Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  следваща> последна>>
 Постановление № 199 на МС от 9.05.1997 г. за създаване на Регистрационно-приемателен център за бежанци в с. Баня, Новозагорска община, Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 208 на МС от 12.08.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Постановление № 214 на МС от 9.10.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства за дейността на Агенцията за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 2.09.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 219 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 225 на МС от 14.10.1994 г. за приемане на Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите от Министерския съвет изповедания в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 11.11.1992 г. за отменяне на Наредбата за управление на имуществата на чуждестранни лица в страната и за преодоляване на имуществените последици от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 233 на МС от 1.08.2011 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонда за външните граници от 2010 до 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 239 на МС от 14.10.1994 г. за приемане на Наредба за набиране, изразходване и управление на финансовите средства на фонд "Териториално убежище и бежанци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 14.11.2005 г. за създаване на държавно-обществена консултативна комисия за защита на интересите на подсъдимите български граждани в Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Постановление № 243 на МС от 11.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за българите в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 245 на МС от 11.10.2012 г. за координация на националните органи по изпълнението на Решение № 1105/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2011 г. относно списъка на документите за пътуване, които дават право на притежателя и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 247 на МС от 13.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2006 г. по бюджета на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 250 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 272 на МС от 19.11.2010 г. за закриване на задгранични представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Постановление № 285 на МС от 27.12.2005 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2002 г. за преобразуване на Агенцията за бежанците при Министерския съвет в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 302 на МС от 15.11.2016 г. за приемане на Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 313 на МС от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Постановление № 316 на МС от 7.10.2022 г. за определяне на реда за изплащане и на размера на еднократни обезщетения по индивидуални жалби, уважени от органите на Организацията на обединените нации, контролиращи изпълнението на основните международни догов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Постановление № 332 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 г. за установяване на критерии и меха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 333 на MС от 10.12.2004 г. за създаване на Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и за приемане на правилник за неговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 333 на МС от 28.12.2007 г. за одобряване на Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-11

 Постановление № 351 на МС от 20.12.2006 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 449 на МС от 4.12.1997 г. за създаване на Национален съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет и за приемане на правилник за неговата дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 463 на МС от 20.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана на Република България за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Правилник за дейността на военнослужещите и цивилните служители в Службата на военния аташе към дипломатическите представителства на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-23

 Правилник за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за дейността на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Правилник за издаване на българските документи за самоличност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-12

 Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-25

 Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Правилник за устройство и дейността на Комисията за защита от дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по социалните и демографските въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Протокол № 6 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното наказание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол № 11 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи относно преустройството на контролния механизъм, установен от конвенцията*
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол № 14 към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа за изменение на системата за контрол на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Протокол за изменение на Конвенцията за премахване на робството, подписан в Женева на 25 септември 1926 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за обратно приемане на лица, влезли без разрешение на територията на другата страна (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и правителствата на държавите от Бенелюкс (Кралство Белгия, Кралство Нидерландия и Великото херцогство Люксембург) за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (Спогодба з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Протокол за прилагане на Спогодбата между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи собствени граждани и чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Протокол за прилагане на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-28

 Протокол за статута на бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за прилагане на Споразумението между Европейската общност и Република Молдова за обратното приемане на пребиваващи без разрешение лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Протокол срещу незаконния трафик на мигранти по суша, море и въздух, допълващ Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Рамкова конвенция за защита на националните малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ реглам
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, които все още не са обхванати от тези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Резолюция относно явно неоснователните молби за получаване на убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 5 на КС на РБ от 9.07.2013 г. по Конституционно дело № 13 от 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-16

 Решение № 6 - Забрана за връщане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 6-НР на ЦИК от 12.11.2012 г. относно утвърждаване образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 27 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 8 - Признаване статут на бежанец
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 8 на КС на РБ от 15.11.2019 г. по Конституционно дело № 4 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Решение № 9-НР на ЦИК от 14.11.2012 г. относно приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Решение № 15 - Бежанци без страна на убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 15 на КС на РБ от 26.10.2021 г. по Конституционно дело № 6 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Решение № 19 - Временно убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 20-НР на ЦИК от 26 ноември 2012 г. относно поправка в приложение № 48 от образците на книжата за произвеждане на националния референдум на 27 януари 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Решение № 22 - Закрила на търсещи убежище в ситуации на голям поток от бежанци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 24 - Събиране на семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 28 - Развитие на предишни решения на подкомитета за цялостна международна закрила за признаване на бежански статут, с поглед върху ролята на Върховния комисариат на ООН за бежанците при процедури по по признаването на национален бежанки статут
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 30 - Въпроси, свързани с явна злоупотреба или неоснователно искане на бежански статут или убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 35 - Документи за самоличност на бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 39 - Жените-бежанци и международната закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 44 - Задържане на бежанци и лица, търсещи убежище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 47 - Деца-бежанци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 48 на МС от 27.01.2012 г. за прилагане на безвизов режим към притежателите на валидни единни (шенгенски) визи, валидни визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за пребиваване, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат достиженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Решение № 54 - Жени-бежанци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 56 на МС от 12.03.1991 г. за определяне 16 април за Ден на Конституцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Решение № 59 - Деца-бежанци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 60 - Жени-бежанци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 64 - Жените-бежанци и международната закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 73 - Защита на бежанците от сексуално насилие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 96 на МС от 11.03.1998 г. за даване на съгласие за регистриране на сдружение с религиозна и религиознопросветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 139 на МС от 05.03.2013 г. за обявяване на 6 март 2013 г. за Ден на национален траур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Решение № 160 на МС от 5.04.1999 г. за даване на съгласие за регистрация на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 164 от 7.01.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Решение № 198 на МС от 21.03.2005 г. за установяване на безвизов режим за гражданите на Япония и притежатели на валидни обикновени паспорти, за срок 90 дни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Решение № 262 на МС от 26.04.2002 г. за установяване на безвизов режим на реципрочна основа за гражданите на Япония, притежатели на дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 363 на МС от 20.06.2000 г. за даване на съгласие за регистрация на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 442 на МС от 7.07.2008 г. за одобряване прилагането на Решение № 582/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г. за въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, който се основава на едностранното признава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Решение № 459 на МС от 3.07.2014 г. за одобряване прилагането на Решение № 565/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-22

 Решение № 474 на МС от 2.07.1999 г. за даване на съгласие за регистриране на сдружение с религиозна и религиозно-просветна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 533 на МС от 28.06.2012 г. за признаване на сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Решение № 585 на МС от 5.09.2007 г. за утвърждаване на образци на регистрационни карти, които се издават от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Решение № 602 на МС от 5.09.2002 г. за едностранно въвеждане на безвизов режим по отношение на гражданите на Република Кипър - притежатели на валидни обикновени задгранични паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 616 на МС от 18.07.2012 г. за признаване на сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-27

 Решение № 635 на МС от 26.07.2012 г. за признаване на Конфедерацията на независимите синдикати в България за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 8)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 721 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА