Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Постановление № 1 на МС от 8.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 8.01.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2008 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 4 на МС от 10.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставено оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 5 на МС от 10.01.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 5 на МС от 16.01.2003 г. за приемане на Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 6 на МС от 14.01.2002 г. за определяне на мобилизационния резерв, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 6 на МС от 17.01.2003 г. за определяне на горна граница на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-20

 Постановление № 6 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Постановление № 7 на МС от 17.01.2005 г. за приемане на Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 7 на МС от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Постановление № 8 на МС от 17.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на офистехника, оборудване, консумативи и канцеларски материали, закупени със средства, предоставени на Министерството на околната среда като целева безвъзмездна помощ от пра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 8 на МС от 19.01.2007 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 9 на МС от 10.02.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от служба "Военна информация" и от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 12 на МС от 18.01.1995 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2002 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2005 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 16 на МС от 20.01.2017 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 17 на МС от 27.01.2009 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 17 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 18 на МС от 23.01.1998 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2007 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ на цените на потребителските стоки и услуги (отм)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 18 на МС от 28.01.2009 г. за приемане на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 19 на МС от 8.02.1999 г. за структуриране и финансиране на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение в състава на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 21 на МС от 5.02.2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 22 на МС от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 27 на МС от 6.02.2007 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Постановление № 27 на МС от 13.02.2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Постановление № 29 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Постановление № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Сортови семена - Елит" - ЕАД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Постановление № 30 на МС от 28.02.2005 г. за приемане на Наредба за категоризиране на ски пистите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Постановление № 30 на МС от 13.02.2009 г. за създаване на Българо-германски център за професионално обучение - Царево (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 30 на МС от 9.02.1998 г. за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на народната просвета звена (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2000 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 31 на МС от 12.02.2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Постановление № 33 на МС от 22.02.1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Постановление № 33 на МС от 11.02.2002 г. за организация и координация на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 33 от 18.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Врана" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 34 на МС от 1.03.2005 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 34 на МС от 20.02.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 35 на МС от 20.03.2000 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на наредба за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Постановление № 35 на МС от 20.02.2004 г. за приемане на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 38 на МС от 31.07.1979 г. за по-нататъшно подобряване здравеопазването на децата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 40 на МС от 22.02.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 41 на МС от 26.02.2007 г. за приемане на Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 41 на МС от 18.02.2009 г. за приемане на Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредба за реда за използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Постановление № 42 на МС от 1.03.1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Постановление № 43 на МС от 22.02.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Постановление № 44 на МС от 8.03.1994 г. за създаване на Приватизационен възобновяем фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 44 на МС от 2.03.2006 г. за преобразуване на Агенцията по туризъм към министъра на културата и дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на културата в Държавна агенция по туризъм и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 45 на МС от 5.03.1999 г. за преминаване на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 82 от 2001 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 45 на МС от 9.03.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 50 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 51 на МС от 25.02.1998 г. за освобождаване от митни сборове, с изключение на данъка върху добавената стойност, вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 52 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 53 на МС от 19.03.2008 г. за приемане на Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Постановление № 54 на МС от 19.03.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и за изменение на нормативни актове на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., приет с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 56 на МС от 12.03.2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 56 на МС от 16.04.2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 58 на МС от 24.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 58 на MС от 1.04.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Постановление № 59 на МС от 11.03.1998 г. за преобразуване на Научноизследователския институт по противопожарна охрана в Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 59 на МС от 24.04.2000 г. за приемане на Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2006 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Постановление № 61 на МС от 20.03.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 62 на МС от 13.03.1998 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на стоките, заплащани със средства по програмата на правителството на Япония "Безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 63 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Постановление № 63 на МС от 27.03.2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2024 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-16

 Постановление № 64 на МС от 18.03.2002 г. за приемане на Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 65 на МС от 27.03.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на резервни части и комплектовка за ремонта на ковашка машина SHK-14 от "Арсенал" - ЕАД, Казанлък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 65 на МС от 25.03.1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 67 на МС от 24.03.2009 г. за приемане на Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 68 на МС от 29.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 69 на МС от 31.03.2004 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 70 на МС от 9.04.1999 г. за приемане на Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 70 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2009 г. за приемане на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 71 на МС от 2.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 471 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА