Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>
 Наредба № 5 от 15.04.2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Наредба № 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 за устройството и дейността на Българския корабен регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 12.06.1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

 Наредба № 6 от 14.06.2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Наредба № 6 от 7.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Наредба № 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Наредба № 7 от 6.09.1994 г. за акредитация на лаборатории за нуждите на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 7 от 15.03.1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраня
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Наредба № 9 от 1.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 23.05.2001 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Наредба № 9 от 2.05.2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 7.05.2007 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 28.10.2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № 11 от 7.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане за битови отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 12 от 6.11.1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

 Наредба № 13 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Наредба № 13 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида "говеда" и "биволи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Наредба № 14 от 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-22

 Наредба № 14 от 27.07.1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-07

 Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 15 от 2.06.1986 г. за стопанисване, поддържане и ремонтиране на жилищния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 6.11.1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори и земи от държавния горски фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 6)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 533 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА