Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Наредба № 16-1238 от 28.12.2007 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 17 за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 17 от 28.07.2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Наредба № 18 от 5.10.1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № 19 от 5.10.1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 19 от 29.09.2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Наредба № 21 от 11.05.2007 г. за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за определяне, одобряване, регистрация и отмяна на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на горски репродуктивни материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Наредба № 21 от 10.10.2019 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 22 от 15.05.2002 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, от животновъдните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 23 от 21.12.2016 г. за дейността и организацията на работа на комисиите по тютюна, професионалните изисквания за експертите по окачествяване на тютюна и реда за разглеждане на споровете по окачествяването на тютюна и реда за упражняването на кон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14

 Наредба № 24 от 5.08.2011 г. за изваждане или изтегляне на потънало имущество в териториалното море, вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 26 от 19.11.1998 г. за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Наредба № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Наредба № 32 от 17.12.1998 г. за оценка на гори и на земите в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 33 от 30.07.2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 34 от 24.10.2018 г. за определяне на Методика за начина за разпределяне на разходите при определяне на цени за предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура и право на преминаване по Закона за електронните съобщителн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 35 от 8.12.1997 г. за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 36 от 7.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Наредба № 37 от 19.10.2016 г. за авиационните оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 39 от 1.12.2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № 45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Наредба № 51 от 3.01.2002 г. за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № 54 от 30.12.2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-20

 Наредба № 55 от 13.12.2010 г. за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 112 от 13.10.2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-27

 Наредба № 113 от 17.10.2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 165 за отдаване под наем на граждански въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8121з-1 от 2.01.2018 г. за определяне на реда за поставяне на нов идентификационен номер на пътно превозно средство, което е изоставено, конфискувано или отнето в полза на държавата и предоставено за нуждите на бюджетна организация, и реда за въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за базисните цени на трайните насаждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Наредба за възнагражденията на собствениците на техника, повикана на учебно-мобилизационни сборове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и миннодобивните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за граничните мерки за защита на права върху интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-07

 Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за дейността на Централния депозитар по регистриране на издаването, сделките и по извършване на плащанията с компенсаторни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба за достъпа на нотариусите до Националната база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за достъпа на нотариусите до Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Наредба за електронната платформа за продажба на имоти - частна държавна собственост, и на имоти - собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търго
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за жилищните нужди на длъжника и членовете на неговото семейството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Наредба за изготвянето и воденето на Националния баланс на запасите, Регистъра на откритията и специализирания кадастър на находищата на подземни богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба за категоризиране на земите и реда за избиране на строителни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за категоризиране на плажовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Наредба за категоризиране на туристическите обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Наредба за концесиите за добив на минерална вода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба за минималните ликвидни средства на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за мониторинга, управлението и контрола на концесиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  следваща> последна>>

Общо: 533 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА