и съобщенията и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Постановление № 126 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" към министъра на младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 129 на МС от 26.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Нар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Постановление № 131 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 132 на МС от 27.05.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Постановление № 135 на МС от 15.07.1993 г. за определяне на отговорни държавни служители, чиито спорове за освобождаване не се разглеждат от съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 137 на МС от 5.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните ус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 149 от 12.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 151 на МС от 16.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Постановление № 168 на МС от 20.07.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана" и за отделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение и инсталирани мощности за военно време от далекосъобщителната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 168 на МС от 7.07.2006 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-17

 Постановление № 171 на МС от 12.07.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Постановление № 175 на МС от 24.07.2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-10

 Постановление № 179 на МС от 11.09.2000 г. за трансформиране на щатна численост, определена за заемане от офицери и сержанти, в щатна численост, определена за заемане от държавни служители - граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 190 на МС от 30.07.2009 г. за назначаване на комисия за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 194 на МС от 13.08.2007 г. за управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-13

 Постановление № 194 на МС от 6.08.2009 г. за уреждане на правоотношенията във връзка със закриването на Министерството на държавната администрация и административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 196 на МС от 11.08.2009 г. за допълнителни мерки за ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Постановление № 197 на МС от 5.08.2008 г. за материално стимулиране на служителите, изпълняващи функции по усвояване на средства по структурните фондове и предприсъединителните програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Постановление № 212 на МС от 14.08.2006 г. за определяне възнаграждението на военнослужещите и гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, по Зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 219 на МС от 5.09.2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

 Постановление № 246 на МС от 10.10.2007 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Aрхиви", за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Aрхиви", и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна аге
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Постановление № 272 на МС от 29.11.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Постановление № 278 на МС от 8.11.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Постановление № 284 на МС от 12.09.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Постановление № 302 на МС от 10.11.2004 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Постановление № 304 на МС от 3.12.2019 г. за приемане на Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и за създаване на Портал за работа в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Постановление № 314 на МС от 23.11.2011 г. за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Постановление № 316 на МС от 20.12.2017 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 320 на МС от 26.11.2004 г. за изплащане на еднократно допълнително материално стимулиране за 2004 г. в бюджетните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Правилник за дейността и структурата на държавното предприятие "Строителство и възстановяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за прилагане на Закона за Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 година относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-07

 Решение № 5 на КС на РБ от 12.05.2016 г. по Конституционно дело № 2 от 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Решение № 94 на МС от 15.02.2007 г. за разместване на почивни дни през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Решение № 149 на МС от 5.03.2020 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Решение № 320 на МС от 29.04.2005 г. за обявяване на 11 юни за професионален празник на икономистите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Решение № 547 на МС от 25.08.2008 г. за еднократно обявяване на 25.09.2008 г. (четвъртък) за официален празник на работещите на територията на община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-02

 Решение № 685 на МС от 10.09.2015 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на митническия служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Решение № 697 на МС от 14.11.2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Решение № 744 на МС от 16.09.2009 г. за еднократно обявяване на 25.09.2009 г. (петък) за официален празник за работещите на територията на община Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Решение № 748 на МС от 5.11.2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Решение № 775 на МС от 12.12.2013 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Решение № 798 на МС от 27.12.2019 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Решение № 814 на МС от 11.12.2014 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Решение № 834 на МС от 17.11.2011 г. за разместване на почивни дни през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Решение № 931 на МС от 26.11.2004 г. за разместване на почивни дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 946 на МС от 27.12.2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Решение № 956 на МС от 16.12.2009 г. за разместване на почивни дни през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Решение № 958 на МС от 16.12.2009 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Решение № 977 на МС от 23.12.2009 г. за обявяване на 4 януари за професионален празник на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Решение № 1077 на МС от 22.12.2016 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Решение № 1512 от 11.02.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 6136 от 23.04.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Решение № 8585 от 11.07.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Решение № 16766 от 10.12.2019 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Решение на НС от 11.10.2012 г. за вземане на акт от Конвенцията относно домашните работници (№ 189) и от Препоръката относно домашните работници (№ 201)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Решение на НС от 12.07.2012 г. за избиране на членове на Комисията за защита от дискриминация, както и за председател и заместник-председател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Споразумение между Академията на Министерството на вътрешните работи на Република България и Полицейската академия на Ислямска република Афганистан за сътрудничество в областта на обучението и квалификацията на полицейски служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Указ № 171 от 4.08.2017 г. за назначаване на Петър Илиянов Кичашки за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 172 от 4.08.2017 г. за назначаване на Наско Руменов Атанасов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 173 от 4.08.2017 г. за назначаване на София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 174 от 4.08.2017 г. за назначаване на Владимира Владимирова Стоименова-Делийска за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-11

 Указ № 272 от 13.07.2012 г. за назначаване на Ивайло Стефанов Савов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 273 от 13.07.2012 г. за назначаване на Златина Манолова Касърова-Дукова за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 274 от 13.07.2012 г. за Назначавам София Кирилова Йовчева за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Указ № 275 от 13.07.2012 г. за назначаване на Лало Пацев Каменов за член на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Държавна мрежа за сигурност и отбрана"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 206 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА