Постановления

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>
 Постановление № 1 на МС от 8.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Постановление № 2 на МС от 8.01.1993 г. за облагане вноса на автомобили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 2 на МС от 8.01.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за издаване на лицензии за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2008 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 4 на МС от 10.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно предоставено оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 4 на МС от 16.01.2014 г. за условията, реда и критериите за избора на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (Публична инвестиционна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Постановление № 4 на МС от 15.01.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. за предоставяне на услугата "Личен асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-05

 Постановление № 5 на МС от 10.01.1995 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 5 на МС от 16.01.2003 г. за приемане на Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за вземане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Постановление № 5 на МС от 20.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 5 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване за 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-10

 Постановление № 6 на МС от 14.01.2002 г. за определяне на мобилизационния резерв, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 6 на МС от 17.01.2003 г. за определяне на горна граница на продажната цена на топлинната енергия за битови нужди, доставяна от топлопреносните предприятия, които получават субсидии от държавния бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-20

 Постановление № 6 на МС от 10.01.2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното партньорство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 6 на МС от 15.01.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Постановление № 7 на МС от 17.01.2005 г. за приемане на Тарифа за таксата, която се събира за регистриране на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Постановление № 8 на МС от 17.01.1995 г. за освобождаване от митни сборове вноса на офистехника, оборудване, консумативи и канцеларски материали, закупени със средства, предоставени на Министерството на околната среда като целева безвъзмездна помощ от пра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 8 на МС от 19.01.2007 г. за приемане на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Постановление № 9 на МС от 10.02.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 11 на МС от 20.01.2003 г. за определяне размерите на основното месечно възнаграждение за военно звание на кадровите военнослужещи от служба "Военна информация" и от служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Постановление № 12 на МС от 18.01.1995 г. за приемане на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 12 на МС от 21.01.2002 г. за преобразуване на редакция "Нормативни актове" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2005 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-16

 Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 16 на МС от 20.01.2017 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 17 на МС от 27.01.2009 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 17 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 18 на МС от 23.01.1998 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2007 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия за наблюдение и анализ на цените на потребителските стоки и услуги (отм)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 18 на МС от 28.01.2009 г. за приемане на Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 19 на МС от 8.02.1999 г. за структуриране и финансиране на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение в състава на "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Постановление № 21 на МС от 5.02.2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 22 на МС от 29.01.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за енергийна ефективност в индустрията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-18

 Постановление № 22 на МС от 26.01.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 27 на МС от 6.02.2007 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на образованието и науката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Постановление № 27 на МС от 13.02.2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Постановление № 29 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Постановление № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Сортови семена - Елит" - ЕАД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Постановление № 30 на МС от 28.02.2005 г. за приемане на Наредба за категоризиране на ски пистите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Постановление № 30 на МС от 13.02.2009 г. за създаване на Българо-германски център за професионално обучение - Царево (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Постановление № 30 на МС от 9.02.1998 г. за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите системата на народната просвета звена (Загл. изм. - ДВ, бр. 45 от 2000 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Постановление № 33 на МС от 22.02.1999 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Постановление № 33 на МС от 11.02.2002 г. за организация и координация на подготовката на Република България за присъединяване към Европейския съюз и провеждането на преговорите за присъединяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Постановление № 33 от 18.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Врана" - ЕАД (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 34 на МС от 1.03.2005 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 34 на МС от 20.02.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Постановление № 35 на МС от 20.03.2000 г. за приемане на Единен класификатор на длъжностите в администрацията и на наредба за прилагане на единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Постановление № 35 на МС от 20.02.2004 г. за приемане на Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Постановление № 36 на МС от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 38 на МС от 31.07.1979 г. за по-нататъшно подобряване здравеопазването на децата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 40 на МС от 22.02.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на търговията към министъра на икономиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 41 на МС от 26.02.2007 г. за приемане на Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Постановление № 42 на МС от 1.03.1994 г. за разрешаване на безмитен внос на движимо употребявано имущество, закупено от български предприятия в чужбина до 31 декември 1990 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 43 на МС от 2.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Постановление № 44 на МС от 8.03.1994 г. за създаване на Приватизационен възобновяем фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 44 на МС от 2.03.2006 г. за преобразуване на Агенцията по туризъм към министъра на културата и дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на културата в Държавна агенция по туризъм и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 45 на МС от 5.03.1999 г. за преминаване на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката (Загл. изм. - ДВ, бр. 104 от 1999 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 82 от 2001 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 45 на МС от 9.03.2016 г. за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Постановление № 46 на МС от 26.02.2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-27

 Постановление № 50 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 51 на МС от 25.02.1998 г. за освобождаване от митни сборове, с изключение на данъка върху добавената стойност, вноса на стоки, доставени в изпълнение на Холандската програма за сътрудничество с Република България за 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 52 на МС от 5.03.2002 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Постановление № 54 на МС от 19.03.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба и за изменение на нормативни актове на Министерск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 54 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Актуализиран план за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили на основата на Плана за организационно изграждане и модернизация на въоръжените сили до 2015 г., приет с Постановлен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 54 на МС от 5.03.2013 г. за определяне на структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република България и тяхната численост за включване във въоръжените сили във военно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Постановление № 56 на МС от 12.03.2004 г. за създаване на Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката и за приемане на Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Постановление № 56 на МС от 16.04.2018 г. за приемане на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Постановление № 58 на МС от 24.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 58 на MС от 1.04.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата и туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Постановление № 59 на МС от 11.03.1998 г. за преобразуване на Научноизследователския институт по противопожарна охрана в Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 59 на МС от 24.04.2000 г. за приемане на Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2006 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Постановление № 61 на МС от 20.03.2007 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 62 на МС от 13.03.1998 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на стоките, заплащани със средства по програмата на правителството на Япония "Безвъзмездна помощ за проекти на местно равнище"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 63 на МС от 25.04.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Постановление № 64 на МС от 18.03.2002 г. за приемане на Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 65 на МС от 27.03.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на резервни части и комплектовка за ремонта на ковашка машина SHK-14 от "Арсенал" - ЕАД, Казанлък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 65 на МС от 25.03.1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-07

 Постановление № 65 на МС от 14.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 67 на МС от 24.03.2009 г. за приемане на Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 68 на МС от 29.03.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-27

 Постановление № 69 на МС от 31.03.2004 г. за приемане на Списък на оръжието и на стоките и технологиите с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-14

 Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Постановление № 70 на МС от 9.04.1999 г. за приемане на Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 70 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2009 г. за приемане на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 71 на МС от 2.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 71 на МС от 28.03.2014 Г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 72 на МС от 8.04.1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-05

 Постановление № 72 на МС от 1.04.2016 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Постановление № 73 на МС от 3.05.2000 г. за създаване на Координационен съвет за информационно общество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Постановление № 73 на МС от 4.04.2006 г. за приемане на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги и на Наредба за регулиране на цените н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Постановление № 74 на МС от 4.03.1997 г. за изплащане на обезщетения на съпругите (съпрузите) на кадровите военнослужещи, на които трудовите правоотношения са прекратени поради това, че са ги последвали при преместването им от едно населено място в друго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 5)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 453 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА