Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 25)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Постановление № 1 на МС от 8.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 1 на МС от 4.01.2002 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 1 на МС от 5.01.2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-13

 Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Републи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 2 на МС от 10.01.2013 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2013 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Постановление № 2 на МС от 4.01.2018 г. за одобряване на допълнителeн трансфер за Българската академия на науките за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Постановление № 3 на МС от 7.01.2005 г. за приемане на Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплаща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ във вид на имущество за пострадалото население на Република Хаити от разрушителното земетресение на 12.01.2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Постановление № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-24

 Постановление № 3 на МС от 9.01.2017 г. за приемане на Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Постановление № 3 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер за Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 3 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 4 на МС от 10.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставено оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 4 на МС от 6.01.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ и на Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Ислямска република Пакистан за преодоляване на тежките последици от наводненията през 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Постановление № 4 на МС от 11.01.2024 г. за определяне на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските фондове при споде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Постановление № 5 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на национален план на Република България за готовност за грипна пандемия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 5 на МС от 21.01.2008 г. за предоставяне на допълнителни финансови средства от централния бюджет за 2008 г. по бюджета на Министерството на културата за подготовката и провеждането на втората извънредна сесия на Междуправителствения комите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Постановление № 5 на МС от 14.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на културата за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-11

 Постановление № 5 на МС от 18.01.2012 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете по Общата стратегическа рамка на Европейския съюз за програмния период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Постановление № 6 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Единен информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 6 на МС от 18.01.2012 г. за осигуряване на средства за крайни декодиращи устройства на лица със специфични социални потребности за приемане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и за провеждане на национална информационна кампа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Постановление № 7 на МС от 17.01.2005 г. за приемане на Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2010 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за придобиване на акции от държавата във връзка с увеличението на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Постановление № 7 на МС от 23.01.2014 г. за увеличаване разходите по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Постановление № 7 на МС от 22.01.2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. във връзка с учредяване на еднолично акционерно холдингово дружество с държавно участие в капитала "Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Постановление № 8 на МС от 17.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на офистехника, оборудване, консумативи и канцеларски материали, закупени със средства, предоставени на Министерството на околната среда като целева безвъзмездна помощ от пра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2006 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Постановление № 8 на МС от 20.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-23

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2011 г. за приемане на Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 10 на МС от 20.01.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за заплащане на лицензионната такса по Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Постановление № 10 на МС от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на MС от 19.01.2005 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2009 г. за разходване на средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, т. 4.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Постановление № 11 на МС от 24.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Постановление № 11 на МС от 19.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овла
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Постановление № 11 на МС от 25.01.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 13.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Постановление № 11 на МС от 25.01.2024 г. за определяне на Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2005 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Постановление № 12 на МС от 4.02.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на електронното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2002 г. за отпускане на Министерството на отбраната на допълнителни средства от републиканския бюджет за поемане на разходи, свързани с участието на Република България в операцията на Международните сили за поддържане на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 13 на МС от 30.01.2006 г. за определяне на условията и реда за разходване на целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани през 2006 г., които нямат доход и/или лично имущество, което
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 13 на МС от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2005 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2006 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 14 на МС от 22.01.2016 г. за приемане на Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Постановление № 14 на МС от 29.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2005 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерството на икономиката за изпълнение на мярка 1 от Иновационната стратегия на Република България - "Създаване на Национален иновацион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2011 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2011 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Постановление № 15 на МС от 1.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 15 на МС от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Постановление № 16 на МС от 30.01.2003 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2005 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 16 на МС от 2.02.2006 г. за приемане на Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Постановление № 16 на МС от 11.02.2010 г. за предоставяне на хуманитарна помощ на Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) за кампанията "Надежда за децата на Хаити"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Постановление № 16 на МС от 24.01.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично уча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 17 на МС от 15.02.2010 г. за одобряване финансирането на проекти, свързани с изпълнението на поетите ангажименти от страна на Република България за присъединяване към Шенгенското пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2011 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Постановление № 17 на МС от 30.01.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Постановление № 17 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общини за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 17 на МС от 31.01.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи и вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Постановление № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2007 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ на цените на потребителските стоки и услуги (отм)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 18 на МС от 8.02.2008 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Постановление № 18 на МС от 8.02.2018 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Постановление № 18 на МС от 21.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Постановление № 19 на МС от 8.02.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследстви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 19 на МС от 8.02.2018 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на "Холдинг Б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Постановление № 19 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 19 на МС от 7.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Постановление № 20 на МС от 26.01.2001 г. за определяне на гарантирания минимален доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 20 на МС от 2.02.2007 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 20 на МС от 6.02.2023 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Постановление № 20 на МС от 7.02.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 ноември до 31 декември 2023 г. за отглеждането и обучението на децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-13

 Постановление № 21 на МС от 4.02.2003 г. за утвърждаване на Международни счетоводни стандарти, приети от Борда по международни счетоводни стандарти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-11

 Постановление № 21 на МС от 3.02.2006 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Постановление № 21 на МС от 6.02.2009 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Постановление № 21 на МС от 10.02.2012 г. за одобряване на единни разходни стандарти за финансиране през 2012 г. на държавните културни институти в системата на Министерството на културата, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Постановление № 21 на МС от 15.02.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 21 на МС от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 21 на МС от 15.02.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-20

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 25)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2463 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА