Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Постановление № 82 на МС от 3.05.2005 г. за разпределение на предвидените средства в централния бюджет за 2005 г. за осигуряване на допълнителна численост на общините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Постановление № 82 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 82 на МС от 26.04.2017 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 82 на МС от 18.04.2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Постановление № 82 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 82 на МС от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 83 на МС от 17.04.2006 г. за осигуряване на средства от централния бюджет за 2006 г. за поемане на разходи, свързани със защитата, престоя и медицинското обслужване на подсъдимите български граждани и един палестински гражданин по делото в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 83 на МС от 10.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Постановление № 83 на МС от 22.05.2018 г. за приемане на Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 83 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 83 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 84 на МС от 27.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г. за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2017 г. за присъединяването на Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Постановление № 84 на МС от 30.04.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Постановление № 84 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 84 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 84 на МС от 3.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за компенсиране на извършените от родителите разходи за периода от 1 януари до 29 февруари 2024 г. за отглеждането и обучението на децата,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 85 на МС от 17.04.2006 г. за приемане на Наредба за определяне на границите на коефициентите за рентабилност, ефективност и финансова автономност, на изискванията към представяните доказателства, особените случаи, методите и начините за оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 85 на МС от 6.04.2009 г. за финансово осигуряване на приоритетни дейности по участието на Република България в НАТО през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 85 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-04

 Постановление № 85 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 85 на МС от 30.04.2020 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 85 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за изплащане на стипендии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 86 на МС от 25.04.2012 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Постановление № 86 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 86 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 86 на МС от 1.06.2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Постановление № 86 на МС от 3.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 87 на МС от 16.05.2005 г. за разпределяне на средствата, предвидени в централния бюджет за 2005 г. за юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Постановление № 87 на МС от 19.04.2006 г. за финансово осигуряване на дейностите по участието на Република България в НАТО през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 87 на МС от 8.04.2009 г. за предоставяне на средства от републиканския бюджет за формиране на капитала на еднолично търговско дружество с държавно участие в капитала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Постановление № 87 на МС от 15.04.2013 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 87 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 87 на МС от 1.06.2023 г. за прилагане на политиката по чл. 1, ал. 5, т. 3.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 87 на МС от 3.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на електронното управление за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 88 на МС от 27.04.1994 г. за освобождаване от митни сборове на имуществата, внасяни в Република България в рамките на безвъзмездната помощ от правителството на Република Корея по линия на Корейската агенция за международно сътрудничество (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Постановление № 88 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Постановление № 88 на МС от 3.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

 Постановление № 88 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 88 на МС от 1.06.2023 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 89 на МС от 16.05.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за внос на сурова захар от захарна тръстика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 89 на МС от 7.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-16

 Постановление № 89 на МС от 21.04.2009 г. за заемообразно осигуряване на средства за плащания по договори по Програма ФАР, управлявани от изпълнителните агенции по Програма ФАР към Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и бл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 89 на МС от 11.05.2010 г. за предоставяне на допълнителни средства за субсидирана заетост към Националния план за действие по заетостта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Постановление № 89 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 89 на МС от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Постановление № 89 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 89 на МС от 8.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-12

 Постановление № 89 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Постановление № 90 на МС от 15.04.1998 г. за освобождаване от вносни митни сборове на стоки, предназначени за създаване и опресняване на военновременни запаси и държавни резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Постановление № 90 на МС от 19.05.2005 г. за определяне нов размер на социалната пенсия за старост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 90 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 90 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 90 на МС от 11.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Постановление № 91 на МС от 21.04.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на морски влекачи от Параходство "Български морски флот" - АД, Варна (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 91 на МС от 19.05.2005 г. за еднократно изплащане на допълнителна сума към пенсиите на ветераните от войните по повод 60-годишнината от края на Втората световна война
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Постановление № 91 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2008 г. за обучение на представители на палестинската полиция и сили за сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 91 на МС от 11.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Постановление № 91 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Постановление № 91 на МС от 11.05.2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020, във връзка с изисквани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 91 на МС от 20.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за закупуване на училищни автобуси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-27

 Постановление № 91 на МС от 4.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Постановление № 92 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 92 на МС от 9.05.2008 г. за осигуряване на финансови средства и за изпълнение на дейностите, свързани с формирането на българската позиция по въпроса за използване на водите на река Резовска от Република Турция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 93 на МС от 27.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 93 на МС от 4.04.2024 г. за приемане на Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 94 на МС от 22.04.2009 г. за финансово осигуряване изпълнението на мероприятията по преодоляване на кризата в сметосъбирането и отстраняване на екологични щети на територията на Столичната община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 94 на МС от 18.05.2017 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на пред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Постановление № 94 на МС от 4.04.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 95 на МС от 11.05.2002 г. за извършване на допълнителен разход от републиканския бюджет за 2002 г. за финансово подпомагане на семейството на пострадало дете при трагичния инцидент на 21 декември 2001 г. в столичната дискотека "Индиго"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 95 на МС от 24.04.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Постановление № 95 на МС от 9.05.2008 г. за предоставяне на средства по бюджета на Министерството на държавната администрация и административната реформа за 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-20

 Постановление № 95 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-03

 Постановление № 95 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 95 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2003 г. за предоставяне на средства от централния бюджет по бюджетите на общините за 2003 г. за специализираните болници за долекуване и продължително лечение и за активно лечение - общински търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Постановление № 96 на МС от 23.04.2009 г. за приемане на Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 96 на МС от 7.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Постановление № 96 на МС от 25.04.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Постановление № 96 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 96 на МС от 18.03.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Постановление № 96 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 96 на МС от 4.04.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Столичната община за 2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 97 на MС от 31.05.2005 г. за приемане на Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 97 на МС от 3.05.2007 г. за одобряване на Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 97 на МС от 16.05.2008 г. за приемане на Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 97 на МС от 23.04.2009 г. за прехвърляне на допълнителни бюджетни кредити от централния бюджет за финансово осигуряване на подготовката и провеждането на Срещата на върха "Природен газ за Европа: сигурност и партньорство", София, 24 - 25 а
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 97 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 97 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 7.07.2023 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г. за предоставяне на заем на "Български пощи" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Постановление № 97 на МС от 4.04.2024 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на "Специализирана болница за рехабилитация - Котел" - ЕООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Постановление № 98 на МС от 11.05.2002 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за организиране и провеждане на посещението на Папа Йоан-Павел Втори в Република България в периода 23-26 май 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 98 на МС от 23.04.2009 г. за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за произведения и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 98 на МС от 21.04.2015 г. за условията и реда за определяне на управляващи и сертифициращи органи по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, програмите на Европейския съюз за териториално сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Постановление № 98 на МС от 25.05.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-30

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 2478 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА