Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за Националния геоложки фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба за организация на дейностите по подготовка и представяне на доклади в Комисията на Европейския съюз за прилагане на нормативни актове от правото на Европейските общности в областта на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-08

 Наредба за оценка на имуществото на държавните и общинските предприятия при образуването и преобразуването на еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за оценка на обектите, подлежащи на приватизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба за подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-02

 Наредба за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Наредба за ползването на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестицион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Наредба за правилата и нормите за проектиране, разполагане и демонтаж на електронни съобщителни мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-22

 Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на чл. 5, ал. 2 от Закона за амнистия и връщане на отнети имущества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за прилагане на чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-01

 Наредба за приложение на Правилника за реда по железните пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-12

 Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Националният фонд "Българска гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Бълг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за проспектите за набиране на капитала и за публично предлагане на акции на приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за регистриране на наименованията на артистичните групи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за реда за извършване на метрологичен контрол и за знаците, които удостоверяват резултатите от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда за издаване на разрешение за извършване на дейност като приватизационен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за изкупуване на предприятия и обособени техни части без търг или конкурс от лицата по чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба за реда за подаване на предложения за приватизация на държавни и общински предприятия и обособени техни части по реда на чл. 35 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за реда и начина на взаимодействие между Министерството на културата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на земеделието, Комисията за защита на конкуренц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за секретните патенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба за секретните патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих и на плавателните съдове за лично ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за търговете и конкурсите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за управление на минните отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-23

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето, одържавено или преразпределено имущество след 10.09.1944 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 533 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА