Основни права и задължения на гражданите. Гражданство. Чужденци.

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>
 Консулска конвенция между Република България и Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Консулска конвенция между Република България и Руската федерация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Република България и Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Консулска конвенция между Република България и Черна гора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Международен пакт за граждански и политически права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международен пакт за икономически, социални и културни права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция против апартейда в спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Мерки за опазване тайната на кореспонденцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Методика за определяне на резултатите от гласуването на национален референдум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-16

 Наредба № I-13 от 29.01.2004 г. за реда за временно настаняване на чужденци, за организацията и дейността на специалните домове за временно настаняване на чужденци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № I-261 от 2.12.2003 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци и в техните звена и за организацията и дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 7.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № 2 от 1.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Наредба № 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 5 от 3.09.1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 12 от 5.04.2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Наредба за взаимодействието между регистър БУЛСТАТ и други национални и ведомствени регистри и информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Наредба за лечение на чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за набиране, изразходване и управление на фонд "териториално убежище и бежанци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите от Министерския съвет изповедания в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Наредба за условията и реда за издаване на визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Наредба за условията и реда за издаване на военни карти за самоличност и за обявяване на тяхната невалидност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, бракуване, унищожаване и отчитане на визови стикери и на бланки за поставяне на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба-закон за запазване на българското поданство от лица, напуснали страната поради преследване от властта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Национална стратегия за детето 2008 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Общо споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификат за принос на Република България с приложения към него график на плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Определение № 1 на КС на РБ от 17.03.2015 г. по Конституционно дело № 1 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Основно споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Постановление № 19 на МС от 21.02.2000 г. за преобразуване на Агенцията за българите в чужбина в Държавна агенция за българите в чужбина и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 на МС от 5.02.2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 26 на МС от 2.02.2004 г. за процесуалното представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Постановление № 29 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 31 на МС от 12.02.1993 г. за утвърждаване единен образец на покана декларация за частно посещение и образец на покана декларация за бизнеспътуване на чужденец в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 40 на МС от 8.03.1991 г. за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 46 на МС от 6.03.2006 г. за подновяване на оръжейното ембарго спрямо Зимбабве и на наложените ограничения върху пътуванията и финансовите активи на определени лица в изпълнение на Обща позиция 2004/161/CFSP на Съвета на Европейския съюз от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 51 на МС от 21.03.1994 г. за приемане на Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната и на Наредба за контрол върху режима на външнотърговската дейнос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 16.04.2018 г. за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Европейския съюз в трети държави от задграничните представ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-20

 Постановление № 59 на МС от 1.04.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15.11.2004 г. относно налагане на ограничения в пътуванията и финансовите активи спрямо Кот д'Ивоар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 61 на МС от 2.04.1999 г. за приемане на Правилник за издаване на българските документи за самоличност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 27.02.1997 г. за разрешаване на целеви износ на 3000 т дизелово гориво за хуманитарни цели за нуждите на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Белград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 9.04.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 9.05.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Агенцията за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 80 на MС от 3.05.2005 г. за приемане на Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават Краткосроч
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Постановление № 82 на МС от 22.04.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 86 на МС от 29.04.1993 г. за въвеждане на безвизов режим за гражданите на Федерална република Германия, снабдени с дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 87 на МС от 19.05.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 19.04.2006 г. за приемане на Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Постановление № 92 на МС от 22.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 97 на МС от 11.05.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 106 на МС от 17.05.2008 г. за откриване на Транзитен център в с. Пъстрогор, община Свиленград, област Хасково - териториално поделение на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-23

 Постановление № 123 на МС от 14.05.2001 г. за откриване на Регистрационно- приемателен център за бежанци и на Интеграционен център за бежанци към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет в София, район "Овча купел", ул. Монтевидео 21А (Загл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 129 на МС от 12.05.2011 г. за приемане на Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Постановление № 139 на МС от 21.07.1992 г. за прилагане на чл. 7 от закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Постановление № 142 на МС от 8.07.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за допускане на командировани чужденци в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Постановление № 144 на МС от 19.07.2017 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 148 на МС от 16.07.2002 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Постановление № 149 от 12.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 156 на МС от 2.07.1996 г. за прекратяване дейността на Централната и на регионалните комисии за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 8.07.2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Постановление № 179 на МС от 29.06.2011 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Постановление № 186 на МС от 12.08.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2005 г. по бюджета на Министерския съвет за покриване на разходите по организирането и провеждането на международното откриване на Десетилетието на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Постановление № 188 на МС от 1.08.2008 г. за приемане на Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-08

 Постановление № 195 на МС от 2.09.2005 г. за разширяване обхвата на оръжейното ембарго и налагане на ограничения върху пътуванията и финансовите активи спрямо Демократична република Конго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Постановление № 198 на МС от 11.07.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Постановление № 199 на МС от 9.05.1997 г. за създаване на Регистрационно-приемателен център за бежанци в с. Баня, Новозагорска община, Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 208 на МС от 12.08.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Постановление № 214 на МС от 9.10.2000 г. за предоставяне на допълнителни средства за дейността на Агенцията за бежанците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 214 на МС от 2.09.2019 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Постановление № 219 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и по бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 225 на МС от 14.10.1994 г. за приемане на Наредба за регистрация на ръководните органи на местните поделения на признатите от Министерския съвет изповедания в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 11.11.1992 г. за отменяне на Наредбата за управление на имуществата на чуждестранни лица в страната и за преодоляване на имуществените последици от нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Постановление № 233 на МС от 1.08.2011 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонда за външните граници от 2010 до 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Постановление № 239 на МС от 14.10.1994 г. за приемане на Наредба за набиране, изразходване и управление на финансовите средства на фонд "Териториално убежище и бежанци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 14.11.2005 г. за създаване на държавно-обществена консултативна комисия за защита на интересите на подсъдимите български граждани в Либия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 7)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 657 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА